..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Dini Hikayeler - Allah-tan Utanmaya Senden Daha Layýðým

Dini Hikayeler - Allah-tan Utanmaya Senden Daha Layýðým - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

2956
islami sohbet
Çok eski devirlerde Kifl adýnda bir adam vardý. Kifl, ahlâkî ve insanî deðerlere önem vermeyen, para kazanmak için her yolu meþru gören çok zengin bir adamdý. Zenginliðini de faizden elde etmiþti. Dara düþen, ihtiyacý olan kimse kendisine geliyor, oda yüksek bir faizle geri ödenmesi þartýyla onlara para veriyordu. Vadesi geldiði zaman kiþi parasýný ödeyemezse bu sefer faiz miktarýný daha da artýrýyordu. Þayet yine ödeyemezse adamlarý vasýtasýyla o kimsenin bütün varýna yoðuna el koyuyordu.

Bir gün, kapýsýna borç için bir kadýn geldi. Bu kadýn yakýn zamanda kocasýný kaybetmiþ, namuslu, kendisini çocuklarýna adamýþ bir anneydi. Bir süre, kocasýndan kalan þeylerle evini idare etmeye çalýþmýþtý. Ancak artýk evde para kalmamýþtý. Bunun için çalýþmasý gerekiyordu. Bir yerde iþ bulmak istedi; ama dýþarýsý dul bir kadýn için çalýþmaya müsait deðildi.

Neden sonra aklýna evde dokuma yapýp onlarý yakýn bir arkadaþý vasýtasýyla satmaya karar verdi. Bunun için bir dokuma tezgahýna ihtiyacý olacaktý. Tezgahý alabilmek için de borç arayýþýna girdi. Yakýn dost ve akrabalarýna gitti; ama kimsede para yoktu. Çok üzülmüþtü. Çaresiz bir þekilde evine doðru giderken yolda istemeden iki kiþi arasýnda geçen bir diyaloga þahit oldu. Þehirde Kifl adýnda bir kiþinin insanlara borç para verdiðini duydu. Hemen onun yanýna gitmeye karar verdi.

Kifl kapýda kadýný görünce çok beðendi. Onu elde etmek istedi. Kadýn, Kifl’den karþýlýðýný ödemek þartýyla borç para istedi. Kifl, kadýnýn dul olduðunu da anlayýnca ona ahlaksýz bir teklifte bulundu. Kendisiyle beraber olmasý þartýyla vereceði parayý istemeyeceðini söyledi. Bu teklifi kadýn þiddetle reddetti. Çok üzülmüþtü. En çok da kendisine böylesi tekliflerin gelmesinden korkuyordu. “Allah’ým bana yardým et.” diye dua etti.

Aradan birkaç gün daha geçmiþti. Evde hiçbir þey kalmamýþtý. Çocuklar açlýktan aðlýyordu. Onlarýn aðlamasýna kendisi de katýlýyordu. Kendisini Kifl’e teslim etmeye mecbur hissetti. Bu sýrada da “Allah’ým! N’olursun beni affet. Bir daha böyle bir günah iþlemeyeceðim.” diye dua ediyordu.

Kadýn, Kifl’in yanýna gitti. Kifl’in yüzü gülüyordu. Ancak kadýn bir yandan aðlýyor, bir yandan da titriyordu. Kifl, kadýna bu halinin sebebini sordu. Kadýn,

- Buraya kendi isteðimle gelmedim. Daha önce böyle bir günah iþlemedim. Onun için Allah’tan çok utanýyorum ve korkuyorum. Beni bu günaha sürükleyen fakirliðimdir, dedi. Kifl, duyduklarýna çok þaþýrmýþtý. O kaskatý kalbi bir anda yumuþayýverdi. Ýçini piþmanlýk duygularý sarmýþtý. O sýrada aðzýndan þu ifadeler döküldü:

- Sen fakirliðin sebebiyle mecbur kaldýðýn bir günah iþliyor ve bundan dolayý aðlýyorsun. Halbuki Allah bana bu kadar servet vermiþken, ben günah iþlemekten çekinmiyorum. Ben, Allah’tan utanmaya ve korkmaya senden daha layýðým.

Kifl, piþmanlýk hisleri içinde, yapacaðý kötü iþten vazgeçti. Kalbine apayrý bir huzur ve mutluluk geldi. Kadýna bir miktar para verip onu gönderdi. Kadýncaðýz, sevinç ve kendisini harama girmekten koruyan Rabb’ine þükür içinde evine döndü.

Kifl, artýk eski Kifl deðildi. O güne kadar yapmýþ olduðu bütün günahlar için tevbe ediyordu. O gün sabaha kadar Rabb’ine dua dua yalvardý ve affýný diledi. O gece Kifl’in ecel vaktiydi. O hal üzere ruhunu Rahman’a teslim eyledi.

Sabah olmuþtu. Kifl’in evinden çýkmadýðýný gören yakýnlarý kapýyý açtýklarýnda Kifl’i ölü olarak buldular. Bu sýrada kapýsýnda herkesin okuyabileceði þekilde þöyle bir yazý vardý: “Allah, Kifl’in günahlarýný affetti.”

Halk, bu duruma þaþýrdý kaldý. Allah, Kifl’in affedilmesine sebep olan bu olayý, o dönemin peygamberine vahiy yoluyla bildirdi. Böylece herkesin þaþkýnlýðý gitti ve insanlar bundan büyük bir ders aldýlar.

Hikâye bize ne anlatýyor?

Tevbe kapýsý her zaman ve her kiþi için açýktýr. Bir kimse ne kadar günahkâr bir kul olursa olsun büyük bir piþmanlýk ve samimiyetle tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder ve onu baðýþlar.

Allah, kendi rýzasý istikametinde bir hayat yaþamaya gayret eden kullarýný sever. Rahmetinin gereði olarak bazen kullarý günaha gireceði an onlarý deðiþik vesilelerle korur. O yüzden kula düþen Rabb’iyle arasýndaki baðý devamlý surette güçlü tutmasýdýr.

Kaynak: Zaman Ailem, 167. Sayý

 

...    Yorumlar

 
Ýyi Geceler e-Kartý


Mutlu Akþamlar Dostlar


Damar SözLer - Haydi GeL


HoþçaKaL UmuDuM


Bayan Matmazel ELdiven Modelleri


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe