..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 Mirac Gecesinin Önemi

Miraç Kandili , Mirac Gecesinin Önemi, Miraç Kandili Nedir - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

3586
islami sohbet

Mübarek Gün ve Geceler  ve Üç aylarýn Regaib Kandili 'nden sonraki Kandil Gecesi olan Miraç Kandili Hakkýnda Bilgiler edineceðiz. Öncelikle Miraç Kandili Nedir , Mirac Kandilinin Anlam ve Önemi , Miraç Kandili Hakkýnda Bilgiler , Mirac Gecesinde Neler Oldu , Miraç kandili Dualar ve Miraç Kandili Mesajlarý ayrýca Miraç Kandili Duasý

 

Mirac Gece Hakkýnda Bilgisi : Bu gece, peygamberimizin bütün insanlýðý temsilen
Cenab-ý Hakkýn yüksek huzurana kabulü anlamýna gelen Miraç Gecesidir.
Hicri Recep AYýnýn 27 gecesinin tanýk olduðu bu 'Büyük Buluþma' bizlere
insanýn ilahi rýzaya ve desteðe ulaþtýðý akýl ve idraki zorlayan nice üst dereceelre
ulaþabileþeceðini gösterdiði gibi, mana aleminde
yükselip ilahi rahmet ve huzura eriþmenin öncelikle gönül ve ruh temizliðinden, ahlaki
erdemlere yükseliþten her þeyin sahibi olan Yüce Allah'a baðlýlýk ve boyun eðmeden geçtiðini
hatýrlatmaktadýr. Bu gecede farz kýlýnan ve bizzat Peygamberimizin tarafýndan mü'minlein miracý olarak nitelendiren
namaz da, iç dünyamýzdaki yükseliþi ve arýnmayý ifade eder.

Miraç Kandili Nedir  : Arapça'da merdiven, yukarý çýkmak, yükselmek anlamlarýný dile getirir. Ýslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göðe yükselerek Allah'ýn huzuruna kabul edilmesi olayý. Mirac olayý hicretten bir yýl ya da onyedi ay önce Receb ayýnýn yirmi yedinci gecesi gerçekleþir. Olayýn iki aþamasý vardýr. Birinci aþamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ýn andýðý bu aþama, gece yürüyüþü anlamýnda isra adýný alýr. Ýkinci aþamayý ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükseliþi oluþturur. Mirac olarak anýlan bu yükselme olayý Kur'an'da anýlmaz, ama çok sayýdaki hadis ayrýntýlý biçimde anlatýlýr.

Miraç Kandili , Hadislerde verilen bilgiye göre Hz. Peygamber (s.a.s), Kâbe'de Hatim'de ya da amcasýnýn kýzý Ümmühani binti Ebi Talib'in evinde yatarken Cebrail gelip göðsünü yardý, kalbini Zemzem ile yýkadýktan sonra içine iman ve hikmet doldurdu. Burak adlý bineðe bindirilerek Beytü'l-Makdis'e getirildi. Burada Hz. Ýbrahim, Hz. Musa, Hz. Ýsa ve diðer bazý peygamberler tarafýndan karþýlandý. Hz. Peygamber (s.a.s) imam olarak diðer peygamberlere namaz kýldýrdý.

Hz. Peygamber (s.a.s), Beytü'l-Makdis'te kurulan bir Mirac'la ve yanýnda Cebrail olduðu halde göðe yükselmeye baþladý. Göðün birinci katýnda Hz. Adem, ikinci katýnda Hz. Ýsa ve Yahya, üçüncü katýnda Hz. Yusuf, dördüncü katýnda Hz. Ýdris, beþinci katýnda Hz. Harun, altýncý katýnda Hz. Musa ve yedinci katýnda Hz. Ýbrahim ile görüþtü. Cebrail ile birlikte yükseliþ Sidretü'l-Münteha'ya kadar sürdü. Cebrail, "Buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarým" diyerek Sidretü'l Münteha'da kaldý. Hz. Peygamber (s.a.s) buradan itibaren Refref adlý baþka bir binekle yükseliþini sürdürdü. Bu yükseliþ sýrasýnda Cennet ve nimetlerini, Cehennem ve azabýný müþahede etti. Sonunda Allah'ýn huzuruna kabul edildi. Kendisine ümmetinden Allah'a þirk koþmayanlarýn Cennet'e gireceði müjdelendi, Bakara suresinin son ayetleri verildi ve beþ vakit namaz farý kýlýndý. Yeniden Refref ile Sidretü'l-Münteha'ya, oradan Burak'la Kudüs'e, oradan da Mekke'ye döndürüldü.

Mirac Gecesinin ertesi günü , Hz. Peygamber (s.a.s) ertesi günü Mirac olayýný anlattý. Olayý duyan müþrikler yoðun bir kampanya baþlatarak Hz. Peygamber (s.a.s)'i suçlamaya, alaya almaya baþladýlar. Bu kampanya bazý müslümanlarý da etkileyerek þüpheye düþürdü. Olayýn gerçek olup olmadýðýný araþtýrmak isteyenler Beytü'l-Makdis'e ve Mekke'ye gelmekte olan bir kervana iliþkin sorular sorarak Hz. Peygamber (s.a.s)'i sýnadýlar. Hz. Peygamber (s.a.s)'in verdiði bilgilerin doðruluðu müslümanlarý þüpheden kurtardýysa da müþriklerin inatlarýný kýrmaya yetmedi. Mirac olayý inatlarýný ve düþmanlýklarýný artýrarak onlar için bir fitne nedeni oldu. Bu olay karþýsýndaki tutumu nedeniyle Hz. Ebu Bekr, Hz. Peygamber (s.a.s)'ce "Sýddîk" lakabýyla onurlandýrýldý. Hz. Ebu Bekir olayý kendisine anlatarak hala inanmaya devam edip etmeyeceðini soran müþriklere "O söylüyorsa þüphesiz doðrudur" cevabýný vermiþti.

Ahad hadislere dayansa da Mirac olayýnýn gerçekliðinde tüm müslümanlar birleþmiþlerdir. Ancak olayýn gerçekleþme biçimi Ýslam bilginleri arasýnda görüþ ayrýlýklarýna neden olmuþtur. Buna göre Ýbn Abbas'ýn da içinde bulunduðu bazý bilginlere göre Mirac olayý uykuda gerçekleþmiþtir. Bilginlerin büyük çoðunluðuna göre ise uyku durumunda ve rüyada deðil, uyanýk iken gerçekleþmiþtir. Fakat bu görüþü savunanlar da Mirac'ýn yalnýz ruhla mý, yoksa hem ruh, hem de bedenle mi olduðu konusunda ikiye ayrýlmýþlardýr. Sonraki Kelamcýlarýn büyük çoðunluðuna göre mirac olayý uyanýkken hem ruh, hem de bedenle gerçekleþmiþtir.

Mirac olayýnýn gerçekleþtiði gece müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayýlmýþ ve bu gecenin ibadetle ihyasý gelenekleþmiþtir. Osmanlýlar döneminde, camiler kandillerle donatýldýðý için Mirac kandili olarak anýlan geceyi izleyen gün, cami ve tekkelerde Mirac olayýný anlatan ve Miraciye adý verilen þiirlerin okunmasý, dinleyenlere süt ikram edilmesi de bir gelenekti.

Ýsra suresi 1.ayet mealiyle bitirmek istiyorum. “Ayetlerimizden bir kýsmýný göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alýp çevresini mübarek kýldýðýmýz Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah’ýn þaný ne yücedir. Þüphesiz ki O her þeyi hakkýyla iþiten, her þeyi hakkýyla görendir.”(3)Ýsra 17/1

Mevlid Kandili  - Miraç Kandili - Berat Kandili - Kadir Gecesi
Mübarek Kandil Gecelerini Nasýl Deðerlendirmeliyiz

Kur'an-ý Kerim okuyarak,
Peygamberimiz ( a.s.m)'ýn mübarek duasý olan Cevþen-ül Kebiri okuyarak,
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkýnda sohbet ederek,
Allah rýzasý için namaz kýlarak,
Hayatýmýzýn geçmiþ günleri ve yýllarý hakkýnda muhasebe yaparak,
Günahlarýmýzýn baðýþlanmasý için Allah'tan af dileyerek,
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,
Hastalarý, yaþlýlarý ziyaret ederek; yoksullarý, öksüz ve yetimleri sevindirerek,
Eþ, dost ve yakýnlarýmýzla tebrikleþerek,
Dargýn ve küskünleri barýþtýrarak, deðerlendirebiliriz.

Kaynaklar:
1 Mübarek Aylar Günler ve Geceler
2 Üç Aylar Ýbadet Rehberi

Rabbim Bu Geceye Kavuþmayý Bizlere Nasip Etsin Ýnþallah.


 

 

   Yorumlar

 
Yaralý Asker: Býrakýn Çatýþayým


Mustafa Caymaz - Gözümün Nuru


Ömer Birpýnar - Cani Tenden Gecup


Yaþamýnca Güzel Yarýnlar 2015 Yeni Yýl e-Kartý


Susmak Bir Cüsse Ýþi


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe