..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazir MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sarki SözLeri
  Siirler
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þifalý Bitkiler
  iletisim
 

         sitemap

 Gurbet Þiirleri

bedava Gurbet Þiiri , ücretsiz Gurbet Þiirleri, kýsa Gurbet þiirleri, en güzel Gurbet Þiirleri, En iyi Gurbet Þiirleri, Süper Gurbet Þiirleri, Hazýr Gurbet Þiirleri, Yeni Gurbet Þiirleri - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

5110
islami sohbet

Gurbet
Can evime hançer vurdu
Ciðerimi söktü gurbet…
Ýçime hüzün oturdu
Gönle kezzap döktü gurbet
Duman duman çöktü gurbet…

Uzaktalar ana baba
Yaban oldu dost akraba
Ne yapsam n’etsem acâba
Sýktý gurbet sýktý gurbet
Duman duman çöktü gurbet…

Umudum hayâlim söndü
Bayraðým yarýya indi
Yolumuz gurbete döndü
Aktý gurbet aktý gurbet
Duman duman çöktü gurbet…

Bülbül oldum gülüm yandý
Mýzrap oldum telim yandý
Gurbet elden dilim yandý
Yaktý gurbet yýktý gurbet
Duman duman çöktü gurbet…

Hayatýmý haram etti
Gurbet beni verem etti
Bir Aslý’ya Kerem etti
Koktu gurbet koktu gurbet
Duman duman çöktü gurbet…

Coþtum bulandým duruldum
Nice dostlara sarýldým
Hem kýrýldým hem yoruldum
Hesabýmda yoktu gurbet
Duman duman çöktü gurbet…
ÞAKALAR’ý çekti gurbet…

Gurbet Gurbet
Göçmen kuþlar gibi göç gater, gater
Gurbet gurbet gider Yolumuz bizim...
Her mevsim de baþka renk, baþka amber
Gurbet gurbet tüter gülümüz bizim....

Sýlayý gönülde gizem yapmýþýz
Gurbet, gurbet sýzar Yaþýmýz bizim...
Hasret hýrkasýný melanet takmýþýz
Gurbet gurbet kaynar aþýmýz bizim...

Gözlerim ufukta þafaðý bekler
Gurbet, gurbet uzar gecemiz bizim...
Nazlý yar sýla da yolumu gözler
Gurbet gurbet yazar hecemiz bizim...

Dört yaþýnda geldi yaþ kýrka vardý
Gurbet gurbet aðrýr baþýmýz bizim...
Baba oldu, dede oldu kýrardý
Gurbet gurbet gezer salýmýz bizim...

Dost Çaðlari'm çaðlar hasret nehrinde
Gurbet, gurbet yanar içimiz bizim...
Anamý, sýlamý görürüm düþde
Gurbet gurbet rüya düþümüz bizim.....

Gurbet Gülleri

Tomurcuk tomurcuk güle dursa da
Ýçin için yanar gurbet gülleri...
Sýladan uzakta Yeþil Bursa'da
Memleketi anar gurbet gülleri
Ýçin için yanar gurbet gülleri...

Gurbetin yolunda savrulur gider
Sararýr kýzarýr kavrulur gider
Irmak ýrmak coþar kývrýlýr gider
Memleketi anar gurbet gülleri
Ýçin için yanar gurbet gülleri...

Seçilmez onlarýn beyazý alý
Arýya yaptýrýr aþk ile balý
Vatana bayraða toptan sevdalý
Memleketi anar gurbet gülleri
Ýçin için yanar gurbet gülleri...

Kimisi þehittir kimisi gazi
Tartamaz kadrini bozuk terazi
Çalar söyler aðlar çok mütevazi
Memleketi anar gurbet gülleri
Ýçin için yanar gurbet gülleri...

Onlar gurbet gülü gurbet onlarýn
Baþlara ne gelir bilinmez yarýn
Mezar taþý olur her bir mezarýn
Memleketi anar gurbet gülleri
Ýçin için yanar gurbet gülleri...

Açýlan dalýna bülbüller konar
Güle döner bazen bir ulu çýnar
Ozan olur türkü söyler her pýnar
Memleketi anar gurbet gülleri
Ýçin için yanar gurbet gülleri...

Gurbete açýlýr gurbette solar
Garibin gönlüne hasretlik dolar
Baðrýna taþ basar saçýný yolar
Memleketi anar gurbet gülleri
Ýçin için yanar gurbet gülleri...

Çakmak çakmak dolar gülen gözleri
Hâl dilleri vardýr yoktur sözleri
Mecnun'u andýrýr solgun yüzleri
Memleketi anar gurbet gülleri
Ýçin için yanar gurbet gülleri...

Sevdayla yaþayýp sevdayla ölür
Dýþ dünyasý esir iç dünyasý hür
Suyu ve topraðý çileli ömür
Memleketi anar gurbet gülleri
Ýçin için yanar gurbet gülleri...

ÞAKALAR'ým der ki gurbette gülüm
Gurbet türküsünü þakýr bülbülüm
Gelse de gurbette ansýzýn ölüm
Memleketi anar gurbet gülleri
Ýçin için yanar gurbet gülleri...

Gurbet
Gurbet her sabah kalkýþýmda
Gurbet ile yýkarým yüzümü
Gurbet evimde, iþimde, aþýmda
Gurbet ile tanýþtým tam 20 yaþýmda


Ekmeði her tutuþumda Gurbet kokar
Her zeytin tanesinde memleket Gurbet
Ben çay içerim içimi Gurbet yakar
Çeþmeyi her açýþýmda sanki Gurbet akar


Her akþam camdan Gurbetleri sayarým
Akýn akýn Gurbet Gurbet geçerler
Bir elimde býçak özenle Gurbeti soyarým
Sonra evi baþtan baþa Gurbetle boyarým

Telefonda Gurbetle dertleþir aðlarým
Elimde Gurbet dilimde hep Gurbet
Gurbet konuþur ben yüreðimi daðlarým
Gurbetle canlanýr þimdi çocukluk çaðlarým

Bir gün oðlum bana Gurbeti sordu
Gurbet tam karþýmda oturuyordu
Kýz kardeþinin adý Gurbet dedim
Gurbeti anlatmak belki de çok zordu
Gurbet bizi dinlemiþ olmalý aðlýyordu

Gurbet Akþamlarý
Hiç istemem yine gelir,
Çatar gurbet akþamlarý
Yüreðime hançer olur,
Batar gurbet akþamlarý.

Öldürecek beni dertler,
Bende geçti bini dertler,
Dertlerime yeni dertler
Katar gurbet akþamlarý.

Bilmiyorum dertten gamdan,
Zevk mi alýr intikamdan?
Kanlým gibi þu yakamdan,
Tutar gurbet akþamlarý

Þimdi akþam bak þu anda,
Zindandayým ben zindanda,
Zindan ne ki zindandan da
Beter gurbet akþamlarý

Acýlara beler beni,
Kesip doðrar diler beni,
Parça parça böler beni,
Yutar gurbet akþamlarý.

Memleketim ilim obam,
Kavim, gardaþ, dost, akrabam,
Gözlerimde anam, babam,
Tüter gurbet akþamlarý.

Kadir Mevla’m yardým etsin
Ozan Arif yurda gitsin
Bitsin artýk bitsin bitsin...
Yeter gurbet akþamlarý.

Gurbet

Baþýmda bir deli sevda
Dolaþýrýn gurbet gurbet
Yanar þu yüreðin narda
Dolaþýrýn gurbet gurbet

Zalim gurbet olmasaydý
Baðda gülüm solmasaydý
Bülbül dalýna konsaydý
Gezer miydim gurbet gurbet

Özlen özlem olur gözüm
Küllenmiþ yanmýyor közüm
Aðýt olmuþ her bir sözüm
Dolaþýrým gurbet gurbet

Garip bir hal gelir baþa
Güllerim tutulur taþa
Bülbül feryat eder boþa
Dolaþýrým gurbet gurbet

Vurguni ahvalin söyler
Dil matemde yürek neyler
Akar gözlerimden seller
Dolaþýrým gurbet gurbet

Gurbet Elde
Küçük yaþta çýktým gurbet ellere,
Doyamadým gonca gonca güllere,
Harç karýp karýþtým suya sellere,
Gurbet elde zalým, þu gurbet elde.

Ýnþaatta sýrta koydular torba,
Bulunca sevindim, yýrtýk bir hýrka,
Aval aval bakýp oturduk parka,
Gurbet elde zalým þu gurbet elde.

Köyümün sevdasý burnum da tüter,
Ayrýlýk çok zormuþ ölümden beter,
Sabah bülbül deðil kargalar öter,
Gurbet elde zalým þu gurbet elde.

Seni bekler, bilemezsin hep neler,
Kalmak için bulduk baraka evler,
Sularýn baþýnda oturur devler,
Gurbet elde zalým þu gurbet elde.

Zaman yok ki muradýma ermedim,
Hep çalýþtým asla mola vermedim,
Mutluluðu bir tek olsun görmedim,
Gurbet elde zalým þu gurbet elde.

Ellerimi yardý çimento tozu,
Buralarda olduk sessiz bir kuzu,
Geçmiyor ki aylar, gelmez otuzu,
Gurbet elde zalým þu gurber elde.

Yatak, döþek yapýlýrdý yün ile,
Vurduk buralarda kelepçe dile,
Malzemeden çalar, iþleri hile,
Gurbet elde zalým þu gurbet elde.

Menfaat ve çýkar öne geçiyor,
Akýllýlar! sana deðer biçiyor,
Musluk deðil bidon suyu içiyor,
Gurbet elde zalým þu gurbet elde.

Akþamlarý koyun kuzu gelmiyor,
Suratlar asýlmýþ yüzler gülmüyor,
Yapýlan iyiliði kimse bilmiyor,
Gurbet elde zalým þu gurbet elde.

Terler akar sýrtýmýzdan aþaðý,
Yükler aðýr, çýkarmayak kuþaðý,
Çoðu zaman göremezsin uþaðý,
Gurbet elde zalým þu gurbet elde.

Hasret kaldým akan bir su sesine,
Yabancý hayranmýþ bilmem nesine,
Rastlamadým insanlarýn hasýna,
Gurbet elde zalým þu gurbet elde.

Komþu komþusuna selam vermiyor,
Ziyarete hiç kimseler gelmiyor,
Yardýmlaþma ölmüþ, kimse bilmiyor,
Gurbet elde zalým þu gurbet elde.

Gurbet olmasaydý nasýl olurdu?
Ekmek için çok insanlar ölürdü,
Ali'm belki yetim, öksüz kalýrdý,
Ýyiki de varsýn ey zalým gurbet.

 

...    Yorumlar

 
Trend Leopar Desenli Portföy Çanta


SenSiZLiK - ResimLi ÞiirLer


Abdulhamit Tutkun - Bir Arzuhalim Var


Sorun Kendinde mi Bir Bak


ÖyLe ÝçimdeSiN Ki..


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe