..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 Güzellik - Estetik

Güzellik - Estetik - Vücudunuzun daha güzel görünmesi için yapmanýz gerekenler - Vücut Güzelliði - www.mircte.org - - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

2664
islami sohbet

Vücut güzelliði cilt güzelliðiyle orantýlýdýr.

Önce parmaðýnýzý cildinizde gezdirin. Cildinizin yaðlý bir tabakayla kaplý olduðunu fark edeceksiniz. Bu tabaka, sebum ve sudan oluþan cildin koruyucu tabakasýdýr. Ýþte bu koruyucu tabakanýn içerisindeki sebum yani yað oraný cilt tipinizi belirler.Eðer sebum oraný az ise cildiniz kuru; fazla ise yaðlý; normal ve dengeli ise normal ve karma cilttir.

Kuru cilt oldukça incedir ve gözenekleri çok küçüktür. Görünümü mat ve serttir. Dokununca kuru ve pürtüklüdür. Cilt kendini koruma özelliðini tam olarak yerine getiremediði için iç ve dýþ faktörlerden kolayca etkilenip tahriþ olur. Sýk sýk gerilir, kaþýnýr, karýncalanýr, çatlar ve soyulur. Banyodan sonra kýzarýklýklar oluþur, sabun ve kireçli su rahatsýzlýk verir. Fazlasýyla nemsizdir, günlük bakým kremi kullanýlmasýna raðmen hala kuruluk ve gerginlik hissedilir.

Yaðlý cilt kalýndýr ve gözenekleri çýplak gözle rahatlýkla görülecek kadar geniþlemiþtir. Rengi donuk, görünümü yaðlý ve parlaktýr. Dokununca kaygandýr. Sýk sýk sivilce ve siyah nokta oluþur. Makyaj çok çabuk bozulur hatta akar. Oldukça dayanýklýdýr, en geç kýrýþan cilt türüdür.Karma cilt yaðlý ile kuru arasýndaki cilttir; ne yaðlý, ne kurudur.Alýn, burun ve çene ( T bölgesi ) yaðlý; yanaklar normal veya kurudur. Yanak bölgesindeki cildin tipi dýþ etkenlere baðlý olarak deðiþebilir.Normal cildin gözenekleri optimal açýklýktadýr. Rengi pembedir. Görünümü taze ve saðlýklýdýr. Dokununca yumuþak ve pürüzsüzdür.

Bir önemli not, cildiniz hangi tipte olursa olsun, fazla güneþlenme, mevsim deðiþimleri ve hormonal etkenler nedeniyle nemsizlik, hassasiyet veya kuruluk gibi sorunlarla karþýlaþabilirsiniz. Bu durumda yapmanýz gereken, özel bakým programlarý uygulamaktýr.Cilt bakýmý için önce arýndýrma yani keselemenin cilt bakýmý için önemi inkar edilemez. Haftada bir kez cildi ölü hücrelerden korumak için keseleme yapýlmalýdýr. Bedenin üst kýsýmlarýna doðru dairesel hareketlerle yapýlýr. Ardýndan cilt mutlaka nemlendirilir. Göðüsler, boyun el ve bacaklar dýþ etkilere daha açýktýr, her gün bakým ister. Cildin temel esnekliðini korumak ve ileriki yaþlarda sarkma ve çizgileri azaltmak için genç yaþlarda koruyucu ve nemlendiricileri kullanmak gerekir. Cilt hem sýcak hem soðuktan etkilenir. Nemini yitirir, hassaslaþýr ve kurur. Cildi saðlýklý tutmak için yýl boyunca nemlendirici kullanmak yararlýdýr. Cildin gerilmesiyle kuruduðunu anýnda anlayabiliriz.

Vücudun en büyük düþmaný selülitlerdir. Genç yaþlý, þiþman zayýf fark etmez. Her kadýnda oluþur. Selülit, kýsaca, derideki yapýnýn bozulup, yað dokularýnýn su, tuz ve metabolizma atýðý maddelerle dolarak þiþmesi anlamýna geliyor. Bu durum, lenf ve hücrelerarasý sývýnýn birikmesine yol açýyor ve deriyi "portakal kabuðu" görünümüne büründürüyor. Dolaþým bozukluðu, kalýtým, yaþ, cinsiyet, hormonal düzensizlik, hareketsizlik, iklim koþullarý, psikolojik etkenler gibi pek çok oluþum nedeni var. Saðlýklý beslenme, spor yapma, gerekirse koruyucu kremlerle selülitle savaþýlýr. Selülit saðlýkla orantýlýdýr.

Yeterli uyuyun : Uyku sýrasýnda enerji yenilenir, zehirli maddeler vücuttan atýlýr, dokularýn beslenmesi düzelir ve hücre metabolizmasý normale döner.Stresli olmayýnStresliyken vücut insulin salgýlar. Bu durum vücutta yað ve þeker birikimine yol açar.

Kilonuzu sabit tutun : Sýk aralýklarla yüksek miktarda kilo alýp vermek deride esneklik kaybýna neden olur. Bu durum deri yapýsýný bozar ve selülit oluþumuna zemin hazýrlar.

Geliþigüzel ilaç kullanmayýn : Özellikle idrar söktürücü ve müshil ilaçlarýný doktor tavsiyesi ile kullanýn. Selülit, vücuttaki su-tuz dengesi deðiþikliklerine son derece duyarlýdýr. Ýlaçlarýn kötü kullanýmý bu dengeyi bozabilir.Güneþlenirken dikkatli olun.Fazla güneþlenmek cildin yaþlanmasýna ve direncinin azalmasýna neden olur. Sýcak saatlerde (12-16 arasý) güneþlenmeyin ve mutlaka güneþten koruyucu bir ürün kullanýn.Kan dolaþýmýný engelleyen nedenlerden uzak durun.Kan dolaþýmýndaki yavaþlamalar ve düzen bozukluklarý selülitin oluþmasýnda çok etkilidir. Bu yüzden:

- Vücudunuzu çok sýkan giysiler giymeyin.
- Sürekli yüksek topuk kullanmayýn.
- Kambur durmayýn.
- Kabýzlýk sorununuz varsa tedavi olun.

Ýyi soluk alýp verin: Göðsünüzü iyice þiþirerek burnunuzdan derin ve yavaþça soluk alýn ve yine burnunuzdan yavaþça geri verin. Dokularýn bol oksijenle dolmasý, yanma iþlemini hýzlandýrarak zehirli maddelerin vücuttan atýlmasýný kolaylaþtýrýr, selüliti engeller.

Aromaterapi yapýn : Selüliti engellemeye yarayacak en etkili yað özleri greyfurt, portakal ve limon yaðlarýdýr. Çok konsantre olduklarý için sadece 2 ya da 3 damla uygulayýn.Haftada 1 kez, vücudun üst kýsýmlarýna doðru ve dairesel hareketlerle yapýlmalýdýr. Dirsek, diz, kol, kalçalarýn üst kýsýmlarý gibi vücudun pürtüklü bölümlerinde ýsrarcý olunmasý, buna karþýn göðüsler, boyun gibi hassas bölümlerine uygulanmamasý gerekir.

Günde en az 1,5 litre su için : Su, hem vücudu zehirli atýklardan temizler hem de selülitli dokulardaki tuzu atarak bu dokularý temizler.

Tuzu azaltýn : Tuz ve sucuk, sosis gibi tuzlu yiyecekler dokularda su tutulmasýna neden olur.

Proteinli gýdalarý tercih edin : Protein yönünden zengin yiyecekleri sindirme sýrasýnda vücut fazla enerji harcar. Bu da saðladýklarý kaloriyi azaltýr.

Bol bol meyve ve yeþil sebze yiyin : Meyve ve yeþil sebzeler dokulardaki zehirli artýklarýn atýlmasýnda son derece etkilidir.

Patates, pirinç gibi niþastalý yiyeceklerle yaðlý yiyecekleri bir arada yemeyin.Niþasta fazla miktarda insulin salgýlanmasýna neden olur bu da yaðlarýn organizma içine iyice yerleþmesine yol açar....Ve tahmin edeceðiniz gibi,

Yemek aralarýnda atýþtýrmayýn.

Sigara, kahve, alkol, gazlý ve kolalý içecekler içmeyin.

Çikolata, kuruyemiþ, muz, yaðlý, bol salçalý ve baharatlý yiyecekler yemeyin.

Selülitle savaþmakta kararlýysanýz mutlaka düzenli spor yapmalýsýnýz. Haftada bir kez 2 saat yürümek yerine, her gün 45 dakika yürümek çok daha faydalýdýr.

Selülite karþý en etkili sporlar, yürüyüþ, yüzme, jimnastik gibi kan dolaþýmýný artýracak, bacak ve kalçalarýnýzý kuvvetlendirecek özellikte olanlardýr.

Eðer spor yapmaya hiç vaktim yok diyorsanýz, iþte size akþamlarý evinizde uygulayabileceðiniz iki egzersiz:

- Yan yatýn, kolunuzu baþýnýzýn altýna koyun, dizlerinizi vücudunuza dik açý yapacak þekilde bükün ve bacaklarýnýzla dairesel hareketler yapýn.
- Sýrt üstü yatýn, dizlerinizi bükün, karnýnýzý içinize çekin, bedeninizin üst kýsmýný kaldýrarak ayak bileklerinizi tutmaya çalýþýn.

Spordan sonra mutlaka banyo yapýn ya da duþ alýn : Banyoda 37°C den fazla su sýcaklýðý kullanmamaya gayret edin. Spor sonrasý vaktiniz varsa, banyonuzu ýlýk suyla doldurun ve ayaklarýnýzý uzatacak þekilde oturup kalçalarýnýzdan baldýrlarýnýza doðru soðuk duþ tutun.

Arýndýrma (keseleme) vücut bakýmýnýn önemli bir etabýdýr Cilt bakýmý öncelikle güneþ ýþýnlarýndan korumayla baþlar. Güneþ ýþýnlarýnýn en güçlü olduðu, sabah 10.00 ile 15.00 arasýndaki saatlerde güneþ ýþýnlarý ile direkt temastan kaçýnýnýz.Geniþ kenarlý bir þapka kullanýnýz ve güneþ ýþýnlarýný engelleyen giysiler giyiniz. Islak T-shirt-lerin ve bir çok hafif giysinin güneþ ýþýnlarýný geçirdiðini unutmayýnýz. UV (ultraviyole) ýþýnlarýný süzen bir güneþ gözlüðü kullanýn. Mutlaka güneþ ýþýnlarýna karþý en az 15 SPF (sun protecting factor = güneþ engelleme faktörü) lik koruma saðlayan cilt ürünleri kullanýnýz. Bu ürünleri güneþle temasýnýzdan 30 dakika kadar önce uygulamaya özen gösteriniz.Kýþ veya soðuk dönemlerde de uzun süreler güneþe çýkmak özellikle cilt kanserleri açýsýndan risk oluþturur. Güneþ ýþýnlarýna karþý korumanýzý bu
dönemlerde de sürdürün .

Siyah cilt rengine sahip insanlarýn ciltlerinde sadece melanin pigmentinin daha fazla olduðunu ve o ciltlerde de kanser olabileceðini unutmayýnýz.Özellikle yaz aylarýnda, bir an önce yanmýþ bir cilde sahip olmak için kullanýlan, yanma hýzlandýrýcý ürünlerden kaçýnýnýzYanma hýzlandýrýcý ürünlerin, sadece yanýk bir ten saðladýðýný ve ciltte UV korumasý yapmadýðýný, ciltte kýrýþýklýklara ve kurumaya neden olduðunu unutmayýnýz.

 

   Yorumlar

 
Haktan / Bir Mana Var SözLerinde


Komik Yeni Troller Sözleri


CeyLan / Sor Ýstedim


ResimLi SiirLer - Piþman OLmazsýn


Kayra Giyim Kombinasyon modelleri


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe