..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 Dini hikaye - Azrail'in Güzelliði

dini hikayeler - yaþanmýþ gerçek hikayeler - azrailin güzelliði - ibratlik hikayeler - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

2936
islami sohbet

Azrail in Güzelliði

Kanser hastanesinde baþhekimken Serap adýnda genç bir haným hastam vardý. Bu hastam göðüs kanserine yakalanmýþ ve tedavi için yurt dýþýna gitmek istemesine raðmen, bazý formaliteler sebebiyle o imkaný bulamamýþtý. Serap ý özel bir ilgiyle bizzat ben tedavi altýna aldým. Ve kýsa bir süre sonra da iyileþtiðini gördüm. Ancak Serap"ýn da bütün diðer kanserliler gibi ilk 5 yýllýk süreyi çok dikkatli geçirmesi gerekiyordu. Bir iþ kadýný olan Serap, 4 yýl kadar sonra 1 ihale için Ýzmir"e gitmek istedi. Kýþaylarýnda olduðumuz için uçakla gitmesi þartýyla kabul ettim. Maalesef bilet bulamamýþ ve benden habersiz bindiði otobüsün kaza geçirmesi üzerine 6 saat kadar mahsur kalmýþ. Dönüþünden kýsa 1 süre sonra kanser, kemik ve akciðerine yayýldý. Serap bacak kemiklerindeki metastaz nedeniyle yürüyemez hale gelirken, hastalýðýn akciðerdeki tezahürü sebebiyle de devamlý olarak oksijen cihazý kullanýyor ve söylediði her kelimeden sonra aðzýný o cihaza yapýþtýrarak nefes almak zorunda kalýyordu. Evine gittiðim gün, yine güçlükle konuþarak:

-"Doktor bey"dedi."Ben size...dargýným -."Niçin?"diye sordum.
-"Siz dindar bir insanmýþsýnýz. Niçin bana da, ALLAH ý, ölümü, ahireti anlatmýyorsunuz -?"

Dini inançlarýnýn çok zayýf olduðunu bildiðim için bu teklifi karþýsýnda oldukça þaþýrdým. Onu üzmemeye çalýþarak:
--"Doktora ulaþmak kolaydýr"dedim."Parayý bastýrdýn mý istediðine tedavi olursun. Ancak iman tedavisi için gönülden istek duymalýsýn..."

Konuþmaya mecali olmadýðýndan"Ben o isteði duyuyorum"manasýnda baþýný salladý. Artýk ümitsiz bir týbbi tedavinin yaný sýra, ebedi hayatýn ve saadetin reçetesi olan iman derslerimiz baþlamýþ ve dersler"hýzlandýrýlmal -ý öðretime"dönmüþtü. Anlattýðým iman hakikatlarýný bütün ruhuyla meczediyor ve arada bir soru soruyordu.Vefat -ýna bir hafta kala:
-"Doktor bey"dedi."Ben ölürken ne söylemeliyim?"
-"Senin durumun çok özel"dedim."Kelime-i Þehadet sana uzun gelir. O aný farkedince"Muhammed""(s.a.v) sana yeter."

O, haliyle tebessüm ederek yine baþýný salladý. Çok ýstýrabý olduðu için Serap"a sürekli morfin yapýyor ve O"nu uyutmaya çalýþýyorduk. Ben, bir iþ seyahati sebebiyle bir müddet ziyaretine gidemedim. Dönüþümde annesi telefon ederek:

-"Serap, bir haftadýr morfin yaptýrmýyor."dedi."Sabahlara kadar inliyor ve çok ýstýrap çekiyor. Hemen eve gittim ve iðne yaptýrmamasýnýn -sebebini sordum. Aldýðým cevabý hala unutamýyor ve hatýrladýkça ürperiyorum."Ya morfinin tesiriyle ölüme uykuda yakalanýr ve son nefeste"Muhammed"diyemezsem?.

Ýþte Serap, böyle bir hanýmdý. Bu arada benden istihareye yatmamý ve eðer bir kaç gün daha ömrü varsa , son günü uyanýk kalacak þekilde morfin yaptýrýlmasýný rica etti. Ben hiç adetim olmadýðý halde cuma gününe rastlayan o gece istihareye yattým ve Serap"ýn acizliði hürmetine sandýðým salý gününe kadar yaþayacaðýna dair iþaret sezdim.

Ertesi gün Ona:
-"Hiç korkma!"dedim."Ýðneyi vurdurabilirsin -."

Ve Serap bir veda niteliði taþýyan bu görüþmemizde son sorusunu da sordu:
-"Doktor bey...Azrail bana nasýl görünecek?"
-"Kýzým"dedim."O bir melek deðil mi? Hiç merak etme, sana yakýþýklý bir prens gibi gelecektir."

Salý günü Serap"ýn aðýrlaþtýðý haberini alýnca hemen eve gittim.Ancak vefatýna yetiþememiþtim. -Ailesi tam manasýyla periþandý. Sadece kendisine uzun müddet bakan dindar bir haným akrabasý ayaktaydý ve beni görünce yanýma gelerek:
-"Doktor bey, biliyor musunuz, bu evde biraz önce bir mucize yaþandý!"dedi ve devam etti:
-Serap, bir saat kadar önce oksijen cihazýný attý ve"yataktan kalkmasý imkansýz"denmesine raðmen kalkarak abdest aldý, iki rekat namaz kýldý.Bütün ev halký hayretten donup kaldýk. Ve kelime-i Þehadet getirerek vefat etmeden biraz önce de:

-Doktor beye söyleyin, dedi. Azrail, Onun söylediðinden de güzelmiþ!...

[-Onk. Dr. Haluk Nurbaki den gerçek bir hatýra-]

 

   Yorumlar

 
Dini GüzeL SözLer - Hz. MevLana - Ey GönüL


Radyo Botu - Tcl


2012 Miraç Kandili Mesajlarý


Barbunya Izgara Yemek Tarifi


Metin Kara - Sevgi varmý dinle


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe