..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Aþka Dair - Kardelenler Yalnýz Aðlar...

Aþka Dair - Kardelenler Yalnýz Aðlar... - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

2440
islami sohbet
Evet sevgili. Hepimiz bir bekleyiþ afetinde gecenin içinden gelen perileri karþýlarýz. Ýçimizdeki atlýlarýn dünyayý turlamak için çýktýklarý seferlerden dönüþünü beklerken, deþildikçe kanayan, kanadýkça bizi hazin aðrýlara iten elim bir yaranýn ertelenmiþ sargýlarýný yoklarýz, titrek ve okþanasý ellerimizle.
Þüphedir kol gezen içimizde, karanlýk ve serkeþ gecelerce. Hayat iksiri dediðimiz acý þerbetlerde bir virüs yer bitirir bizi. Kimi yorgun bir kral, kimi de hüzünlü bir kraliçenin kentinde uykusuz geceler geçirir, bedeli arzuyla ödenen aklýmýzýn derin kuyularýnda kendi çýkrýðýmýzýn kemendi oluruz.
Hiçbir rüyamýz tekin deðildir oysa. Endamýmýza çivilediðimiz kader çarkýnýn çürük tahtalarýna gözyaþlarýmýzý düþürdükçe, korkularýmýza da aldýrmamayý öðreniriz. Güneþ vurmayan odalarýmýzýn köþelerinde okuldan kaçtýðýmýz günlerin saatlerini yeniden kurar, anahtarlarýný bir daha bulamayacaðýmýz çocukluðumuzun oyuncaklarýný özleriz. Ýnfialimiz sabýrdýr, ölüme diþ bileyen sorgusuz kalabalýklarýn içinden sevgiyle geçerek, yüreðimizin ýþýklarýný sonsuza dek yakmak isteriz.
Adýný koyamadýðýmýz sevda denizlerinde frekansý hep ayrýlýða çýkan þarkýlarda sana dökecek gözyaþým kalsaydý eðer, ‘al senin olsun’ derdim, gülüþlerinle deðiþ tokuþ ederek. Avcýsýnýn sadece kendimiz olduðumuz derin ormanlarda insafsýz tuzaklarla ömür sürmeyi severiz. Bunca yýldýzýn ýþýdýðý gecelerde içimizi buran aromalý tutkularla kolaçan ederiz yüreðimizi. Bir zaman sonra hiç hatýrlayamayacaðýmýz bir rüyanýn tabirine zihin yorar, düþlerimizin yitik kýyýlarýnda hülyalý þarkýlara kadeh kaldýrýrýz.
Þirindir oysa Rana’mýz. Kapýsýný týrnakladýðýmýz hücre yalnýzlýklarýmýzýn bileti dönüþe kesilmemiþ düþ yolculuklarýnda mutluluða ramak kalmýþken, aþikâr fýrtýnalarda üþürüz. Acýkmýþlýðýmýzý anýmsarýz sonra, buzlu bir tabaktan yargýlarý ayýklar, akýntýda rapsodi yaþarýz. Arlanýrýz, bütün sevgi sözlerine tok karýnla gülümser, gönül içinde rüzgâr yalnýzlýklarýn hazin sesini dinleriz.
Deðiþen, zamandýr anlayacaðýn. Sözle düzelmez, közle sýnanmaz gerçeklerin sayýklamalarýnda yüreðimizde dil izleri, ruhumuzda aþk türküleri ile takvimlerin yapraklarýný yolarýz hoyrat ellerimizle. Yaþamýn huzmesinden sýzan ýþýklarla sendeleriz bir zaman sonra. Sevdaya ve aþka yazdýðýmýz mektuplar birikir köþelerde. Ruhumuza yakýþtýramadýklarýmýz, endamýna yakýþmadýklarýmýzla ve umutlarýn bilinmeyen uðraklarýnda ezgin kanar içimiz, umut yorgunu, sevi fakiri kalýrýz.
Pusat bir saklýnýn yarýna taþýnacak yükleri bekler avlumuzda. Bobinlere sardýðýmýz özlem kokularýyla geleceðe mektuplardýr kim bilir yaþadýklarýmýz. Bu kalabalýk insan harmanýnda adresi ayrýlýða çýkan, þifresi hiç çözülemeyen anlatýlarla büyürüz. Hýçkýrýklarýný hiç duyamadýðýmýz kardelenlerin kentlerini arayarak gözlerimizin altýnda büyüyen derin halkalarla kalýrýz bir zaman. Aþka mendil salladýkça, sevdaya þiirler karaladýkça, biz kendi bataklýðýmýzda boðuluruz.
Kelepçeliyiz iþte. Duldasý yürekte sonlanan bir aþka çadýrlar, nice sevdalara kurt kapanlarý kurduk daðlarýmýzda. Yaþanýlanlarý terk ettik, yaþanýlacaklara umutsuz yelkenler açtýk ve biz hala pes etmedik. Köstekli vedalarýmýz oldu kimi, kýyým hasretlerin terkisinde cüce kaldýk, yaþamak ve sevmek þiirlerinde yüceliðin tadýna vardýk.
Ve ansýz ýþýklar düþerdi yüzüne, ellerin tele uzanýr, dudaklarýndan dökülürdü yüreðin, eski bir anýyý hatýrlarcasýna. Kasým beklerdi kapýnda, üþümüþ ellerini uzatarak. Ýçeriye alamazdýk anýlarý, bilirdik ki, ‘hoþ geldin’ demekti en zor olaný. Üþümüþ zemheri ayazýna yatýrarak gülleri en aðýr sevilerde vefa arardýk. Tüm yargýlarý unutarak yaþama tutundukça, alýp baþýmýzý gitmeyi bu yüzden sevmezdik.
Yaþadýklarýnýn hüzün yumaklarýnda ne dinleyeceksin dilimden? . Evrene sýðmayan o büyük sevgiler nerede hani? . En katmerli günahlarýmýzla, en korkunç yargýlarýmýzla, kýrýlan kanatlarýmýzla þiirler dökülmez mi dilimizden. Daraldýkça boðazýmýz, ýrmaklara þiirler salarýz biz. Biliriz ki, aþk anýmsandýkça kanayan bir yara, günü gelince gizli gizli aðlarýz.
Hercai iklimler uzak ürperiþleri çaðýrýr soframýza. Biliriz ki, bir gözde, yaralý bir yürekte ve yaþanmamýþ bir gönülde dolaþýr sevda. Hep anlarýmýzda gizlidir, tanýmýný bilmediðimiz vefa. Mangal gibi bir yürekle, anýlarda veririz en sonunda mola. Anla ki, hangi kapýyý çalsan ayrýlýk, hangi yüreðe dokunsan yalnýzlýk.
Paslý bir pranga aldanýþý taþýr þimdi bedenimin saðrýsý. Yoksun ve toksun günlerdir sözlerime. Yaslý bir güz aðrýsý sýzlar arada gönül hücremde. Uzak bir yolsun ve doygunsun gelemeyiþlerime. Sessiz bir çýðlýktýr þiirlerim, yankýsýz ulaþýr evrenin en kutsal lâbirentlerine.
Duy sesimi iþte, týnýsýndan aþký çýkar þimdi gitarýnýn tellerinden. Hüznü bol, coþkusu az titreþimlerle inlet evreni. Ýçine sözlerimi sal, istersen sevdamý çal, gülsün gitar. Dola diline ve tekrarla, ama sakýn aðlama. Düþmesin teline keder, bil ki gül dudaklým sevgi ve sevda,inadýnaAÞK eder.
 

...    Yorumlar

 
FazLasý YaLnýzLýðýN Ayýßý


2012 Erkek Süveter örgü modeli


BayraM MesajLarý


MusTaFa YýLDýzDoðaN - HeLaL EtMeM


keþke kaybolsam ortadan


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe