..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazir MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sarki SözLeri
  Siirler
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þifalý Bitkiler
  iletisim
 

         sitemap

 Makyaj Nasýl Yapýlmalý

Makyaj Nasýl Yapýlmalý - Makyaj Sanatý - ALLIK NASIL SÜRÜLÜR - YUVARLAK YÜZ - DAR UZUN YÜZ - - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

5588
islami sohbet
Hemen þunu söyleyelim ki, makyaj, bir çok kadýnýn sandýðý gibi, kirli cildi gizlemek veya kusurlu yüzü saklamak için baþ vurulan bir tedbir deðildir. Bir yandan cildi ihmal edip, diðer andan ruj ve pudra ile göz boyamaya çalýþmak aptallýktan baþka birþey deðildir. Makyaj, ancak temiz ve saðlýklý bir cilde tatbik edilirse baþarýlý olur. Kremi veya ruju rahat ve kolay bir þekilde tat­bik edemiyorsanýz, cildinizin iyi bir masaja ve sonra da komp­res ve maskeye ihtiyacý var demektir. Sözgelimi, cildinizi her gün yaðla karýþtýrýlmýþ yumurta sarýsýyla temizlerseniz (Bak: Yüz, Cildin Temizlenmesi) makyajýnýzý baþarýyla tatbik ede­bilirsiniz. Makyaja baþlamadan önce, cildinizi bir tonikle si­lin ve kurumasýný bekleyin. Ancak, cildiniz yaðlýysa ve parlýyorsa, nemli iken kreminizi sürün. Baþarýlý makyajýn sýrrý budur. Cildinizin tipi ne olursa ol­sun, yaðlý maddeler kullanmak pek akýllýca bir iþ olmaz, zira bu takdirde hem yüzünüz yaðlý boyayla boyanmýþ gibi bir du­rum alýr, hem de makyaj kýsa zamanda bozulur. Makyajý mümkün olduðu kadar doðal kýlmak için, ilkin yanaklarýnýza allýk ve göz kapaklarýnýza boya sürün. Bundan sonra trom ve pudrayý tatbik edin.
ALLIK NASIL SÜRÜLÜR? Yüzünüz ister uzun olsun, ister yuvarlak, allýðý daima ya­naðýnýzýn en yüksek kýsmýndan buruna doðru, kemiðin meyda­na getirdiði kavis boyunca sürün… Allýðý, parmaklarýnýzýn ucuyla daðýttýktan sonra yanaklarýnýza iyice yayýn. Sonra þa­kak kemiðinden göz kapaðýnýn dýþ ucuna doðru sürün. Bunu yapmakla, þakak kemiðiyle göz arasýndaki beyaz bölgeyi ka­patmýþ ve göz kalemi (veya boyasý) yardýmýyla gözlerinize parlaklýk kazandýrmýþ olacaksýnýz. YUVARLAK YÜZ: Allýðý þakak kemiðinin üst noktasýna sürer ve buradan buruna ve aðýz kenarlarýna doðru daðýtýrsanýz, yüzünüzün yu­varlaklýðýný az çok kamufle etmiþ olursunuz.
DAR UZUN YÜZ: Allýðý yine þakak kemiðinizin üst noktasýna sürüp, burun­dan uzak bölgelere yayacaksýnýz, ama burun deliklerinizden aþaðýya inmemek þartýyla. Bu þekilde yüzünüz oval ve daha geniþ görünür.
GAMZELER: Gamzelere allýk sürmeyin, yoksa yanaklarýnýza gölge dü­þer. Allýðý gamzelerinizin çevresine sürün, þakak kemikleriniz çok yüksekse azýcýk allýk kullanýn.
GÖZLER: Son yýllarda, gözlere çok az makyaj yapmak adet haline geldi. Bununla birlikte, yürürlükte olan moda, gözlere son de­rece önem verilmesini gerektiriyor. Bu nedenle bu Ýþte ifrata kaçmak pek o kadar doðru deðil, dikkatle yapýlan bir göz makyajý çok iyi sonuçlar yaratabilir.
KAÞLAR: Yüzünüzün karakterini belirtmede büyük rol oynadýklarý Ýçin, kaþlarýnýza gereken ihtimamý göstermelisiniz. En son mo­da, kaþlarýn koyu ve kalýn olmasýný istiyor; kaþlarýnýz bu niteliklere sahip deðilse, sizin müdahalenize ihtiyaç var demek­tir. Yumuþak kaþ kalemleri faydalýdýr, yalnýz kullanmadan önce uçlarýný iyice sivriltmeyi unutmayýn. Ýlkin kaþlarýnýzý sert bir fýrçayla fýrçalayýn, sonra kalemle tabi kavisin üstünden geçin. Yalnýz siyah saçlý kadýnlar siyah kalem kullanabilirler. Kaþlarýnýz, burnunuza doðru çok daralýyorsa, kalemle onlarý biraz kalýnlaþtýrýn. Kýsaysa boylarýný da uzatabilirsiniz. Son olarak fýrçayla kaþlarýnýza þekil verir ve kalem çizgi­sini yumuþatýrsýnýz.

GÖLGE: Göz gölgesi ve kýrmýzýmsý, göze parlaklýk verir ve iyi tat­bik edilirse iyi sonuç alýnýr. Beceriksizce kullanýldýðý takdir­de yüzün ve gözlerin görünümünü bozar. Kural olarak, mavi ve feri gözlere gri, kahverengi ve siyah gözlere kahverengi boya kullanýlýr. Gölge, gözkapaðýnýn ortasýna konur ve hafifçe yan­lara doðru sürülür, yalnýz gözkapaðýnýn her yanýna eþit miktarda daðýlmasýna dikkat etmelidir. Sonra gündük kremi ve pudra sürülür, böylece gözler bir derinlik kazanýr. Bazý kadýn­lar gözkapaklarýna yað sürerler, ama bu dikkati daha çok göz kapaklarýna çekmeye yarar ki, iþlemden amaç bu olmasa gerek.
MASKARA: Pudralandýktan sonra, briyantin veya hintyaðýna batýrýl­mýþ küçük bir fýrçayla kirpiklerinizdeki fazla pudrayý silin. Maskara kullanýyorsanýz, bunu üst kirpiklerinize yukarý doðru, alt kirpiklerinize ise aþaðý doðru bir hareketle koyun rengi kirpiklerin ta ucuna kadar tatbik etmeyi unutmayýn, yoksa gözleriniz biçimsiz bir durum alýr. Bunun için de her kullanýþta fýrçanýzý iyice temizleyin.

 

...    Yorumlar

 
Ýnsan Dost Dediðine Kýrýlýr


Bazý Yaralar Sardýkça Kanar


Birinizde Çýkýp Demiyor ki Bugün Pazar


Damar SözLer - Biraz Sitem , Biraz YaLnýzLýk


Ahmet ÞaFaK - DeLi GöNüL


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe