..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazir MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sarki SözLeri
  Siirler
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þifalý Bitkiler
  iletisim
 

         sitemap

 Memur Yasasý Deðiþiyor

Memur Yasasý Deðiþiyor - Kamu personeli, Kanun tasarýsý, memur yasasý deðiþikliði, özel sektör, üst yönetici kadrolarý, yeni düzenleme - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

4050
islami sohbet

Memur Yasasý 657 Deðiþiyor. Yeni memur yasasýyla memurlarýn sicil sistemi kalkýyor, özelden kamuya transfer dönemi baþlýyor.
Devlet Memurlarý Kanunu ile Bazý Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý TBMM Baþkanlýðýna sunuldu.
1965 yýlýnda kanunlaþan ancak 1971 yýlýnda yürürlüðe giren 657 sayýlý Devlet Memurlarý Yasasý deðiþiyor. Devlet Bakaný Hayati Yazýcý, hükümetin hazýrladýðý 23 maddelik yasa tasarýsýnýn ana

Memur Yasasý 657 Deðiþiyor. Yeni memur yasasýyla memurlarýn sicil sistemi kalkýyor, özelden kamuya transfer dönemi baþlýyor.
Devlet Memurlarý Kanunu ile Bazý Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý TBMM Baþkanlýðýna sunuldu.

1965 yýlýnda kanunlaþan ancak 1971 yýlýnda yürürlüðe giren 657 sayýlý Devlet Memurlarý Yasasý deðiþiyor. Devlet Bakaný Hayati Yazýcý, hükümetin hazýrladýðý 23 maddelik yasa tasarýsýnýn ana baþlýklarýný açýkladý. Yeni düzenlemeler içerisinde sendikalý memurlara yýlda 4 defa verilecek olan toplu görüþme ikramiyesi dikkat çekiyor.
Bakan Yazýcý, Kamu çalýþanlarýnýn yüzde 62’sini devlet memurlarýnýn oluþturduðunu belirterek, kamuda istihdam edilen personel sayýsýnýn 2 milyon 824 bin 430′a ulaþtýðýný, günümüzde en düþük memur maaþýnýn 1254 lira en yüksek maaþýn 5789 lira, ortalama maaþýn da 1529 lira olduðunu vurguladý.

Tasarý hakkýnda bilgi veren Yazýcý, hamile memurlarýn çalýþma þartlarýný yeniden düzenleyen tasarý ile babalýk, özür ve refakat izninin uygulamaya konulacaðýný, emeklilik ve ölüm izninde alanýn geniþletileceðini, disiplin cezalarýnýn yeni esaslara baðlanacaðýný, disiplin sisteminin de yeniden düzenleneceðini söyledi.

Tasarýda, Babalýk izni 10 güne çýkacak. Evlilik ve ölüm izni 5 günden 7 güne yükseltilecek. Memurlar, yakýnlarýnýn aðýr hastalýðý veya kaza geçirmesi durumunda 3 aya kadar ‘ücretli’ refakat izni alabilecek. Bu izin gerektiðinde 6 aya uzatýlabilecek. Sendikalý memura yýllýk 122 lira ‘toplu görüþme ikramiyesi’ verilecek. KÝT’lerde çalýþan personel de sendikalara üye olabilecek.
Kadýn memurlara çocuk bakýmý için 0-2 yaþ döneminde 24 ay ücretsiz izin alabilecekler. Anne bu izni kullanamaz ise baba memura da doðum sonrasý 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek.
Çocuk yardýmýndan yararlanma sýnýrý kaldýrýlýyor.
Sendikalý Memurlara Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarýnda olmak üzere yýlda 4 defa toplu görüþme ikramiyesi verilecek. Böylece sendikalý memur yýllýk 122 lira sendikalý ikramiyesi alacak.

Devlet memurlarýnýn disiplin sistemi yeniden düzenleniyor. Mevcut sistemde, memurun yönetime karþý hata ve suçlarý ön planda tutulurken, yeni düzenleme ile vatandaþa karþý hatalý uygulamalardaki yaptýrýmlar da etkinleþtiriliyor.
Memurlarýn vatandaþýn iþlemine kayýtsýz ve ilgisiz kalmasý uyarý cezasýna tabi iken deðiþiklikle ‘maaþtan kesme cezasý’ verilecek.
Vatandaþa kötü muamelede bulunan; söz veya hereketle sataþan memurun cezasý ise ‘fiili kýnama’ yerine ‘kademe ilerlemesinin durdurulmasýna’ çevrilecek.
Vatandaþa fiilen saldýran memur, memurluktan atýlacak.
Memurlar, oturduklarý ilin dýþýna gitmek için amirinden izin almak zorunda kalmayacak. Toplu þikayette bulunmak, yasaklanmýþ yayýný görev yerinde bulundurmak, gibi eylemler nedeniyle disiplin cezasý almayacak.
Memurlarýn haklarýnda verilen uyarma ve kýnama cezalarýna karþý ‘bir üst disiplin amirine’ gitme uygulamasý son buluyor. Bunun yerine hakkýnda ceza verilen memur itirazýný doðrudan sendika temsilcilerinin de bulunduðu disiplin kuruluna yapabilecek.
Ýkamet ettiði ilin hudutlarýný izinsiz terk etmek, toplu müracaat veya þikayette bulunmak ve yasaklanmýþ her türlü yayýný görev mahallinde bulundurmak fiilleri, disiplin cezasý gerektiren fiiller kapsamýndan çýkartýlýyor.

Üst yönetimde yeni bir yaklaþýma gidilirken, kamuda müsteþar, baþkan, genel müdür gibi bazý üst yönetici kadrolarýnda, özel sektörde çalýþmýþ nitelikli personelin de istihdam edilmesinin önü açýlýyor. Düzenleme ile bazý üst yönetim görevlerine atanacaklarýn özel sektördeki görev sürelerinin de kamuda geçmiþ gibi deðerlendirilmesi öngörülürken, böylece emekli olmalarý halinde kamunun tüm haklarýndan yararlanacak. Bunun için özelden geçen yöneticinin en az iki yýl süreyle kamuda çalýþma þartý aranacak.

Sicil sisteminin zaman içinde iþlevini yitirdiðini belirten Yazýcý, yýllardýr süren uygulamalarýn, devlet memurlarý için gizli sicil raporu doldurulmasý suretiyle baþarý ve baþarýsýzlýk tespitinin mümkün olmadýðýný gösterdiðini söyleyerek, “KÝT’lerde çalýþan memurlar da dahil her yýl 1 milyon 776 bin 412 personelle ilgili sicil raporlarý dolduruluyor. Bir personel için en az 2 sicil amiri tarafýndan iþlem yapýldýðý düþünüldüðünde, yaklaþýk 4 milyon iþlem yapýlýyor. Bu sayýya mahalli idareler dahil edildiðinde sayý daha da yükseliyor.

Yapýlan düzenleme ile rutin ve istenilen sonuçlarý vermeyen sicil sistemi kaldýrýlýyor. Mevcut sistem kaldýrýlýrken, isteyen kamu kurumlarýnýn yürütmekte olduklarý hizmetlerin ve istihdam ettikleri personelin özelliklerine göre somut, ölçülebilir, veriye dayalý, hizmet üretim kalitesi, etkinlik, verimlilik, kendini geliþtirme, hedef odaklý çalýþma gibi kriterleri içeren bilimsel ve çaðdaþ personel baþarý ölçüm ve deðerlendirme düzenlemelerini yapabilmelerine de imkan saðlanýyor.

Kariyer uzman ve uzman yardýmcýlarýnýn durumlarý yeniden düzenleniyor: Kamu kuruluþlarýnda halen 13 bin 175 adet kariyer uzman ve uzman yardýmcýsý istihdam ediliyor. Bunlar, toplam memurlarýn yüzde 0,7’sini meydana getiriyor.
Bakan Yazýcý, kamudaki uzman personel sayýsýnýn son derece yetersiz olduðunu, kurumlar arasýndaki daðýlýmda da dengesizlikler bulunduðunu ifade etti.
Halen kariyer uzmanlarý arasýndaki ücret, çalýþma þartlarý ve stütü farklýlýklarý bulunduðunu belirten Devlet Bakaný Yazýcý, “Örneðin kariyer uzman olduðu halde 1.660 lira ücret alan uzman yanýnda, 5.000 lira ücret alan uzman da bulunuyor. Ayný þekilde kariyer uzmanlar arasýnda emekli olduklarýnda baðlanacak emekli aylýðýnda da büyük farklar bulunuyor. Tasarý ile bu durum eþitleniyor ve ücret, çalýþma ortamý ve statüler arasýnda adalet saðlanýyor.

Tasarýnýn yasalaþmasý halinde, 3.100 uzman ve uyman yardýmcýsýnýn mali haklarýnda önemli iyileþtirmeler yapýlacak. Kariyer uzmanlarý, KPSS’de en az yüzde 1′lik dilime girmiþ üniversite mezunlarý arasýndan seçilecek. Bunlar, mesleklerinde 3 yýllýk yetiþme dönemine tabi tutulacak ve niteliklerine uygun ücret alacak. Kamu idarelerinde bu kapsamda ilave olarak 1.140 uzman, 2.540 uzman yardýmcýsý istihdamý saðlanacak.

Tasarýnýn yürürlüðe girmesiyle birlikte uzman yardýmcýlarý arasýndaki ücret farklýlýklarý hemen ortadan kalkacak ve ücretler ayný düzeye gelecek. Uzmanlarýn ücret farklýlýklarý ise 3 yýllýk geçiþ sürecindeki planlama ile eþit hale gelecek. Kazanýlmýþ haklara dokunulmayacak. Daha önce herhangi bir kamu kuruluþunda uzman olarak çalýþan, yüksek maaþlý çalýþma sürdüren kiþinin o durumu devam edecek.
Yeni düzenleme, kamu idarelerinin merkez yapýlarý içindeki uzmanlarý kapsayacak, taþrada çalýþan uzmanlar bu kapsamda deðerlendirilmeyecek

 

...    Yorumlar

 
Rüyada AÇ görmek


14 Þubat Sevgililer Günü‘ne çok az bir zaman kaldý


ResimLi SiirLer - Su Ýçer Gibi


ResimLi SiirLer - ÝnsanLar Cývýk


Entarisi Dýmdým Yar ...


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe