..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Dini Hikayeler - Düþünen sahip olduðu nimetin farkýna varýr

Dini Hikayeler - Düþünen sahip olduðu nimetin farkýna varýr - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

3047
islami sohbet
Ýsa aleyhisselam bir aðacýn altýnda dua eden birini gördü. Dikkatlice baktýðýnda adamýn ayaklarý yürümeyen bir kötürüm olduðunu anladý. Ýki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalýðý olduðu anlaþýlýyordu. Ama adam bütün bunlara raðmen ellerini kaldýrmýþ mutluluktan uçacakmýþ gibi dua ediyordu:

– Ey nice zenginlere vermediði nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana aðaçlarýn yapraklarý sayýsýnca þükürler olsun!.. Hazret-i Ýsa kötürüm adama yaklaþtý:

– Ayaðýn yürümüyor, gözün görmüyor. Bedenin de sýhhatli görünmüyor? Buna raðmen çoðu zenginlere verilmeyen nimetlerin sana verildiðini düþünmekte, bunun için de büyük bir mutlulukla þükretmektesin. Hangi nimettir nice zenginlere verilmediði halde sana verilen?

Kapalý gözleriyle sesin geldiði yana yönelen kötürüm adam dedi ki:

– Efendi! Allah bana öyle bir kalp vermiþ ki, o kalple Onu tanýyorum. Öyle de bir dil vermiþ ki, o dille de ona þükrediyorum. Halbuki, dünyanýn serveti elinde olan nice zenginler var ki, kalbinde Onu tanýma sevinci, dilinde de Ona þükretme mutluluðu yoktur. Ama gel gör ki, ayaklarý topal, gözleri kör, bedeninde hastalýklar bulunan bu kötürüm adama Rabbim, bu sevgiyi ihsan eylemiþ, bu nimetin farkýna varma tefekkürünü nasip eylemiþ. Ýþte bunu düþününce kendimi tutamýyor da:

– Nice zenginlere vermediði nimeti bana veren Rabbim! Sana aðaçlarýn yapraklarý sayýsýnca þükürler olsun! Diye teþekkürden kendimi alamýyorum.

Kafa gözü kapalý da olsa kalp gözü açýk olan bu adama yaklaþan Ýsa aleyhisselam:

– Ver þu elini öyle ise! diyerek elinden tutar, eðilerek görmeyen gözlerinden öper.

Peygamberin dudaklarýnýn deðdiði gözler anýnda açýlýr. Karþýsýndakinin Ýsa aleyhisselam olduðunu görünce heyecanlanan adam:

– Sen þu ölüleri dirilten, hastalara þifalar bahþeden mucizelerin sahibi Peygamber deðil misin? der. Ýsa Peygamber:

– Belli olmuyor mu? deyince:

– Gözlerimden belli oluyor da ayaklarýmdan henüz belli deðil, der. Tebessüm eden Hz. Ýsa:

– Sen hele bir ayaða kalkmayý dene! Deyince, silkinen kötürüm adam dimdik ayaða kalkar.

Ayaklarý üzerine dikilebildiðini anlayýnca söylediði ilk sözü þu olur:

– Ey Allahýn Nebisi, sendeki bu mucizeler de O’ndan deðil mi? Öyle ise izin ver de geç kalmayayým, O’na þükredeyim, diyerek hemen yere iner, baþýný secdeye koyar ve der ki:

– Rabbim! Seni tanýyan bir kalple, þükreden bir dil nimetinin þükrünü yapmaktan acizken, þimdi gören bir çift gözle, yürüyen iki de ayak da lütfettin. Artýk bilemiyorum nasýl þükretmem gerekiyor bu eþsiz nimetler karþýsýnda?

Bu sýrada çevreden toplanan halk, gösterdiði bu mucizelerden dolayý Ýsa aleyhisselamýn elini öpmek isterler. Ama Allahýn Nebisi iþaret eder:

– Benim deðil secdedeki þu kötürüm adamýn elini öpün!..

Derler ki:

– Onu secdeye indiren nimetlere biz baþtan beri sahibiz. Ama hiç birimiz onun duyduðu gibi bir mutluluk duymadýk.

– Öyle ise, der, tefekkür edin, siz de düþünün.

Sözünü þöyle baðlar Allahýn Nebi’si:

– Düþünen sahip olduðu nimetin farkýna varýr. Düþünmeyen ise kendisini mahrumiyette sanýr!

Kaynak: Yeni Aile Ýlmihali, Ahmed Þahin, Cihan Yayýnlar
 

   Yorumlar

 
modern etol modelleri


YýLdýz TiLbe / Tek Sevenim Sen oLsaN


Kabarýk Niþan Tuvalet modeli


Leopar Desen Elbise Modelleri


Dantel masa örtüsü - dantel anglez modelleri


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe