..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  iLahi sözLeri
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Mirc Dökümanlari
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sifali Bitkiler
  Sohbet odalari
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 MÝRAÇ KANDÝLÝ DUASI

MÝRAÇ KANDÝLÝ DUASI dinle - MÝRAÇ KANDÝLÝ DUASI izle - 2011 MÝRAÇ KANDÝLÝ DUASI - en güzel MÝRAÇ KANDÝLÝ DUASI - MÝRAÇ KANDÝLÝ DUALARÝ - Miraç kandili mesajlarý duasý burda - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

.. ..

Okunma

4110
islami sohbet

Euzü billahi mine’þ-þeytani’r-racîm

Bismillahi’r-rahmani’r-rahîm

Ey Bizleri varlýða erdiren

Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran

Güzeller Güzeli Rabbimiz!

Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.

Kainatýn Ýftihar Tablosu peygamber efendimize Sonsuz salât ü selam olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen þu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ý ilahînin önünde el açýp yalvarýyoruz:

1. YA ÝLAHE’L-ALEMÝN!

Bize verdiðin isteme duygusu ve istenenleri vereceðin inancýyla rahmetinin vüs'ati geniþliðindeki kapýna dayanýyor, þu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kýsmýný beyan. Beklediðimiz asýrlardan beri bizi kývrým kývrým kývrandýran dertlerimize derman.. icabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

2. EY ÇARESÝZLER ÇARESÝ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacýmýz hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunlarý kabulünü vicdanlarýmýza duyur; aç ve yalnýzlýkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

Ciddi bir yol almýþ sayýlmasak da yýllar var hep yollardayýz. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beþer takatini aþkýn görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü ve’t-teslîmât) periþan, derbeder ve ýzdýrap içinde.. müslümanlýk gelenek ve göreneklerin darlýðýna mahkum.. ibadet ü tâat kültür televvünlü.. duygular, düþünceler fantezilere emanet.. mücadelelerin esasý da çýkarlar, menfaatler, ýrkî mülahazalara dayalý. Sen bizlere çýkar yol lutfeyle ya rabbi!

3. YA RAB!

Önümüzdeki þu upuzun hayat yolculuðunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarýmýzýn darlýðýyla baþbaþa býrakma; akýllarýmýzý inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliðin baskýlarýndan, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarýndan sýyanet eyle. Kapýnýn kullarýný; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularýna renk attýran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaþmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaþamak, hep rýzadan söz edip gazap arkasýndan koþmak ne acýdýr! Sen bizi kazanç yolu sanýlan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

4. EY GÜNAHLARI BAÐIÞLAYAN!

Þu mübarek gece hürmetine Bizleri baðýþla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtýk ve öyle bir alemde yaþýyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamýzda tuzak; uðrayýp geçtiðimiz her yerde nefis, þeytan ve ayný takýmdan binlerce ifrit aðýný germiþ av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocaðý ve isi-dumaný gelip sinelerimize oturuyor. Ýnayetine ihtiyacýmýz açýk, çaresizliðimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaþtýrabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamýþ, kýrýlmýþ ruh dünyamýzý da ancak Sen tamir edebilirsin. Ýçimizi Sana döküyor, kusurlarýmýzý Sana açýyor ve bize yeniden insan olma yollarýný göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

5. EY KENDÝSÝNE YÜKSELEN ELLERÝ BOÞ ÇEVÝRMEYEN!

Bir süre ayrý düþtükten sonra dönüp Sana gelenleri kovmayacaðýný vadediyorsun. Sana yönelenlere hep “Gelin, gelin” diyorsun. Ey Rab! Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur “Biz de geldik” diyelim. Geldik ve Sana, yollarýn amansýzlýðýný, nefis, þeytan ve hevânýn imansýzlýðýný, bizim de dermansýzlýðýmýzý þikayet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açýk duran, mâsiyetlere meyyal bulunan ve ululuðuna karþý hep saygýsýz davranan, serkeþ nefsimizi Sana þikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve þeytanýn þerrinden muhafaza buyur ya rabbi!

Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karþý isyan kokan tavýr ve davranýþlardan arýndýr.. ya Rabbi

lisanlarýmýzý yalandan, gýybetten, Senin sevmediðin,

hoþnut olmadýðýn bütün kirli sözlerden temizle..

kalblerimizi gösteriþten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!

Her hal ve tavrýmýzý rýzan istikametinde eyle..

niyetlerimizi ihlaslý kýl ve bize lütfettiðin bütün þeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!

6. EY TALÝHSÝZLERÝN SIÐINAÐI, EY ÂCÝZLERÝN GÜÇ KAYNAÐI, EY DERTLÝLERÝN TABÝBÝ VE EY YOLDA KALMIÞLARIN YOL GÖSTERENÝ!

Þu anda duygularýmýz derbeder, davranýþlarýmýz ahenksiz, ruhlarýmýz kirli, ayaklarýmýz titrek, ellerimiz mefluç, çoðumuz itibarýyla ümitlerimiz sarsýk, havalar boz-bulanýk, maðripler hicranla tül tül, maþrýklar lütfuna kalmýþ... Ýþte böyle bir daðýnýklýk içinde Sana geldik. Böyle gelenlerin ilki deðiliz, sonuncusu da olmayacaðýz. Rahmetin, bu garip piþmanlarýn ümit kapýsý, bizler de bu kapýnýn önündeki liyakatsiz dilenciler. Þimdiye kadar gelip Senin kapýnda ihtiyaç izhar edenlerden boþ dönen hiç olmamýþ; hiçbir kaçkýn ve piþman da o kapýdan kovulmamýþtýr. O kapý Senin kapýn, onun baþkalarýndan farký da her gelene affýndýr. Bizi hilm ü silminle güçlendir. Zalimlere de varlýðýný duyur.

7. EY HER DUADA BULUNANA ÝCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!

Þu mübarek gecede binler, yüz binler Senin karþýnda divan durarak ellerimizi Sana açýyor ve külliyet kesbetmiþ niyaz edalý soluklarýmýzla, kullarýna her zaman açýk bulunan, hiç olmazsa aralýk duran rahmet desenli kapýnýn tokmaðýna inleyerek dokunuyor ve "Biz geldik" diyoruz. Herkesi ve her þeyi görüp gözettiðine, her sese ve herkese merhamet ettiðine gönülden inanarak kaçkýnlýðýmýzý muvakkat dahi olsa görmüyor, günahlarýmýzý af çaðlayanlarýn içinde tasavvur ediyor, karýþtýrdýðýmýz haltlara deðil, Senin afv u safhýna bakýyor ve ümitlerimizi ona baðlýyoruz; Enîsimiz Sen isen, çevrenin vahþetinden bize ne! Her yanda þeytan ve avenesi içten içe homurdanýp duruyorlarmýþ, Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki! Sen her þeyin biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur. Sen saltanat dairen içinde en küçük þeyleri görür, en cýlýz sesleri iþitir, hiçbir þeyi ve hiçbir kimseyi cevapsýz býrakmazsýn.

8. EY YÜCELER YÜCESÝ!

Sen biliyorsun, biz de bunun farkýndayýz; ömrümüzün hasenât kefesi bomboþ, pek çoðumuz itibarýyla bir ihlâs bezginliði içindeyiz. Çoðumuz gafil, bedbin, dünsüz-yarýnsýz sefil birer hâlzede gibi aktüalite ile iç içeyiz. Her hâlimizde âlâyiþ, gösteriþ, köpük köpük hevâ ve heves; sürekli zevk u sefâya, makama, mansýba, þöhrete, þana ve dünyevî hülyalara oynuyoruz. Yýðýnlarýn rüya ve hülyalarýekonomive refah; taptýklarý da dolar, dinar ve euro. Ruhlar meflûç, kalbler kötürüm, basîret âmâ, düþünceler kirli, davranýþlar da tam buna göre... Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaþýyoruz, ak görünüyor kapkara davranýyoruz; idare ve siyaset deyip hem ýþýk türküleri söylüyor hem de karanlýk aðýtlarý mýrýldanýyoruz. Devirlere, dönemlere göre renkten renge giriyor, bukalemunlarý þaþýrtacak mârifetler (!) sergiliyor ve aldatmayý beceri kabul ediyoruz.

9. EY RAB!

Ellerimiz-aðýzlarýmýz, gözlerimiz-kulaklarýmýz, dillerimiz-dudaklarýmýz yaratýlýþ gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüðe kilitli; eller memnû meyvelerde, aðýzlar harama açýk duruyor; gözler baþkalarýnýn kusur müfettiþi.. yalan revaçta, hýyanet âdiyattan bir þey, hakkýn ismi var sadece; adalet "sayyâd-ý bîinsaf"larýn hazýrladýðý kapanlarýn önüne saçýlmýþ birkaç dane gibi bir þey; vefa Kafdaðý'nýn arkasýnda, ahde hürmet unutulup da bir köþede kalmýþ; buna karþýlýk haksýzlýk firavunlarý utandýracak dorukta. Makam sevgisi, þöhret hissi, rahat etme düþüncesi, tenperverlik duygusu boyunlarýmýzda âdeta çelikten bir kement; her biri birer gayya olan bu duygulardan bir türlü kurtulamýyor ve mahiyet-i nefsü'l-emriyemize göre kendimiz olamýyoruz. Dünya ve ukbâ kazancý adýna ne ciddî bir hesap ne de tutarlý bir plâna sahibiz. Kazançlar kuþaðýnda sürekli kaybediyoruz; kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalýþýyoruz. Zamaný suçlama, þartlara lânetler yaðdýrma da ayrý bir avunma yolu.

Bütün bunlara raðmen ya Rab! , bizi bize býrakmaman en büyük dileðimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, rahmetin, istihkaklarýmýza lütuf televvünlü haklar bahþedecek vüs'atte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!

Dua edenlere cevap veren Sen, ýzdýraplarý dindirip ihtiyaçlarý gideren Sen, devrilenleri kaldýrýp doðrultan Sen, çatlayýp kýrýlanlarý sarýp-sarmalayýp tedavi eden de Sensin! Senden ayrý kalýþýmýz ruhumuza renk attýrdý; nefsânîlik ve gaflet, ibadetlerimizin mânâ ve özünü alýp götürdü; samimiyetsizlik dualarýmýzýn kolunu-kanadýný kýrdý. Sinelerimiz bomboþ, düþüncelerimiz tutarsýz, kalbî ve ruhî hastalýklarýmýz bizi yere sermek üzere.. Var eden Sensin, yok eden de Sen; uzak tutan Sensin, yaklaþtýran da Sen; Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarýmýzý duyamaz ve bize imanýn neþ'esini tattýrmasaydýn þu söylediklerimizi mýrýldanamazdýk. Verdiklerin vereceklerinin referansý; diliyor ve dileniyoruz, bize yakýnlýðýný duyur ve benliðimizde Sana karþý yaklaþma heyecanlarý uyar.

10. EY RAB!

Elimizden tut, dostlarýnýn yüzüne baktýðýn gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. iç dünyamýzý varlýðýnýn ziyasýyla nurlandýr ve bizi Sensizliðin zulmetlerinden, zindanlarýndan halâs eyle; halâs eyle ve eþiðine baþ koymuþ kapýnýn þu sadýk kullarýný yalnýz býrakma. Senden kalblerimize ýþýk, iradelerimize güç, düþüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz. Bizleri iç dünyamýzla yeniden inþa ederek ruhlarýmýza ahsen-i takvîm sýrrýný duyur.

11. EY AFFI TECZÝYESÝNÝN ÖNÜNDE RAHMET TAHTININ SULTANI!

Bu mukaddes miraç gecesinde bizleri de baðýþla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtýk ve öyle bir âlemde yaþýyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamýzda tuzak; uðrayýp geçtiðimiz her yerde nefis, þeytan ve ayný takýmdan binlerce ifrit aðýný germiþ av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocaðý ve isi-dumaný gelip sinelerimize oturuyor. Ýnayetine ihtiyacýmýz açýk, çaresizliðimiz her hâlimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaþtýrabilir ve bugüne kadar elli defa çatlamýþ, kýrýlmýþ ruh dünyamýzý da ancak Sen tamir edebilirsin. Ýçimizi Sana döküyor, kusurlarýmýzý Sana açýyor ve bize yeniden insan olma yollarýný göstermeni diliyoruz.

Ey yüceler yücesi!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e,Muallâ aile efradýna ve bütün ashab-ý güzînine salât u selam ederek bunlarý Senden dileniyoruz; dualarýmýzý kabul buyur ya rabbi!..

amin amin amin

velhamdü lillahi Rabbil alemine’l-fatiha

 

   Yorumlar

 
Rüyada zindancý görmek


Güzellik avcýsý - kafein


beyaz-siyah elbise


Þýk kombine elbise modeli


2011 Kadýn Saat Modelleri


Androidirc indir


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


Regaip Gecesi Nasýl Deðerlendirilir ?


Resimli Hz. Ali Sözleri


Copyright - 2008 - 2021 Tum Haklari Saklidir mircte.org

Desing By eFe