..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Filistin Ýçin Tarihi Gün!

Filistin Ýçin Tarihi Gün!,Birleþmiþ Milletler sonunda Ýsrail tarafýndan vurulan Filistin için harekete geçti. - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3283
islami sohbet
Haber: FÝLÝSTÝN ÝÇÝN TARÝHÝ GÜN!

Filistin yýllardan bu yana uðraþtýðý konuma ulaþmak üzere. Birleþmiþ Milletler'de bugün gerçekleþtirilecek oylama sonrasýnda Filistin "Gözlemci Ülke" konumuna yükselebilir. Bu Filistin'in bir devlet olarak tanýnmasý ve bölgede iki ülkeli bir coðrafyanýn oluþabileceði anlamýna geliyor. Türkiye, Yunanistan, Çin ve birçok ülke Filistin'i desteklerken ABD ve Ýsrail bu isteðe karþý çýkýyor.

Filistin "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü kazandýðý takdirde, BM ile iliþkili birçok kuruluþa baþvuru hakký da kazanmýþ olacak. Ýþte en çok tartýþma yaratan konularýn baþýnda da bu geliyor. Örneðin Filistinliler, Lahey'deki Uluslararasý Ceza Mahkemesi'nde Ýsrail'e yönelik savaþ suçu nedeniyle dava açma hakkýna da sahip olacak.

Avrupa ülkeleri ise oylama konusunda ikiye bölünmüþ durumda. Fransa, salý günü yaptýðý açýklamada, Filistin'in lehine oy kullanacaðýný bildirmiþti. Ýspanya, Danimarka, Norveç, Türkiye, Lüksemburg, Avusturya ve Ýsviçre de benzer yönde karar aldýklarýný duyurdu.

EVET OYU KULLANACAK ÜLKELER

RUSYA: Rusya'nýn Filistin'in talebine evet oyu vermesi bekleniyor. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, "Filistinlilerin böyle bir talepte bulunma hakkýnýn bulunduðuna inanýldýðý' belirtildi. Ancak açýklamada, "Filistin yönetiminin böyle bir hareketin muhtemel sonuçlarýný iyi hesap etmiþ olduklarýný ümit ediyoruz" ifadelerine de yer verildi.

ÇÝN: Çin, Filistin'in talebine evet oyu kullanacak ülkeler arasýnda yer alýyor. Çin Dýþiþleri Bakaný Yang Jiechi, Çin'i 23 Kasým'da ziyaret eden Filistin temsilcisi Bassam el-Salhi'ye ülkesinin Filistin'in BM'deki amaçlarýna verdiði desteði yinelemiþti.

Yang, görüþmede "Filistin'in BM'ye gözlemci ülke sýfatýyla katýlma çabalarýný saygý ve anlayýþla karþýlýyor ve destekliyoruz" ifadesini kullanmýþtý.

FRANSA: Fransa Dýþiþleri Bakaný Laurent Fabius önceki gün Fransýz Parlamentosu'ndan yaptýðý konuþmada, "Herhalükarda sadece müzakerelerle 'ki biz her iki taraf arasýnda koþulsuz ve derhal yapýlmasýný istiyoruz', Filistin devletinin gerçekleþtirilmesine ulaþabiliriz" ifadesini kullanmýþtý.

BELÇÝKA: Belçika Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný Didier Reynders'in daha önce oylamada ülkesinin çekimser oy kullanacaðýný açýklamýþ olmasýna karþýn, Belçika'da bugün yapýlan bakanlar kurulu toplantýsýnda talebe evet oyu verilmesi kararý çýktý.

ÝSPANYA: Ýspanya'dan dün yapýlan açýklamada Filistin'in talebi için evet oyu kullanýlacaðý duyuruldu. Ýspanya Dýþiþleri Bakaný Jose Manuel Garcia Margallo parlamentoda yaptýðý konuþmada, "Ýspanya, tarihine uygun bir þekilde Filistin'in talebine evet oyu kullanacak, çünkü bunun Ortadoðu'da barýþa yaklaþmak için en uygun çözüm olduðuna inanýyor. Biz, hükümet olarak bu oylamanýn olmamasýný tercih ederdik, çünkü bu barýþ müzakerelerinde ilerleme kaydedildi anlamýna gelirdi" demiþti.

ÝSVÝÇRE: Ýsviçre de dün Norveç, Danimarka ve Ýspanya ile birlikte Filistin'in talebine evet oyu vereceðini açýklayan ülkeler arasýnda yer aldý. Ýsviçre hükümetinden yapýlan açýklamada, Filistin'in statüsünde yapýlacak deðiþiklik "hem yapýcý hem de pragmatik" olarak nitelendi.

AVUSTURYA: Avusturya Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Martin Weiss, Avusturya'nýn, AB içinde bu konuda ortak bir tavrýn belirlenmemiþ olduðunun açýklýk kazanmasýnýn ardýndan talebe evet oyu vereceðini duyurdu.

HAYIR OYU KULLANACAK ÜLKELER

ABD: ABD, Filistin'in BM Genel Kurulu'na sunduðu talebine, Ýsrail ile Filistin arasýnda bir barýþ anlaþmasý imzalanmasý sürecini yavaþlatacaðý gerekçesiyle karþý çýkýyor. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Victoria Nuland dün yaptýðý açýklamada talebe, Ýsrail ile Filistin'i "yan yana barýþ içinde yaþayan iki devletli çözüm hedefine yaklaþtýrmayacaðý" gerekçesiyle karþý çýktýklarýný bildirmiþti.

KANADA: Ýsrail'in çok yakýn bir müttefiki olan Kanada, teklife kesinlikle hayýr oyu verecek ülkeler arasýnda yer alýyor.

Kanada Dýþiþleri Bakaný John Baird'in sözcüsü Rick Roth, Filistin'in talebine iliþkin yaptýðý açýklamada, Filistin ve Ýsrail arasýndaki iki devleti içeren her çözümün her iki devlet tarafýndan müzakere edilmesi ve birlikte kararlaþtýrýlmasý gerektiðini, bu konuda ne þekilde olursa olsun tek taraflý atýlacak adýmýn sonuçta yararsýz olacaðýný söylemiþti.

HOLLANDA: Hollanda, Filistin'in talebine hayýr oyu verme ihtimali bulunan ülkeler arasýnda yer alýyor. Hollanda Dýþiþleri Bakaný Frans Timmermans parlamentoya gönderdiði bir yazýda, "Bölgede kalýcý barýþa sadece Ýsrail ve Filistinlilerin, iki devletli çözüm konusunda son anlaþmaya varmak amacýyla müzakere masasýna geri dönmesiyle ulaþýlabilir" ifadesini kullanmýþtý.

 

...    Yorumlar

 
Lady Gaga'yý Tahtýndan Etti


Söze Lüzum Yok


Þömineli oturma odalarý


Niyetleri Bozuk


KýZýn Biri PC Alýrsa - GeyiK


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe