..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Batýl Ýnanýþlarýmýz

rize Batýl Ýnanýþlarýmýz - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3740
islami sohbet
Bölgeye has bir yaþam tarzýndan kaynaklanmaktadýrlar. Ortaya çýkýþ nedenleri bilinmemekle beraber ancak biraz üstünde düþünülürse bazen bir uyarý bazen bir terbiye þeklinde, bazende o zaman bilinmeyen bilimsel nedenlerle temellendirmek mümkün olabilmektedir.
 • Çocuklarla ilgili
 • Ocaklýkta zincir sallandýrýldýðýnda ineðin, boþ beþik sallandýrýldýðýnda çoçuðun baþý aðrýr. Bu çocuklarýn boþ zinciri ve boþ beþiði sallandýrmamalarý için papýlmýþ bir terbiyedir. Zincir sallanýrsa saða sola çarpmasýndan dolayý ocakta piþen yemeklerin içersine toz düþebilir. Beþik sallandýrýldýðýnda da özel bölümde bebek dýþkýlarýnýn birikmesi için konulan ðavroz denilen kutu düþebilir.
 • Çocuða kömür sürüldüðünde nazarlanmaz.
 • Çýpayý (göbek kordonu) kesen ebenin huyu çocuða geçer.
 • Sidiði kötü kokan çocuðun huyu da kötü olur.
 • Çocuklarýn çekilen diþi, evin çatýsýna atýldýktan sonra kargalar bu diþi alýr, yenisi çýkar.
 • Anne elini cebine, entarisine ya da eteðine sokup çýkardýktan sonra çocuðunun sýrtýný okþarsa nazar bozulur.
 • Bebek veya çocuðun üzerinden aþýlýp geçirilirse boyunu alýnýr "basýlýr"  tekrar geri gelirse boyu geri verilir.
 • Közde piþirilen mýsr ikiye ayrýlýr, ortasýndan bir çocuk geçirilir. Yarýsý bir çocuða, yarýsý da öbür çocuða verilir.
 • Hamilelikle ilgili
 • Hamile kadýn pasmanika (patlamýþ mýsýr) fazla yerse doðacak çocukta cilt hastalýðý olur.
 • Hamile kadýn çocuk karnýnda oynayana kadar tavuk yediklerinde doðan çocuðun boðazýndan problemi olur.
 • Hamile kadýnlar þeftali yediklerinde doðacak çocuk tüylü olur
 • Hamile kadýn ayva yerse, doðacak çocuðun düþük yanaklý, nar yerse pembe yanaklý, muz yerse gamze yanaklý olur.
 • Baykuþ mahallede "hohori" þeklinde öterse o mahalledeki hamile kadýnýn erkek, "kivici" þeklinde öterse kýz çocuðu doðurur.
 • Küçükayý'nda düðün yapýldýðýnda doðacak çocuk ufak olabilir.
 • Hamile kadýn ciðer yerse doðacak çocuklar hasta olur. (Ciðer yüksek miktarda A vitamini içerdiði için geliþmekte olan embriyoda fiziksel ve zihinsel bozukluklara yol açabilir.)
 • Hamile iken ciðer yiyen kadýnýn çocuðu benekli olur.
 • Týrmata (ekmek kýrýntýsý) yiyenin çocuðu güzel olur, yemeyenin erkek çocuðu olmaz.
 • Kýsmetle Ýlgili
 • Ters döndürülen deðirmen taþýnda öðütülen tuz ve mýsýr unundan yapýlan, koleti yenirken "kýsmetim neredeyse o kapýdan  su içeyim" diyen genç kýz rüyasýnda o evi görür.
 • Bir genç kýz ilk kez misafir gittiði evden gizlice aldýðý bir ekmek parçasýný okuyup yediðinde, o gece kýsmetini görür.
 • Gelinliði gelin giymeden bir genç kýz giyerse kismeti açýlýr.
 • Ölümle Ýlgili
 • Pardinin  bir eve yakýn baðýrýmasý o evden birinin öleceðine iþarettir.
 • Köpek eve yakýn uzun uzun ulursa o evden birisi ölür.
 • Cenaze geçerken cenazeden daha aþaðýda kalmanýn çocuk ve kadýnlar üzerine etkisi vardýr. Halsizlik olur.
 • Ölünün ruhunu teslim ettiði odada kýrk gece lamba yakýlýr.
 • Ölü çarþýdan gelen ham sabunla yýkanýr.
 • Maraz
 • Yeni evli gelin üzerine kibrit taþýrsa marazlanmaz.
 • Gece dýþarý iþeyen çarpýlýr.
 • Akþam namazýndan sonra, kadýnlar pencereden veya kapýdan eþya silkelerse çarpýlýr.
 • Çeþitli inanýþlar
 • Akþamdan sonra týrnak kesmek, aynaya bakmak, aðaca çýkmak iyi deðildir.
 • Cuma günleri ev süpürülmez
 • Elbise, kiþi üzerinde iken dikilmez; kiþinin üstünde iken yama vurulmaz. Böyle yapýlýrsa o kiþinin ömrü dikilmiþ olur.
 • Eþyasý kaybolan kiþi, þüphelendiði kiþilerde olmak üzere bir çok kiþiden fasulye toplar. Fasulyelerin üzerine okunur, nemli bir yerde bekletilir. Fasulyeler nemden kabarýp kabuðu çatlamaya baþlayýnca eþyayý çalan hýrsýzýnda karnýnýn þiþip, çatlayacaðýna inanýlýr.
 • Çakallar uluduðunda, hava açýksa yaðmur yaðar, kapalýysa güneþ açar.
 • Sað eliniz kaþýnýrsa ummadýk yerden para gelir, sol kaþýnýrsa ummadýk yere para verirsin.
 • Yemek kepçesini çok yalayan kiþinin düðünü kar veya yaðmura rastlar.
 • "Dili doðuran", anasýna, "Ana dilim doðurdu" dediðinde, anasý da, " Tukur da at oni" diyerek karþýlýk verdiðinde, dili doðuran da "Tu" diye tükürdüðünde ve bunu üç defada tekrarlarsa dili iyileþir.
 • Leyleði senenin baharýnda ilk kez uçarken görenler, baharda çok seyahat eder, otururken görenler etmez.
 • Ýncir aðacýnýn odununu yakmak iyi deðildir; uður getirmez.
 • Çürük ayýnýn (Temmuz) son haftasý ile Aðustos'un ilk haftasýna rastlayan 10 günlük süresi içinde yýldýrým çakmasý kadar kýsa öyle bir an vardýrki; o an geldiðinde suyun içeresinde olan canlý cansýz her þeyi etkliler. Þayet insan o anda su ile temas halinde ise su deðen yerleri benek benek olur. Bu olaya "behur" denilmekte ve bu süre içersinde suya bir çivi veya herhangi bir demir atýlýrsa behuru çeker, zarar ortadan kalkar.
 • Kurbaðalar baðýrýnca yaðmur yaðar. (Ýnsan teninin hissedemediði ince yaðmur damlacýklarýný kurbaðalar hisseder.)

Kaynaklar:
1) Rize Kültür Derlemeleri, Rize Halk Eðitim Müdürlüðü Yayýnlarý, Rize, 1999
2)
Süleyman Kazmaz, Çayeli, Geçmiþ Günler ve Halk Kültürü, Ankara,
3)
Her Yönüyle Güneysu, Rize, Hakan Þeker Tavukçuoðlu, 1996
 

...    Yorumlar

 
Müslüm Gürses - Zalim Sözleri


En güzel abiye çanta modelleri


islami mirc - en gerekli özellikler


Þiirler - GüLümser


Nurettin Rençber - Sessiz Nehir Þarký Sözleri


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe