..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  iLahi sözLeri
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Mirc Dökümanlari
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sifali Bitkiler
  Sohbet odalari
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 KURBAN DA HÝJYEN VE GIDA GÜVENLÝÐÝ

KURBAN DA HÝJYEN VE GIDA GÜVENLÝÐÝ - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

....

Okunma

3830
islami sohbet

GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR

KURBAN BAYRAMINI SAÐLIKLI GEÇÝRMEK ÝÇÝN HÝJYENE VE GIDA GÜVENLÝÐÝNE DÝKKAT!
 
Kurban Bayramý nedeniyle kesimi gerçekleþtirilen hayvanlardan elde edilen etlerin ve sakatatýn güvenli bir biçimde tüketilebilmesi için bazý konulara dikkat edilmelidir. Öncelikle kesilecek hayvan saðlýklý olmalý ve kurban kesimi, bu iþ için adres gösterilen uygun ve hijyenik ortamlarda ve gerekli kontroller altýnda uzman kiþiler tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Hijyenik olmayan ortamlarda ve hayvan hastalýklarý açýsýndan gerekli kesim öncesi ve sonrasý muayenelerin yapýlmadýðý kurban kesimlerinde sadece eti tüketenler deðil, kesenler, taþýyanlar ve parçalayanlar da risk altýnda olacaktýr. Ayrýca, kesimin ardýndan elde edilen etler ve sakatat tüketim aþamasýna kadar doðru biçimde muhafaza edilmeli ve zamanýnda tüketilmelidir. Evlerde ve özellikle böyle dönemlerde kurban eti baðýþýnýn yoðun olduðu kurumlarda, etlerin ve sakatatýn gýda güvenliðine uygun biçimde muhafaza edilmesi ve güvenle tüketilebilmesi için aþaðýdaki hususlara dikkat edilmesi büyük önem taþýmaktadýr:

- Hayvanlarýn kesilmesi, yüzülmesi, karkasýn parçalanmasý, etin nakli, muhafazasý, piþirilmesi ve tüketime sunulmasý aþamalarýnda hijyen kurallarý ihmal edilmemelidir.

- Hayvanlarýn baðýrsaklarýndan yararlanýlacaksa, baðýrsaklar öncelikle hayvan kesilir kesilmez, yani baðýrsaklar kesim sýcaklýðýnda iken kaba yaðlarýndan temizlenmelidir. Bu iþlem yapýlýrken baðýrsaklarýn kesilmemesi ve patlatýlmamasýna dikkat edilmeli, ardýndan baðýrsaklarýn içerisi boþaltýlmalýdýr. Daha sonra baðýrsak içeriði su ile tamamen temizlenmelidir.

- Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalý ve öncelikle güneþ görmeyen serin bir yerde (14–16°C ‘lerde),  5–6 saati geçmeyecek þekilde bekletilmelidir.  Bekletme sýrasýnda etlerin hava almasý saðlanmalý ve bu süre sonunda oda sýcaklýðýna ulaþan etler buzdolabýna kaldýrýlmalý, +4 °C ile +5 °C arasýnda muhafaza edilmelidir. Kurbanlýk etler henüz kesim sýcaklýðýnda iken buzdolabýna poþet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, buzdolabý sýcaklýðý etin iç kýsýmlarýný soðutmaya yetmeyecektir. Bu durumda, etin hava almayan kýsýmlarýnda çok kýsa sürede (2. gün) bozulma ve kokuþma meydana gelecek, hatta daha ileri aþamalarda yeþillenme görülecek ve bu deðiþim saðlýk açýsýndan risk oluþturacaktýr. Bu nedenle, ön soðutma koþullarýna özen gösterilmeli, buna raðmen bozulma olan etler kesinlikle tüketilmemeli ve imha edilmelidir.

- Kurban etlerinin uzun süre muhafazasýnda öncelikle kesim sýrasýnda hayvanýn kanýnýn çok iyi akýtýlmýþ olmasý büyük önem taþýmaktadýr. Kan mikroorganizmalar için iyi bir ortam oluþturacaðýndan kaný iyi akýtýlmamýþ hayvanlarýn eti dayanýksýz olur ve çabuk bozulur. Kurbanlýk etin dayanma süresi, kesim kalitesine ve parçalarýn büyüklüðüne göre deðiþmekle beraber normal buzdolabý koþullarýnda en fazla 3–4 gündür. Ancak, etler kýyma haline getirilirse bu süre 1–2 gün kadardýr. Etlerin, daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için buzlukta (dondurucuda) -18 °C’de dondurulmuþ olarak saklanmasý gerekir. Diðer taraftan dondurulmuþ etlerin de belirli bir raf ömrü olduðu unutulmamalý ve saklama süresi 4–6 aydan fazla olmamalýdýr.

- Dondurulmuþ etler çözdürüldükten sonra hemen tüketilmeli, asla tekrar dondurulmamalýdýr. Çözdürme iþlemi buzdolabý koþullarýnda gerçekleþtirilmelidir. Etin mikroorganizmalar tarafýndan kýsa sürede bozulabilecek bir ürün olduðu bilinmelidir. Çözünme dýþtan içe doðru olur ve merkezdeki donmuþ kýsým çözülene kadar, yüzeydeki sýcaklýk artarak mikrobiyal geliþmelere neden olur. Bu durumda gýda güvenliði riskinin ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr.

- Hemen tüketilmeyecek etler kavurma yapýlarak da muhafaza edilebilir. Kavurma yapýlacaksa, önce yaðýn iyice erimesi beklenmeli, et tuzlandýktan sonra yaðda kavrulmalý veya kavurma yapýldýktan sonra üzerine tuz ilave edilmelidir.

- Tüketilmesi planlanan sakatat, kesim sýrasýnda temiz bir þekilde çýkarýlmalý, sakatat ile etler ayný ortamda bulundurulmamalý ve muhafaza edilmemelidir.

- Etler kesinlikle çið veya az piþmiþ olarak tüketilmemeli, piþirme sýrasýnda etin merkezinin de tam olarak piþmesine özen gösterilmelidir. Diðer yandan, çok kuvvetli ateþte piþirme, etin merkezi tam olarak piþene kadar, dýþ yüzeyde yanmaya neden olabilmekte, oluþan yanma ürünleri ayrý bir saðlýk riski oluþturmaktadýr. Güvenli olan, dýþ yüzü yanmamýþ ve merkezi tam olarak piþirilmiþ olan etlerdir.  Saðlýk açýsýndan; etlerin piþirilmesi aþamasýnda kýzartmak yerine haþlama veya ýzgara gibi yöntemler tercih edilmelidir.

- Piþirilen etler en kýsa sürede tüketilmeli, tüketilmeyen kýsým buzdolabýnda saklanmalýdýr. Birden çok ýsýtma ve takiben dolaba kaldýrma iþlemi, yine mikrobiyal bozulmalara yol açacaðýndan; piþirilmiþ etler bir seferde tüketileceði miktarda ýsýtýlmalýdýr.

Et muhafazasý ve tüketiminde yukarýda bahsedilen noktalara dikkat edilmemesi halinde; mikrobiyal kaynaklý hastalýklar, gýda zehirlenmeleri ve istenmeyen maddelerden kaynaklanan hastalýklar görülebilir. Uygun koþullarda ve kontrol altýnda yapýlmayan kesimlerden elde edilen ürünlerde bu risk daha da artarak saðlýksýz hayvan kaynaklý sorunlarý da içine alýr. Saðlýklý bir Kurban Bayramý geçirmeleri için halkýmýzý sesimize kulak vermeye çaðýrýyoruz.

R.Petek ATAMAN
TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý
Yönetim kurulu Baþkaný
15.12.2007

 

   Yorumlar

 
çingene örgü elbise modelleri


2013 Kýz Bebekler Ýçin Bere, Elbise ve Patik modeli


Ramazan Yemekleri - Kýymalý Kubbe Börek


Þal Modelleri - Örgü - El Ýþi


Su Diyeti


Androidirc indir


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


Regaip Gecesi Nasýl Deðerlendirilir ?


Resimli Hz. Ali Sözleri


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe