..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Süngü Savaþýný Çekerken Çok Aðladýk

Süngü Savaþýný Çekerken Çok Aðladýk,Çanakkale Savaþý'ný destansý bir dille anlatan 'Çanakkale 1915'in yönetmeni Yeþim Sezgin: Çekimlerde savaþý adeta yaþadýk - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3043
islami sohbet

Senaryosunu Turgut Özakman'ýn kaleme aldýðý 'Çanakkale 1915', sezonun merakla beklenen filmlerinin baþýnda geliyor. Baþtan sonra Çanakkale Savaþý'ný konu alan dev bütçeli filmi, genç yönetmeni Yeþim Sezgin ile yapýmcýsý Serkan Balbal, GÜNAYDIN'a anlattý.

'Çanakkale 1915', nasýl bir film oldu?

YEÞÝM SEZGÝN: Filmimiz Turgut Özakman'ýn 'Diriliþ' kitabýndan yola çýkýlarak çekildi. Filmin senaristi de Turgut Özakman. Bir milletin yeniden diriliþini anlatan bir hikaye. Aslýnda tam anlamýyla bir kahramanlýk destaný. Biz filmde Çanakkale Savaþý'nýn bir bölümünü deðil tamamýný anlatýyoruz. Hem dönem hem de savaþ filmi yapýnca, iþiniz biraz zor oluyor.

Bu sezon iki Çanakkale Savaþý filmi daha vizyona girecek. Onlardan haberdar mýydýnýz?

SERKAN BALBAL: Filmin baþlangýcý 2008'e dayanýyor. O dönem Turgut Hoca senaryo çalýþmalarýna baþlamýþtý. 2011'de hýzlanan proje, bugünlere kadar gelmiþ oldu. Biz sýrf gerekli yerlerde çekim yapabilmek adýna, 16 ay izin almak için uðraþtýk. Yýllar önce Çanakkale'de þehitlikleri ve cepheleri gezerken elinde He-Man oyuncaðý olan bir çocuk gördüm ve "Bu kadar büyük kahramanlarýmýz varken, neden bunlarý anlatamýyoruz?" dedim. Turgut Hoca ile bu filme karar verdik.

20 FÝLM ÇEKSEK AZ!

Gerçek mekanlarda çekim yapmak konusunda bu kadar hassas olmanýzýn nedeni nedir?

Y.S.: Bu olayýn dokusu ve duygusu çok ayrý. Biz o mekanlara girdiðimizde çok etkilendik; orayý resmen yaþadýk. Ben zaten oyunculardan önce gidip Çanakkale'yi gezip dolaþtým. Orada Çanakkale Savaþý'nda yaþanan bütün duygu size geçiyor. Bence bir yönetmen için de, oyuncu için de, bu çok büyük bir fýrsat çünkü orasý canlý bir mekan. Filmde animasyon ve dekor da kullandýk ama önemli olan; Çanakkale ruhunun bunlarla birleþip bir bütün halinde izleyiciye ulaþmasý.

Bu sezon Çanakkale Savaþý'yla ilgili iki film daha olmasý sizin için dezavantaj mý?

Y.S.: Bence bu tamamen bir tesadüf, ben diðer filmlerden haberdar olduðumda biz ön çalýþmalara baþlamýþtýk. Talih veya talihsizlik olduðunu film gösterime girdikten sonra anlayacaðýz. Bir de Çanakkale Savaþý çok geniþ bir konu; þu anda ben 10 farklý Çanakkale senaryosu daha çýkarabilirim. O nedenle 20 tane daha Çanakkale filmi çeksek, yine de bu destaný tam anlamýyla anlatamayýz.

Film yüksek bütçesi ve iddialý prodüksiyonuyla da çok konuþuluyor...

S.B.: Filmimiz ciddi bir bütçeyle çekildi; 11 milyon lirayý biraz aþtý... Hem dönem hem de savaþ filmi olmasý nedeniyle, bu filmin her ayrýntýsý maliyetli aslýnda... Bir de ciddi ölçüde özel efekt kullanýldý filmde. Biz savaþýn tamamýný anlattýðýmýz için, ilk defa deniz savaþý bizim filmimizde iþlendi. 2 binden fazla figüran kullanýldý.

ÖLÜMLERÝ ABARTMADIK ?

Çok ölüm sahnesi var mý?

Y.S.: Savaþý vahþi bir þekilde anlatmýyoruz. Elbette bir savaþ filmi olduðu için ölümler var ama bunu abartmadýk. Zaten savaþýn kendi acýsý var. O yüzden ekstra abartýlý bir adam öldürme yok bizim filmimizde. Bazý vurulma sahneleri, gerçek kahramanlarýn baþlarýndan geçen olaylar. Yani olayýn gerçeðinden daha öteye gitmedik.

Bu filmde seyircinin kahramaný kim olacak?

Y.S.: Filmin 20 kiþilik ana cast'ý var ve hepsinin senaryoda ayrý önemi var. Kahraman olabilecek ise en az dört kiþi var, buna seyirci karar verecek. Erlerden komutanlara kadar her biri birer kahraman... Sýrtýnda 280 kiloluk bir top mermisi taþýyan 'Seyit Onbaþý' var; onu Ufuk Bayraktar canlandýrýyor.

Siz en çok hangi sahneden etkilendiniz?

Y.S.: Çekimlerde çok duygulu anlar yaþadýk; savaþýn içine girdik. Ciddi ciddi daðlarý taþlarý havaya uçurduk. Birçok oyuncuyu canlý canlý topraða gömdük! Bu film ciddi bir dramatik hikaye içeriyor; öyle komutanlar emir veriyor, herkes birbirini bombalýyor þeklinde deðil! Ben en çok bir askerimizin vurulma sahnesinden etkilendim. Bir de süngü savaþýna giden askerleri çektiðimiz sahne beni çok etkiledi. Hepsi ellerinde süngülü tüfeklerle, koþarak savaþa giriyor ve hepsi de öleceklerini biliyor. Çektikten sonra ekibin morali bozuldu, otele gittiðimizde hepimiz aðladýk.

#Sayfa#

TEK BENZERLÝÐÝMÝZ FÝLMÝMÝZÝN ÝSMÝ

Y.S: Sinan Çetin'in Çanakkale Çocuklarý filmini izleyemedim. Tarz olarak bizim filmle çok baðdaþmadýðý belli. Bu yönetmenin tercihi, saygý duymak lazým. Bizim filmle onun sadece isimleri benziyor.

SAVAÞTA KITLIK YAÞANMADI

Bu filmle izleyiciyi bilinçlendirecek misiniz?

Y.S.: Tabii ki... Çünkü insanlar eleþtiriyorlar ve okuyorlar. Çanakkale Savaþý hakkýnda çok fazla yanlýþ bilgi dolaþýyor ortada. Mesela o dönem askerin çok açlýk çektiði söylenir. Aslýnda yiyecek sýkýntýsý yoktu, sadece yiyeceðin askere ulaþtýrýlmasý mümkün olmuyordu çünkü düþman uçaklarý askerlere yiyecek taþýyan konvoylarý bombalýyordu. Yani açlýk ve kýtlýktan dolayý yiyeceksiz kalýnmamýþtý. Bir de ortada dolaþan iki asker fotoðrafý vardýr; üstleri baþlarý yýrtýk pýrtýk. Bunlar Çanakkale Savaþý'nda savaþan askerler deðildir. O fotoðraf, Ýzmir'de havaalanýnda çalýþan iki iþçiye ait. Bu detaylarý araþtýrmak gerekir.

BUNDAN DAHA ÝYÝSÝ YAPILAMAZ

Sosyal medyada yapýlan, silahlarýn ve askeri kýyafetlerin gerçeði yansýtmadýðý yönündeki eleþtirilere ne diyorsunuz?

S.B.: Kullanýlan aksesuvar, kýyafet ve mühimmatlarýn eleþtirilmesini kabul edemem. Bunlar tamamen bilgisizlikten kaynaklanýyor. Askerlerin üzerinde yýrtýk pýrtýk elbiseler olduðunu söylüyorlar. Araþtýrýrlarsa öðrenirler; Enver Paþa ordunun moralini yükseltmek adýna askeri kostümleri yenilemiþti. Bizim filmde askeriyenin içinden danýþmanlarýmýz vardý. Bu filmden daha iyi bir Çanakkale filmi yapýlacaðýna inanmýyorum.

 

...    Yorumlar

 
2011 uzun elbise trendleri


Biz Sadece Þükrederiz


2012 yýlýnýn en güzel abiye elbise


DudaðýNdaN ÖpTüM - ResimLi ÞiirLer


Ortak Kanal Göstericisi


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe