..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  iLahi sözLeri
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Mirc Dökümanlari
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sifali Bitkiler
  Sohbet odalari
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 HaDi GiT KaLma BeNdE - SaNa DaiR

HaDi GiT KaLma BeNdE - SaNa DaiR, Duygusal Yazýlar, romantik yazýlar, hasret yazýlarý, aþk yazýlarý, gitmek yazýlarý, sevgiliye mektuplar, bitti, özlem yazýlarý, acý yazýlar - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

....

Okunma

4217
islami sohbet

HaDi GiT KaLma BeNdE

Bitti…

HaDi GiT KaLma BeNdE Bitmeliydi belki…

Parçalanmýþ hayatlarýmýz bütün kalmýþ bir hayali kabullenemezdi. Mutluluða kurulabilecek ütopyalar için ruhumuzda beslediðimiz tebessümler, ölüm tehlikesi olan tellerde asýlý kalmýþtý. Bir hayat izdüþümünde son viyadükte kaybetmiþtik birbirimizi. Þimdi bunla yok bizi…Birbirimize kayýp olmak hayatta var olma oyunumuzdu demek ki. Sen gitmeliydin. Bense; gitme demekten öteye gitmemeliydim. Öyle ya gitsem de dinlemezdin.Kullanýlmamýþ tüm gülücüklerini bana baðýþlýyor þimdi dünya. Sense; ömründeki tüm gitmeler için “elveda”lar topluyorsun azýðýna. Gitme diyenleri dinlememek içinse çýðlýklar yerleþtiriyorsun kulaklarýna. Oysa ben; azýðýnda duran “elveda”lardan bihaber düþeyazmýþtým tek heceye. Sonra düþ´e yazmýþtým her yolun sonunda sana düþüþlerimi. Hüzne çalan bir sonbahar vaktinde eski kitaplarýn arasýnda biriktirdiðim bir yýðýn küflenmiþ yalnýzlýðýmla yineliyorum seni. Sonra; içimin deruni çöl gecesinden sesleniyorum sana: ´bana susacak kadar ben, konuþacak kadar sen lazým´ diyorum.

Sen olmuyorsun ben “sus” kalýyorum…

 

Suskunluðum tahrip olup harflere dönüþüyor. Ve ben sana dair kurduðum tüm cümleleri mahya yapýp yüreðime asýyorum. Ýçimdeki özneliðin devam ediyor. Hayatýmda bu kadar önemliyken önemsiz bir edat´a dönüþmenden korkuyorum. Bu yürek mizanseni bir monologdan oluþuyor; diyaloðu hiç olmayacak biliyorum. Ve sen sandýðým tüm hayallerini içimin hayat akordu bozulmamýþ yanlarýna saklýyorum.

 

Sonra gitarýmýn tellerine satýyorum acýlarýmý. Acýya bulanan tellerime vurdukça parçalýyorum parmaklarýmý.

 

Geceler titrek elerime bulaþýyor her sabah. Giden “ay”a satýr uçlarýnda kalmýþ, bir satýrdan diðerine düþememiþ hasretlerimi teslim ediyorum. Gelen “güneþ”e yüzü hüzne bakan þarkýlar besteliyorum. Bir çýðlýktan uyanýp diðer bir çýðlýða gözlerimi yumuyorum. Ve sen sandýðým bütün hayallerini içimin hayat akordu bozulmamýþ yanlarýmda saklýyorum.

Doðru yolundan þaþýyorum nefes almanýn. Bir yerde veresiye olmayan ölümler çýkýyor karþýma, bir hüznümle bir damla gözyaþýma alýyorum hepsini. Birini ölüyorum. Sonra bir nefes daha alýyorum can sýkýcý bir senfoni tadýnda. Sonra ikinciyi ölüyorum. Ölmeyi bile beceremiyorum.

 

Ruhumun dallarýnda yedi veren acýyla günler eskitiyorum. Dünlerime tuz basýyorum yanýna yarýnlarý hapsederek. Ne seni bulabiliyorum bu zifiri karanlýkta ne de kendimi. Tüm sevgim kulaðýna fýsýldanmýþ bir masaldý belki. Ýçimde kopan kýyamete, ensemde vurulan düþmana ve avuçlarýmda biriken nefretime inat yudumlamalýydým hislerimi. Sana adanmýþ; ama benden ötesi olmamýþ fýrtýnalý bir yolculuktu bu. Haniydi mutlu olamama deðecek yâr?

 

Yokluðuna var olmayý denedim durdum. “ünlem” dedin korktum, “virgül” dedin konuþtum, “nokta” dedin sustum, “ayraç” dedin ve kayboldun. Ýsmimi isminden ayýran iþareti sen buldun. Bense; yine yokluðunda var olmayý denedim durdum. Kýrýlmak üzere olan bir kalemle, kýzýldan siyaha çalan bir günde sana þiirler kurdum. Bir hayat izdüþümünde, son viyadükte birbirimizi kaybetmiþliðimizi, bulunmazlýðýmýzý hayat denilen iki çýðlýk arasý bir nefesten ibaret olan oyunun acý sahnesi saydým. Ýçimi bu denli yakmaya sen yanlarýmdan baþladým…

 

Þimdi hangi rakamý versem sonucu sen çýkar? Hangi seni versem sonunda mutluluk yüzüme bakar? Yok, bu iþlem ancak eþitsizliðe yol açar.

 

Ýsmin baþtan sona aðlamaklý bir ömre bedel… Kayýpsýn bana, benli her þeye, belki de en baþta kendine… Kayýbýz birbirimize. Ýçimin derinlerinden; koca okyanuslarý aþýp gelmiþ, tüm harfleri hayata devirip kalbime ansýzýn düþüvermiþ bir “mim” oldun. Öyle bir “mim” ki; “elif” i silmiþ, ”be” yi yutmuþ, “te” yi unutmuþ, “se” yi uyutmuþ… Kendini bir tek “mim” de bulmuþ. Þimdi yüreðimdeki “mim” in göz kapaklarýma düþüyor. Ýntiharýna ramak kalan tümceler yakýyor beni. Ben ki kaç nefesimi asmýþtým idam sehpasýnda. Son dileði hep sendi nefeslerimin. Ve ben, son dileði gerçekleþmemiþ hayata prangalý bir mahkûm.

 

Gökten yýldýzlar yaðýyor üstüme. Birini tutsam diðeri kaçýyor. Payýmýza düþenlerden payýma düþenleri alýyorum.

 

Yoksun … Yok oluyorum…

 

Yalnýzlýðýmý demliyorum sensizlikte. Sesimin yamaçlarýna aðýtlar yaslanýyor. Yoksun desem de hep varsýn bende. Kalemden ve kelamdan çýkan sözler sana. Yeteri kadar yaktýn bendeki ‘od’u. Hadi git harf harf tümcemden, kalma satýrlarýmda. Kayýplýðýmýz tüm cümlelerimi süpürüp gitsin. Bende “ben”den baþka “sen” olmasýn. ‘Lâl’liði armaðan edeyim kalemime. Hadi git harf harf… Kalma bende…

Sen de böyle cayardýn demek ki çýktýðýn yoldan. Oysa ayný giyotin altýnda, ayný ritimde soluklayacaktýk ölümü. Ayný baþlangýca uyanýp ayný sona göz yumacaktýk. Þimdi ise;

 

Yok(oluyor)sun… Yok(oluyor)um… Yok(oluyor)uz…

 

Tüm notalarý yarým býraktýk kulaklarýmýzda. Yarým sözler, yarým þarkýlar, yarým þiirler… Baþlýðý sana teslim edilmiþ olan bir yazý bendeki, sonunu ayrýlýðýn imzaladýðý. Þimdi hangi yaþam içine sýðdýrabilir ki beni, sensiz? Sensiz askýda kalmaz mý soluklar?

 

Kara kalemimden damlayan kara, senmiþsin meðer. Ben hep seni çizmek için uðraþmýþým yýllarca ve o çizemediðim hem de silmeye kýyamadýðým eksik yüz seninkiymiþ. Ben senle sevdim aslýnda beyazýma sadece siyahý çizmeyi. Tüm renklerimi kayýplýðýmýzda demli bir çay gibi yuttum.

 

Yüzümde git gide derinleþen hüzün çizgileriyleydi kavgam. Her savaþta yenik düþmüþlüðüm onlaraydý. Tüm gülücüklerim sende asýlý kaldý. Ceplerime doldurduðum hasretle yürüyorum þimdi yollarý. Ayaðým iflah olmaz yalnýzlýklara takýlýyor. Bizi bulmak adýna kendimden vazgeçtim sanýrken, dönüp baktýðýmda ardýmda kalan ben deðil hayat oluyor. Acý mayasýyla yoðrulmuþ dünler, çalýntý yarýnlar ve tam yüreðinden kurþunlanan bir ömrün portresi kara kalem satýrlar…

 

Günün gecesine çeyrek var. Kalemiminse; günaydýnlýðýna “bir” var. Tüm satýrlarým hala uyanmamýþken, hadi git harf harf tümcemden.

 

Pimi çekilmiþ bir baþkaldýrýda yýkýldý umuttan yaptýðým kaleler. Ateþten bir gömlek giydim; yýldýzlar yaðdý üstüme. Duvarýma astýðým saniyeler düþüyor ellerime. Özgürlük beyaz güvercinlerin bile payýna düþmüyor þimdilerde. Yazýyorum. Her mýsra bir ölüme teslim bundan böyle… “Az gittim, uz gittim…” masallarýna kanmayacak kadar yürüdüm hayat yolunda. Harabe kentleri buldu hep duraklarým. Daraðacýna astým feryatlarýmý. Neye hüküm giymiþse zaman, geçit vermiyor anýlara. Kurduðum tüm teselli cümlelerini gözyaþlarýma sunuyorum. Düþlerim çýnlýyor. Söylesene bana sevmek hangi düþten artakalan bir ýstýrap? Bir çift aðýtla gidebilir miyim yarýnlara? Adým adým içine yürümeye çalýþtýðým sevda neden açmadý ki mührünü bana?

Þimdi gün için gece, kalem için sabah. Hala gerçeðimde yok; ama satýrlarýmda gizli ismin. Sana yol almaktan yorulmuþ son nidamý savuruyorum göðüme;

 

HADÝ GÝT HARF HARF TÜMCEMDEN… KALMA BENDE…!

 

 

alýntý

 

   Yorumlar

 
Abdurrahman Önül - Arafat Daðý - ilahi sözleri


2011 - 2012 zara jean modelleri


Dolce Gabbana Çiçekli Elbise Dizaynlarý


2011 Ýðne oyasý modelleri


2011 Trendi bayan elbise


Androidirc indir


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


Regaip Gecesi Nasýl Deðerlendirilir ?


Resimli Hz. Ali Sözleri


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe