Geldiðim Gibi Giderim

O kadar zor deðil býrakmak her þeyi, bazen bir sözcük yeter! geldiðim gibi giderim!

Aþka giden yollardan daha önce de geçtim, bakarým önüme, kafama uymazsa vazgeçerim! her emeðin bir anlamý olmalý, benim için artýk geçerli kural budur.. ruhumu ortaya koyduðum iliþkilerden, kalbim de biraz yorgundur.

Hep seven ve veren, hep anlayan ve bilen olmayacaðým bu sefer! üzgünüm sana denk geldi ama bu kez sen bir adým gel! senden önce geçen aþklarýn yükünü, henüz ömrümden silmedim.. kim haklýydý tartýþmýyorum ama bunca yolu da boþuna yürümedim..

Herkes kadar acýlarým var cebimde, hayat yolunda seferiyim.. bir kurban daha isterse aþk, kararlýyým, seni veririm.. oysa ne büyüktü yüreðim bilsen, sen o günleri göremedin.. ne yapalým, aþkla yýkadýlar beni, gönülden bir beden çekiverdim..

Taviz vermeye halim yok.. empati de kuramam.. benden çok þey bekleme, artýk öyle savrulamam.. dilime düþmez yaptýklarýn, kalbim çok kýrýlmýþsa.. kendim sorup cevaplamam ama bazý þeyleri sormaya da gerek duymam asla!

Akýllý kadýnýn kaderidir yalnýzlýk, bilirim.. bir maden kadar sert dururum ama doðru sýcaklýkta eririm.. benden daha kadýnsa aklýn, sana saygý duyamam.. mert ve güçlü ol karþýmda, bak o zaman, gýkýmý çýkaramam..

Devraný ben döndürmedim.. ben bozmadým kadýný ve erkeði! madem böyle iþliyor artýk düzen, ben de çarkýn içindeyim, gerek görmüyorum kendimi feda etmeyi! ilk hatan için tavrým çok mu sert? beni anlamaný dilerim! neyim varsa ruhumda fazla duran, geçmiþten üstümde kalan, hepsinden soyunup tüm çýplaklýðýmla gelmiþtim sana.. bir yanlýþ daha yaparsan, hiç halim yok uðraþmaya, giyindiðim gibi giderim!


Candan Ünal