..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Mevlid Kandili 2013 ne zaman kutlanacak

Mevlid Kandili 2013 Mevlid kandili tarihi - Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2013 ne zaman kutlanacak? Mevlid kandili nedir ne anlama gelir - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

2744
islami sohbet
Mübarek Mevlid Kandili nedir?. Mevlid Kandili Peygamber efendimizin doðum günü, bütün Müslümanlarýn bayramýdýr. Mevlid Kandilinin anlamý nedir. Mevlid Kandili Nasýl deðerlendirilmeli. Mevlid Kandili gecesi neler yapýlmalý. Ýþte Mevlid Kandili manasý ve ehemmiyeti..Mevlid Kandili nedir

Mevlid Kandili 2013 23 Ocak Çarþamba akþamýný 24 Ocak Perþembeye baðlayan gecedir

Bu gece Mübarek Mevlid Kandili. Mevlid Kandili Peygamber efendimizin doðum günü, bütün Müslümanlarýn bayramýdýr. Mevlid Kandilinin anlamý nedir. Mevlid Kandili Nasýl deðerlendirilmeli. Mevlid Kandili gecesi neler yapýlmalý. Ýþte Mevlid Kandili manasý ve ehemmiyeti..

Mevlit ; Mevlid, doðum zamaný demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayýnýn 11. ve 12. günleri arasýndaki gecedir.

Peygamber efendimizin doðum günü, bütün Müslümanlarýn bayramýdýr

Mevlid Kandili (Kutlu Doðum)

Mevlid Kandili Nedir Anlamý bilgi ; Ýnsanlýðýn kurtuluþu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yýlýnda Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayýnýn 12. gecesi doðmuþtur. Bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir.

O'nun doðduðu çaðda dünyanýn her tarafýnda cehalet, zulüm ve ahlâksýzlýk almýþ yürümüþ, Allah inancý unutulmuþ, insanlýk korkunç ve karanlýk bir duruma düþmüþ, dünya yaþanmaz hale gelmiþti.

Sevgili Peygamberimizin teblið ettiði Ýslâm dini ile dünya aydýnlandý, tek Allah inancý ile kalpler nurlandý. Eþitlik, adalet ve kardeþlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuþtu. O'nun doðduðu gece, insanlýðýn kurtuluþu için çok hayýrlý ve mübarek bir baþlangýçtýr.

Bu gece, müslümanlar arasýnda yüzyýlllardan beri büyük bir coþku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygý ile anýlmaktadýr. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafýndan yazýlan ve asýl adý "Vesiletün'necat" olan mevlid kitabý O'nun doðumunu, üstünlüðünü ve mucizelerini en güzel bir þekilde dile getiren deðerli bir eserdir.

Peygamberimizin doðum yýldönümlerinde okunan mevlidleri saygý ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç þüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve baðlýlýðýnýn bir ifadesidir.

Bununla beraber, O'nun ahlâk ve fazilet dolu hayatýný öðrenmek ve kendimize örnek almak baþta gelen görevlerimizdendir. Asýl o zaman O'nun sevgisini ve hoþnutluðunu kazanmýþ oluruz.
Yeryüzünü mânevî bir karanlýk kaplamýþtý.

Mevcudat, beþerin zulüm ve vahþetinden adeta mâteme bürünmüþtü. Göz­yaþý döken gözler deðil, ruh ve kalpler idi. Kalp ve ruhlarýn keder, elem ve gözyaþýna âlem de iþtirak etmiþ, sanki umumî yas ilan edilmiþti!

Yeryüzü saadetin, sevincin ve huzurun kaynaðý olan “tev­hid” inancýndan mahrumdu. Küfür ve þirk fýrtýnasý, ruh­larý ve kalpleri kasýp kavurmuþtu. Gö­nüllerde tek mâbud yerine, birçok bâtýl ilâh yer almýþtý! Hakikî sahibini arayan ruhlarýn feryadý ortalýðý çýnlatýyordu.

Ýnsanlar, birbirini yiyen canavarlar misâli vahþîleþmiþ, küfür, þirk, cehalet ve zulüm bataklýðýnda boðulmaya yüz tutmuþlardý. Zâlimin zulüm kamçýsý al­týnda mazlum inim inim inler hale gelmiþti.

Âlem mahzun, varlýklar mahzun, gönüller mahzun ve simalar mahzundu.

Akýl, ruh ve kalpleri mânevî kýskacý altýna alýp olanca kuv­vetiyle sýkan bu küfür ve þirke, bu dalâlet ve cehalete, bu hüzün ve sýkýntýya beþerin daha fazla katlanmasýna Allah’ýn sonsuz merhameti elbette müsaade edemezdi! Bütün bunlara son verecek bir zâtý, þefkat ve merhametinin bir eseri olarak elbette gönderecekti!

Ýþte, o zât geliyordu!

Dünyanýn mânevî þeklini beraberinde getirdiði nurla deðiþtirecek eþsiz in­san, Allah’ýn Son Peygamberi geliyordu!

Cin ve inse ebedî saadetin yolunu gösterecek Hz. Muhammed (a.s.m.) geli­yordu!

O An…
Kâinat, hürmet ve haþyet içinde Efendisini beklemekte idi. Her varlýk, ken­disine mahsus diliyle, hal ve hareketiyle bu emsâlsiz insana “hoþ-âmedî”de bu­lunmak üzere sevinç içinde hazýr durumda idi.

Tarih: Milâdî 571, Nisan ayýnýn yirmisi.
Fil Vak’asýndan elli veya elli beþ gece sonra.
Kamerî aylardan Rebiülevvel ayýnýn on ikinci gecesi.
Mekke’de mütevazý bir ev. Günlerden Pazartesi. Vakit, vakitlerin sultaný seher vakti.
Bu mütevazý evde ve bu eþsiz vakitte muazzam ve eþsiz bir hadise vuku buldu: Kâinatýn Efendisi Hz. Muhammed (a.s.m.), dünyaya gözlerini açtý!
Bu göz açýþla birlikte âlem, sanki birden elem ve mâtemini unutarak sürura garkoldu. Karanlýklar, ânýnda nurla yýrtýlýverdi. Kâinat, sevinç ve heyecan için­de adeta, “Doðdu ol saatte Sultan-ý Din Nura garkoldu semâvât-ü zemin” di­ye haykýrdý.

O vahþet devrinde kâinat ufkundan bir güneþ doðdu. Bu güneþ âhirzaman Peygamberi Hz. Muhammmed Aleyhissalâtü Vesselam idi. Tarihin seyrini, hayatýn akýþýný deðiþtiren bu eþsiz olay, dünyayý yerinden sarsan deðiþimlerin en büyüðü idi.

Ýþte insanlýðýn akýl ve kalbinde düðümlenen "Necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?" sorularýný, düðümlerini çözüp kâinatýn Sahibini ilân ve ispat edecek bir zatýn teþrifi sadece insanlarýn ruh ve kalbinde deðil, diðer varlýklarda, hattâ cansýz eþyada bile yansýmasýný bulacaktý.

Doðudan batýya bütün âlemin nurlara büründüðü, Ýlâhi deðiþimin tecelli ettiði o gece neler oldu neler?

Yahudi ileri gelenleri ve âlimleri kitaplarýnda daha önce rastladýklarý iþaret ve müjdelerin açýða çýktýðýný gördüler. Kimsenin haberi olmadan en önce onlar bu müjdeyi verdiler.

O gece Yahudi âlimleri semâya bakýp "Bu yýldýzýn doðduðu gece Ahmed doðmuþtur" dediler.(1)

Bîr Yahudi Ýleri geleni Mekke'de Peygamberimizin doðduðu gece, içlerinde Hiþam ve Velid bin Muðire, Utbe bin Rabia gibi Kureyþ ileri gelenlerinin bulunduðu bir toplantýda,
- "Bu gece sizlerden birinin çocuðu oldu mu?" diye sordu.
- "Bilmiyoruz" diye cevap verdiler.
Yahudi, "Vallahi sizin bu ihmalinizden iðreniyorum!
"Bakýn, ey Kureyþ topluluðu, size ne söylüyorum, iyi dinleyin. Bu gece, bu ümmetin en son peygamberi Ahmed doðdu. Eðer yanlýþým varsa, Filistin'in kudsiyetini inkâr etmiþ olayým. Evet, onun iki küreði arasýnda kýrmýzýmtýrak, üzerinde tüyler bulunan bir ben var" dedi.

Toplantýda bulunanlar Yahudinin sözünden hayrete düþtüler ve daðýldýlar. Her birisi evlerine döndüðünde bu durumu ev halkýna anlattýlar. "Bu gece Abdülmuttalib'in oðlu Abdullah'ýn bir oðlu doðdu. Adýný Muhammed koydular." haberini aldýlar.

Ertesi gün Yahudiye vardýlar:
"Bahsettiðin çocuðun bizim aramýzda dünyaya geldiðini duydun mu?" dediler.
Yahudi "Onun doðumu benim size haber verdiðimden önce midir, sonra mýdýr?" dedi.
Onlar, "Öncedir ve ismi Ahmed'dir" dediler. Yahudi, "Beni ona götürün" dedi.
Yahudi ile beraber kalkýp Hz. Âmine'nin evine gittiler, içeri girdiler.
Pegamberimizi Yahudinin yanýna çýkardýlar. Yahudi Peygamberimizin sýrtýndaki beni görünce, üzerine baygýnlýk geldi, fenalaþtý. Kendine gelip ayýldýðý sýrada,

"Ne oldu sana, yazýklar olsun" dediler.

Yahudi, "Artýk Ýsrailoðullarndan peygamberlik gitti. Ellerinden kitap da gitti. Artýk Yahudi âlimlerinin kýymet ve itibarlarý da kalmadý. Araplar peygamberleriyle kurtuluþa ereceklerdir.

"Ey Kureyþ topluluðu, ferahladýnýz mý? Vallahi size, doðudan batýya kadar ulaþacak bir güç, kuvvet ve bir üstünlük verilecektir" dedi.(2)

Kâinatýn Efendisini dünyaya getiren bahtiyar annenin henüz dünyaya gelmeden görüp gördükleri çok manalýydý..

Peygamber Efendimize hamileyken rüyasýnda, "Sen, insanlarýn en hayýrlýsýna ve bu ümmetin efendisine hamile oldun. Onu dünyaya getirdiðin zaman 'Her hasetçinin þerrinden korumasý için bir ve tek olana sýðýnýrým' de, sonra ona Ahmed yahut Muhammed ismini ver."

Yine kendisinden çýkan bir nurun aydýnlýðýnda bütün doðuyu ve batiyi, Þam ve Busra saray ve çarþýlarýný, hattâ Busra'daki develerin uzanan boyunlarýný gördüðünü Abdülmüttalib'e anlatmýþtý.(3)

Ayný gece Hz. Âmine'nin yanýnda bulunan Osman ibn Âs'ýn annesinin gördükleri de þöyle:

"O gece evin içi nurla doldu, yýldýzlarýn sanki üzerimize dökülecekmiþ gibi sarktýklarýný gördük."

Evet bu ulvî aný dile getiren Mevlid'in yazarý Süleyman Çelebi bütün bu hakikatleri þu beytiyle þiirleþtirmiþtir:

"Hem Muhammed gelmesi oldu yakin
Çok alâmetler belürdi gelmedin"

Rabiülevvel ayýnýn 12. Pazartesi gecesi, yapýlan hesaplamalara göre, Miladi takvime göre 20 Nisan'a denk gelen gece idi.

Dünyayý þereflendiren iki Cihan Serverinin üzerini o günün bir âdeti olarak bir çanakla kapattýlar.

Araplara göre o zaman, gece doðan çocuðun üzerine bir çanak koymak ve gündüz olmadan ona bakmamak âdetti. Fakat bir de baktýlar ki. Peygamber Efendimizin üzerine konulan çanak yarýlarak ikiye ayrýlmýþ, Efendimiz gözlerini gökyüzüne dikmiþ, baþparmaðýný emiyordu.(5)

Evet, bu iþaret her türlü küfrün, zulmün, þirkin ve her türlü bâtýl inanç ve âdetlerin parçalanýp yok olmasý, imanýn, nurun ve hidâyetin kâinatý aydýnlatmasý için gönderilmiþ bir Peygamber idi.

Ayný gece Kabe'de tapýlmakta olan cansýz putlarýn çoðunun baþaþaðý devrildiði görüldü.

Ayný gece Kisra sarayýnýn beþik gibi sallanýp on dört balkonunun parçalanýp yerlere düþtüðü öðrenildi.

Sava'da mukaddes tanýnan gölün suyunun çekilip gittiði görüldü.

Bin senedir yakýlan ve söndürülmeyen mecusi ateþinin sönüverdiði müþahede edildi.

Bütün bunlar iþaret ve alamettir ki, yeni dünyaya gelen zat ateþe tapmayý, puta tapmayý kaldýrýp, Fars saltanatýný parçalayarak Allah'ýn izni olmadan kutsal tanýnan þeylerin kutsallýðýný ortadan kaldýracaktýr.(6)

Ýþte bu geceye Veladet-i Nebi gecesi diyor ve onun bütün kalbimizle, ruhumuzla her sene yeniden yâd edip kutluyoruz. Bütün kâinatla bu geceyi karþýlayarak onun âleme teþrifine kýyam ediyoruz.
Getirdiði ebedi nura, açtýðý saadet caddesine ve sünnet-i seniyyesine yeniden sýmsýký sarýlmak ve Mevlid Kandilini vesile ederek ona yeniden biatimizi, baðlýlýðýmýzý tazelemek ne yüce bir þeref ve ne büyük bir saadettir.

Mircte.org Grubu oLarak Yüce Rabbim bizleri sevgili Resulünün þefaatine nail eylesin.

Kaynaklar:
(1)Ýbn-i Sa'd, Tabakat, 1:60.
(2)A.g.e, 1:162-163.
(3)Taberî Tarihi, 2:125; Ýbn-i Sa'd, Tabakat, 1:102.
(4)A.g.e., 1:102.
(5)Ýbn-i Sa'd, Tabakat, 1:102.
(6)Bediüzzaman, Mektûbat,s:161,162.
 

...    Yorumlar

 
Ramazan Hikayeleri - Huzura Oruçlu Gitmek


Hiç ßekLemediðim ßirinden Mesaj GeLince


Sen Yaðdýn Ömrüme SaðNak Saðnak - SaNa DaiR


ResimLi Þiirler - Sevdi mi Deli Sevmeli Yürek


Arda kaçýrýr, Nihat Behlül'e döner


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe