..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Basamaklarda Unutulan Vefa

Basamaklarda Unutulan Vefa - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3959
islami sohbet
Click the image to open in full size.


Beni de götürsen Ýstanbul’a senden baþka dayanaðým yok.” diyerek tuttu titreyen elleriyle oðlunun bileðinden. “Ne olur!” dedi “Ne olur beni de götür oðul; tek baþýma yapamýyorum buralarda.” Anadolu’nun tozlu topraklý köylerinin kavak yeli kokan diliyle serzeniþte bulundu evlâdýna. Yalnýz kalmak artýk tak demiþti canýna. Oðlundan gelen cevap yaþlý gözlerini donuklaþtýrýverdi: “Olmaz ana; biliyorsun götüremem seni!” Damarlarý çýkmýþ derisi büzüþmüþ cefakâr elleriyle yazmasýný düzeltti: “Yakýnýnda bir yere oturtsan beni oðlum; tövbe girmem evine; düzeninize karýþmam! Arada bir torunlarýmý severim. Yok onu da istemezsen dýþarý bile çýkmam. Yeter ki yakýnýnda olayým evlâdým!” Sesinde acý bir feryat gizliydi aslýnda. Birkaç kez yutkundu. Biricik evlâdýndan gelen cevap olumsuzdu. Zeynep Nine bakakaldý oðlunun arkasýndan.

Yaþlýydý hastaydý. Gözlerinde kalýn çerçeveli bir gözlük vardý. Yazmasýný baþýndan çenesinin altýna dolandýrýp baðlardý. Bir ucu yanýktý yazmasýnýn gönlünün bir yanýnýn hep yanýk olduðu gibi. Yalnýzlýk belini biraz daha bükmüþtü. Gözlerinden süzülen birkaç damla yaþ sanki daha da artýrmýþtý yorgun yýllarýn remzi olan göz kenarlarýndaki çizgileri. Garip kalmýþtý yine Zeynep Nine. Oðluna bir yuva kurmuþtu mutlu olsun diye; ama o yuvada þimdi yeri yoktu. Gelini kesin kararýný vermiþ; “Ya o ya ben!” diyerek Zeynep Nine’ye evinin ve gönlünün kapýlarýný tamamen kapatmýþtý. Hâlbuki bir huysuzluðu da yoktu Zeynep Nine’nin; sessiz ve sakindi ne etliye ne sütlüye karýþýrdý. Ama gel gör ki yaþýn getirmiþ olduðu istenmeyen sakarlýklar ve bitmeyen hastalýklar Zeynep Nine’yle gelini arasýna soðuk bir duvar gibi girmiþti. Hâl böyle olunca torunlarý da oðluyla beraber hasret defterine eklenmiþti yaþlý kadýncaðýzýn.

Gitmiþti biricik evlâdý. Anacýðýný bir sürü dertle býrakýp gitmiþti. Evinin duvarýna yaslandý önce sonra dut aðacýn gölgesinin düþtüðü yere oturdu. Uzayýp giden tozlu yollarýn kývrýmlarýna dalýp gitti. Þalvarýna yapýþan çamurlarýn kuruyanlarýný temizledi. Kuru bir yaprak düþtü kucaðýna. Alýp ezdi avuçlarýnda. Gözleri yaþla doldu yine. Yalnýzlýk çok zordu. Oðlunun gidiþinden çok vefasýzlýðý hýrpalamýþtý ruhunu. Eþini kaybettiðinde bile bu kadar üzülmemiþti. Bir an dalýp gitti mazi yamaçlarýna. Oðlunun okula baþladýðý gün geldi aklýna. Dut aðacýnýn altýnda taramýþtý saçlarýný biricik evlâdýnýn. Bazlama yapmýþtý Zeynep Kadýn o gün evlâdý için. Yanýna da sýcacýk tarhana çorbasý. Tarladan da kýpkýrmýzý domates getirmiþti. Zeynep Nine birden çocuklar gibi masumlaþtý nemlenen gözlerini avuç içleriyle sildi. Oturduðu dut aðacýnýn gölgesinden kalktý. Gün akþama dönüyordu. Zeynep Nine ömrünün akþamýnda hüzünle arkadaþtý artýk.

Zaman Zeynep Nine’nin yaþlýlýðýný git gide artýrýyordu. O yýlýn kasým ayý sonlarýna doðru kalýn çerçeveli kocaman gözlüðünü taktýðý gözleri görmez oldu. Zaten güç belâ yaptýðý iþleri daha da zorlaþmýþtý. ALLAH’tan komþularý hâl ve hatýrýný soruyor ihtiyaçlarýný görmeye geliyordu. Oðlu çok sonralarý öðrenecekti annesinin gözlerinin âmâ kaldýðýný. Zeynep Nine’de yeni bir ümit peyda olmuþtu. “Acaba” diyordu “Acaba ömrümün görmeyen gözle geçecek bu son demlerini onlarýn yanýnda geçirebilir miyim?” Yalnýzlýk iyice koyulaþmýþtý ufkunda ihtiyar kadýnýn. Bir de evinin kapýsýna çýkan o koca tümsek… Merdiven yoktu kapýsýnýn önünde toprak bir tümsek üzerinden geçip öyle varabiliyordu kapýsýna. Gözleri görürken bile zor çýktýðý bu tümseði þimdi nasýl çýkacaktý? Ama evlâdý onu bu hâlde býrakmazdý evine koymasa da yakýnlarýnda bir yerde ev tutup onu da götürürdü Ýstanbullara… Bekliyordu oðlundan bir soluk bekliyordu… Nihayet bir gün muhtar oðlundan haber getirdi Zeynep Nine’ye. Anasýnýn gözlerinin görmediðini öðrenen oðul ömrünün son demlerinde rahat etsin diye evinin önüne merdiven yaptýracaktý yaþlý kadýnýn. “Oðlun kapýnýn önüne basamak yaptýracak Zeynep Ana sen inip çýkarken zorlanma diye…” Muhtarýn bu cümlesi zavallý kadýnýn son ümitlerini de boþa çýkarmýþtý. “Tamam” dedi yaþlý ve yaslý gönlünü avutmaya çalýþarak. “ALLAH razý olsun.” diye ekledi. Öyle ya bunu da yapmayabilirdi. Muhtar evin önüne basamaklar yapýlýncaya kadar Zeynep Nine’yi evinde misafir edecekti.

Basmaklarýn tamamlandýðý günün sabahýnda oðlu geldi Zeynep Nine’nin. Evlerinin önünde durdu basamaklar tam Zeynep Nine’ye göre yapýlmýþtý. Fazla yüksek olmayan yan tarafýnda demir parmaklýðý olan… Saydý: Bir iki üç… Tam yedi basamak vardý. Evin boyasý eskimiþ kapýsýna baktý. Dudaklarý titredi gözleri doldu. Dut aðacýn gölgesi düþmüþtü yine duvar kenarýna. Biraz ilerde anacýðýnýn kendisine mis gibi tarhanalar piþirdiði ocaðý gördü. Ýçi burkuldu küt diye bir þey düþtü sanki gönlünün vefasýz yanýna. Bu sýrada bir el dokundu omzuna: “Baþýn sað olsun Bilâl!” Baþý öne düþtü “Dostlar sað olsun.” derken. Yukarý mahalleden eski bir arkadaþýydý gelen. “Çok iyi insandý Zeynep Teyze. Az ekmeðini yemedim Bilâl inþALLAH mekâný Cennet olur…” diye ekledi eski dost. Sustu vefasýz oðul. Yutkundu. Islanan yanaklarýný silerken þunlarý söyleyebildi: “Bu basamaklarý onun için yaptýrmýþtým. Kolay inip çýksýn diye…” Arkadaþý kafasýný salladý yüzü hüzne döndü: “Keþke buraya basamak yaptýrana kadar kendi ellerinle anacýðýnýn gönlüne basamaklar yapsaydýn. Olmadý be arkadaþ sana yakýþtýramadýk duyduklarýmýzý gördüklerimizi. Çok yalnýz býraktýn Zeynep Teyze’yi. Hiç olmazsa arada bir gelip hatýrýný sorsaydýn gönlünü alsaydýn. Neyse tekrar baþýn sað olsun…” Ne doðru konuþmuþtu eski dost. Yüreði ezildi Bilâl’in gözleri doldu: “Bir kez bile çýkamadýn bu basamaklardan. Keþke hayýrlý bir evlât olup ben senin gönlüne çýkabilseydim basamak basamak. Anacýðým hakkýný helâl et bu vefasýz oðluna. Ne olur hakkýný helâl et!”
 

...    Yorumlar

 
Elvan Günaydýn – Ben Hep Burdayým


BEN KADINIM


Bir Daha SaraMaM - Resimli Þiirler


Aþka Dair - 2013 SevgiLiLer Günü HediyeLeri


Þimdi YokSuN ...


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe