..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Candan Ünal Aþýk Olmanýn Yollarý!

Candan Ünal Aþýk Olmanýn Yollarý! - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

2752
islami sohbet

Aþýk olmanýn yolu mu olur? Aþk yýldýrým gibi aniden yüreðe düþen bir sýzý deðil midir? Yazýnýn baþlýðýný okuduðunuzda bu sorulara benzer þeyler düþündüyseniz, yanýldýðýnýzý söyleyebilirim. Evet! Aþýk olmanýn yollarý vardýr.

Son yýllarda çevremdeki herkes aþk arýyor. Herkes, adam gibi adam/ kadýn gibi kadýn bulamadýðýný söylüyor. Peki, bu kadar insan sevginin peþindeyse, neden kimse buluþamýyor? Kimliklerimizin genel olarak deðiþtiðini biliyorum. Yaþam þartlarý, maddi sorunlar, çevresel etkiler derken, artýk kimse özendiði o eski yýllara dönemiyor. Deðiþtik. Deðiþmeye devam ediyoruz. Buna ister dejenerasyon diyin, ister milenyum kültürü; sonuçta insanlýk sosyal bir deðiþim geçirdi. Ýhanet neredeyse iliþkilerin içinde bir uzuv haline geldi. Kadýnlar, erkeklerin görevlerini üstlendi. Erkekler daha silikleþti. En kötüsü ise, bu o kadar yavaþ oldu ki, sanki doðalmýþ gibi alýþtýk duruma. Oysa aþk, nadide bir çiçek gibiydi. Napalým, artýk böyle!

Herkesin aþka ihtiyacý vardýr. Sevgiyle beslenmeyen hayatlar, yalnýzlýða demir atar ki, bu liman çok tehlikeli bir yerde durur. Çünkü bu limanýn korumasýna alýþanlar, iliþkinin fýrtýnasý içinde alabora olurlar. Uzun dinlenmeye gelmez yani.

Aþýk olmanýn yolu, hazýrlýktan geçer. Akþam yemeye misafir gelirken nasýl hazýrlýk yapýyorsanýz, yaþamýn misafirine de ayný hazýrlýðý yapmak lazým. Önce, zihninizi temizleyeceksiniz. Geçmiþte yaþadýðýnýz tüm kötü anýlardan ve tecrübelerden, aklýnýzý da kalbinizi de arýndýracaksýnýz. Bahar temizliði gibi, dolaplarýn üstünde, çekmecelerin içinde biriken, kokan ne varsa kaldýrýp atacaksýnýz. Tecrübeleri atacaksýnýz derken, söylemek istediðim, ayný hatalarý tekrarlayýn demek deðil. Aldýðýnýz dersler cebinizde duracak, bunlarý avantaja çevireceksiniz. Bundan önce yaþananlar mazide kaldý. Ýlk yaptýðýnýz yemeðin acemiliði gibi, her seferinde daha lezzetli olacak iliþkileriniz. Tuzunu, yaðýný daha iyi ayarlayacaksýnýz. Ama bir kere yemeði yaktýnýz diye, her yemeðe bunu da yakarým yargýsýyla baþlamayacaksýnýz. Bu en önemli kural. Eskilerin bedelini, yeni gelen ödemeyecek yani.

Gerçek bir temizliðin ardýndan, aþký unutacaksýnýz. Yanlýþ okumadýnýz. Ciddi ciddi unutacaksýnýz. Aþkýn en garip özelliði, aramaktan vazgeçtiðinizde ortaya çýkmasýdýr. Olumlu ve olumsuz tüm düþünceleri silip atacaksýnýz. Beklemekten vazgeçeceksiniz. Hayatýnýzdaki baþka olaylara kaptýracaksýnýz kendinizi. Bu arada en çok yapmanýz gereken ise, arkadaþlarla vakit geçirmek, uzun zamandýr görüþemediðiniz insanlarla görüþmek, ertelediðiniz iþlerinizi halletmek olacak.

Unutma kýsmýna geçmeden önce yapmanýz gereken bir, iki küçük þey daha var. Az kalsýn ben de onlarý unutuyordum. Yeni gelecek aþkýn özelliklerini ana hatlarla belirleyeceksiniz. Cinsel uyum sizin için çok önemli ise, yeni bir nevresim takýmý alýp kenara koyacaksýnýz. Sohbet edebilmek, konuþmak çok özlediðiniz bir durum ise, bir çift kahve fincaný; gezelim tozalým diyorsanýz, yeni bir ayakkabý. Yani, bu iliþkide beklediðiniz en önemli þey ne ise, onu simgeleyecek yeni bir eþya alacaksýnýz. Benim için hepsi önemli derseniz, tümünü alýn. Ama tecrübelerim, iliþkilerin hiçbir zaman mükemmel olamayacaðýný gösterdiðinden, bu kadar çok masraf yapmayýn derim. Zamanla besleyin ve geliþtirin iliþkinizi. Neyse, yeni aldýðýnýz eþyayý, vakti geldiðinde kullanmak üzere saklayýn. Eþyalarla konuþuyorsanýz benim gibi, “sen doðru insan geldiðinde, doðru zamanda bana güzel olaylar yaþatmak için kendini sakla” gibi cümlelerle de kaldýrabilirsiniz yerine.

Birkaç kiþide iþe yaradýðýný gördüðüm bir töreni de anlatmak istiyorum.

Kendinizi iyi hissettiðiniz ve keyifli bir akþamda, önce güzel ve rahatlatýcý bir müzik koyun, yanýna bir bardak kýrmýzý þarap, kahve, ne isterseniz onu doldurun. Bir kaðýt, kalem alýn ve beklediðiniz aþkýn özelliklerini yazýn. Bu aþkýn size ne katmasýný istiyorsunuz, hangi boþluklarý doldurmalý, onunla neler yapacaksýnýz gibi, aklýnýza gelen her þeyi yazýn. Bu sýrada yanýnýzda bir de kokulu mum yanmasý güzel olur. Sonra bu mektubu yakýn. Aman dikkat edin, arada baþka yer yanmasýn. Bu tören de bittiðinde, kendinizi banyoya atýn. Yýkanýrken, geçmiþten üstünüzde kalan aþka ait ne varsa suyla birlikte gittiðini, bir beyaz sayfa gibi, ruhunuzu, bedeninizi ve kalbinizi yeni bir aþka hazýrladýðýnýzý düþünün. Banyodan sonra yataða yatýn, inancýnýz varsa bir de dua edin. Doðru insanla karþýlaþmayý dileyin ve uykuya dalýn. Sabah uyandýðýnýzda artýk aþkla ilgili olan þeyleri unutma kýsmýna geçin.

Býrakýn evren size dileðinizi hazýrlasýn. Sürekli arayarak, fikir deðiþtirerek, düþünerek aþkýn enerjisini bozmayýn. Unutun çünkü aþk en çok umulmadýk zamanlarda ortaya çýkmayý sever. Rastgele!
Candan Ünal
 

...    Yorumlar

 
VereNi MaðRuR AlaNý MahçuP EtmeYen TeK Þey SevGiDir


ResimLi SiirLer - SarhoþLuðumsun


HayýrLý PazarLar DostLar


son dakika haberleri - Emeklilere Bayram Öncesi Maaþ Müjdesi


GüzeL SözLer - Gel Vur Beni


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe