..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 ÝhtiYar Çöpçü - HikayeLer

ÝhtiYar Çöpçü - HikayeLer, Duygusal hikayeler, ibretlik hikayeler, aþk, sevgi, ayrýlýk, hasret, hikayeleri - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

4799
islami sohbet

Ýhtiyar Çöpçü
Ýhtiyarlýða adým atalý çok olmuþtu. Gözleri dalgalara takýlmýþ halde, iyi kötü yönleriyle geçmiþi düþünüyordu. Ýnsanlýða karþý pek güveni kalmamýþtý. Ýyilik yaptýkça nankörlük gördüðünü düþünüyordu. Çoðu kiþinin kendisine "enayi" gözüyle baktýðýný da biliyordu. Fakat karþýlýksýz iyilik yapmaktan vazgeçmiyordu. Çünkü kendisini hayata baðlayan çok az deðerden birisi de, kendisine olan saygýsýydý. Onu da kaybederse , herþeyini kaybetmiþ olacaðýný düþünüyordu.

Ýhtiyar adam kayalýklarýn üzerinden yavaþça doðruldu, denizin kenarýna atýlmýþ kýrýk içki þiþesi gözüne takýlmýþtý. Ýçki içmezdi ama görüp de almazsa ve bu kýrýk þiþe birine zarar verirse vicdan azabý duyacaðýný düþündü. Onun þiþeyi yerden aldýðýný gören biri kýz, biri erkek iki genç gülüþtü. Erkek ; "-Çöpçü herhalde. " dedi. Ýhtiyar adam herkesi hoþ görmeye çalýþýrdý, özellikle gençleri ama yine de gencin, kendisi hakkýnda arkadaþýyla þakalaþýrken biraz sesini alçaltmamasýna, kendisinin duymamasý için gayret etmemesine caný sýkýlmýþtý.

Ýhtiyar kýrýk camlarý atmýþ dönerken, gençlerin az önce kendisinin oturduðu kayalarda, azgýn dalgalara karþý þakalaþtýðýný, birbirini itekler gibi yaptýðýný gördü. Biraz daha uzakta bir kayaya gidecekti ki, birinin denize düþme sesi ve çýðlýðý kulaklarýnda çýnladý. Kýz düþmüþtü, . Sportif yapýlý gencin hemen atlayýp kýzý kurtarmasýný bekledi. Fakat kayadan kayaya telaþla koþan genç atlamaya cesaret edemiyordu.

Genç ne yapacaðýný bilemez halde dalgalarýn uzaklaþtýrdýðý kýz arkadaþýna bakýyor, baðýrýyordu. Saða sola deli gibi koþtururken, hemen yanýndan birinin denize atladýðýný duydu, bu az önce dalga geçtiði ihtiyar adamdý.

Ýhtiyar adam dalgalarýn tüm zorluðuna raðmen, güçlü kulaçlarla kýza yetiþti, saçlarýndan yakaladý kayalara doðru çekti. Kayalara yaklaþtýðýnda kýyýdaki genç, kýzý yakalayýp önce yukarý, sonra sahile çekti. Ýhtiyar adamý o anda unutmuþtu bile. Birden aklýna gelip denize doðru baktýðýnda ihtiyar adamýn hala çýkamadýðýný gördü.

Ýhtiyar kollarýnda derman kalmamýþ halde, kendisini kýyýdan koparmaya çalýþan dalgalara kendini býraktý. Genç çýlgýna döndü, sevdiði kýzý kurtaran , az önce dalga geçtiði ihtiyar gidiyordu. Kýsa zamanda büyük þeyler olmuþtu hayatýnda. Hayatta en çok sevdiði kiþiyi kurtaramamýþ, baþkasý kurtarmýþtý ve o da þimdi kendisinden özür bile dileyemeden, boynuna tüm utançlarý takarak sonsuza dek gidiyordu.

Kendine tam gelememiþ kýz , gencin sulara atlayýþýna baktý baðýrdý ama nafile. Oysa arkadaþýnýn kendisi kadar bile yüzemediðini iyi biliyordu.

Genç erkek tüm çabasýna raðmen ihtiyara yaklaþamamýþtý bile , dalgalarýn üzerinde boðulan deðil, sanki dinlenen biri gibi duran ihtiyar da sanki gülümsüyor gibiydi. Genç bir anda ihtiyardan daha çok kýyýdan uzaklaþtýðýný farketti. Bitiyordu herþey. "Gerçekmiþ demek ki " diye düþündü, hayatý, arkadaþlarý , sevdikleri hýzlýca gözlerinin önünden geçiyor gibiydi. Ýnsan ölüme yaklaþýnca böyle oluyormuþ. Su yutuyordu ama mücadeleyi býrakmýþtý.

****************

Birden beklenmedik birþey oldu; genç adam kolunun kuvvetlice yakalandýðýný hissetti, önce köpekbalýðý aklýna gelip telaþla çekmek istedi ama hemen yanýnda ihtiyar adamý farketti. Ýhtiyar adam önce kolundan yakalamýþ, sonra yakasýndan tutup, onu bir bebek gibi çekmeye baþlamýþtý.

Göz açýp kapayana kadar kýyýya gelmiþlerdi. Ýhtiyar adam, genci kýzýn yanýna kadar atmýþ, nefesleniyordu. Gençlere gülümsedi ; "- Siz de, ben de bu gün güzel dersler aldýk. Ben kendi adýma çok mutlu oldum. Siz kimseyi küçümsememeyi öðrendiniz. Ben de bu küçük dalgalarda sizi deneyerek, insanlýðýn ölmediðini gördüm. Delikanlý beni kurtarmaya gelmen, beni ne kadar mutlu etti sana anlatamam. Fakat ben daha bu dalgalara yenilecek kadar kocamadým"

Ýhtiyar kýyýda kendilerini toparlamaya çalýþan gençlerin birþey söylemesine fýrsat vermedi; "-Hoþçakalýn !. . . " deyip yürüdü.

Gençler peþinden koþamadýklarý ihtiyara þaþkýnlýkla, içlerinde bir buruk sevinçle bakakaldýlar.

Ahmet Ünal ÇAM

 

   Yorumlar

 
Hasan Dursun - Mahrum Etme Yarabbi


Kendi Ýçimde Öldürdüm Seni ...


Nihat Hatioðlu - Hz. Zeynep 2011 Sahur Özel - 2 bolüm


Kurtlar Vadisi Pusu 'nun 85. bölüm fragmaný ne zaman yayýnlanacak


2016 Resimli Dualar


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe