..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Mozilla Firefox (Linux) 6.0.1 Türkçe

Mozilla Firefox (Linux) 6.0.1 Türkçe -Mozilla Firefox (Linux) 6.0.1 Türkçe download, Mozilla Firefox (Linux) 6.0.1 Türkçe full download, Mozilla Firefox (Linux) 6.0.1 Türkçe full indir, Mozilla Firefox (Linux) 6.0.1 Türkçe indir - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

4229
islami sohbet

Üreticiden : Ödüllü tarayýcý Firefox eskisinden çok daha iyi. Ýnternette güvenle gezin; Firefox sizi virüslerden, casus yazýlýmlardan ve kendiliðinden açýlmaya çalýþan can sýkýcý pencerelerden korur. Baþarýmdaki artýþýn, kullanýmdaki kolaylýðýn tadýný çýkarýn. Yola koyulmadan önce ayarlarýnýzý ve sevdiðiniz sitelerin baðlantýlarýný Firefox’a aktarmak çok kolay. Firefox’u innDirin ve internetten daha fazlasýný edinin…

Firefox’un Temel Özellikleri

Sekmeli tarama
Ýstenmeyen pencereleri engelleme
Bütünleþik arama
Canlý yer imleri
Özelleþtirilebilme olanaðý
Güvenli ve hýzlý tarama

Firefox 3.0 Final Sürümü ile gelen yenilikler:

Tek týkla yer imi ekleme: Konum çubuðunun sonundaki yýldýza bir kez týklamanýzla site yer imleri arasýna alýnýr. Ýki kez týklarsanýz nereye kaydedileceðini ve yapýþtýrýlacak etiketi belirleyebilirsiniz. Ýþaretlenen siteleri kolayca eriþilen ilgili dizinlerde (ör. “iþ fýrsatlarý” ya da “alýþveriþ”) saklayýn. Konum çubuðuna sayfa ya da yer imi adýný veya etiketi yazarak kaydettiðiniz bu sitelere ýþýk hýzýyla ulaþýn. Konum çubuðunda etiketleri ve yer imi isimlerini ne kadar çok kullanýrsanýz sistem tercihlerinize o kadar çok uyum saðlar.

Akýllý yer imi dizinleri: Bu devingen dizinleri Yer Ýmleri menüsüne ya da Yer Ýmleri araç çubuðuna yerleþtirilerek beðendiðiniz sitelere kolay eriþim saðlayabilirsiniz. Birkaç tanesini öntanýmlý olarak size sunduk. Bunlardan biri en çok ziyaret ettiðiniz siteleri gösteren akýllý yer imi. Siz de Kütüphane’deki arama iþlevini kullanarak kendi akýllý kýsayolunuzu yaratýn.

Anlýk site kimliði: Ödeme yapmadan önce alýþveriþ yaptýðýnýz sitenin meþruluðundan daha emin mi olmak istiyorsunuz? Sitenin tanýtým simgesine týklayarak sitenin kimlik özetine anýnda ulaþýn. Bir týk sizi daha derine götürür: Siteyi kaç kez ziyaret ettiniz? Site tarafýndan parolanýz kaydedildi mi? Þüpheli siteleri gözden geçirerek kendinizi sahtekârlýktan uzak tutun ve sitenin gerçekten kendisi olduðundan tamamen emin olun.

Geliþtirilmiþ baþarým: Bilgisayarýnýzýn belleðinden daha az kullanarak sayfalarý daha hýzlý görüntüleyin.

Tam sayfa yakýnlaþtýrma: Herhangi bir sayfanýn bir bölümünü saniyeler içinde yakýndan ve okunaklý olarak görün.

Akýllý konum çubuðu: Sevdiðiniz sitelere ulaþmanýzýn çabuk yolu… Hatta buna adresini hayal meyal hatýrladýklarýnýz da dahil. Firefox’un yeni konum çubuðu siz onu kullandýkça geliþir. O kadar büyük bir evrim geçirdi ki biz artýk ona “Þahane Çubuk” diyoruz. Zamanla tercihlerinize uyum saðlýyor ve daha anlamlý öneriler sunuyor. Konum çubuðuna bir þey yazarak tarama geçmiþiniz, yer imleriniz ve etiketlerinizden çýkan sonuçlarý kendi gözünüzle görün. Örneðin “ege” yazarak “www.ege.edu.tr” sitesini bulun. Eþleþen harfler vurgulanarak sonuçlarý taramanýz kolaylaþtýrýlacaktýr.

Parola Yöneticisi: Bu özelliði sorunsuz biçimde sörf tecrübenizle bütünleþtirdik. Rahatsýz etmeyen açýlýr pencereleri kullanarak sitelerdeki parolalarý hatýrlamak üzere kaydedin. Bundan sonra sitelerin en üstünde “parola hatýrlama” uyarýsýný göreceksiniz.

Etiketler: Siteleri size anlamlý gelen isimlerle ya da kategorilerle etiketleyin. Örneðin www.ntvmsnbc.com sitesini “haber” ve “bilgi” etiketleriyle iliþkilendirin. www.radikal.com.tr sitesine de “haber” etiketini yapýþtýrýn. Konum çubuðuna “haber” yazdýðýnýzda sonuçlar arasýnda her iki site de yer alacaktýr. Bir siteyi sýnýrsýz sayýda sözcükle etiketleyebilirsiniz. Herhangi bir sitenin adýný hatýrlayamayabilirsiniz, ancak etiket sayesinde bu siteyi bulmanýz mümkün.

Kütüphane: Gezinmeyi hayal edebildiðiniz kadar etkin kýlýn. Tarama geçmiþiniz (gezdiðiniz siteler) ve yer imleriniz (kaydettiðiniz siteler) Kütüphane’de arþivlenir ve kolayca aranarak düzenlenebilir. Sýk yaptýðýnýz aramalarý geçmiþ bilgisi ve yer imlerinizin sayýsý arttýkça güncellenen akýllý dizinlerde toplayabilirsiniz.

Zararlý yazýlýma karþý: Firefox 3 sizi virüslerden, solucanlardan, truva atlarýndan ve casus yazýlýmlardan korur. Saldýrý amacý taþýyan bir siteye kazara girerseniz sayfanýn tamamýný kaplayan bir uyarýyla karþýlaþacaksýnýz. Bize sizi ne zaman durdurmamýz gerektiðini söyleyen saldýrý siteleri listesi sürekli güncelleniyor. Bu nedenle siz hiçbir þeyi güncellemek ya da bakýma almak zorunda deðilsiniz.

Ebeveyn Denetimi: Windows Vista ile tanýþtýðýnýz ebeveyn denetimini Firefox 3 sayesinde yürürlüðe sokun; instenmeyen indirme iþlemlerini ve daha fazlasýný engelleyin. Firefox’un sezgisel tasarýmý sizi ikinci kez ayar yapmak zorunda býrakmaz.

Antivirüs yazýlýmý: Firefox 3 antivirüs yazýlýmýnýzla þýk biçimde bütünleþir. Bilgisayarýnýzýn antivirüs yazýlýmý dosya indirdiðinizde bilgisayarýnýza saldýrabilecek virüsler veya diðer zararlý yazýlýmlara bu karþý bu dosyayý kendiliðinden tarar. (Bu özellik sadece Windows’ta mevcut.)

Özel Verileri Temizleme: Kiþisel verilerinizi bir týkla ya da klavye kýsa yolu ile temizleyin. Kendi bilgisayarýnýzda ya da herkesin kullandýðý kütüphane bilgisayarýnda bilgileriniz artýk yok. Ýþte bu kadar kolay.

Kendiliðinden Günceleme: Açýk kaynaklý güvenlik stratejimiz sayesinde açýklarý bulup rekor sürede kapatmamýz Firefox’u sörfün en güvenli aracý yapýyor. Güncellemeleri ister haber alýr almaz, isterseniz hazýr olduðunuzda kurun.

Yemlemeye Karþý: Ýnternette iþinizi ve alýþveriþinizi güven içinde yapýn. Sahtekârlýk amacý taþýyan sitelerin listesi Firefox’ta günde 48 kez güncelleniyor. Güvendiðiniz siteler gibi (ör. bankanýz) davranan siteleri ziyaret etmeye çalýþýrsanýz koskocaman bir uyarý metni sizi durdurulacak.

Açýlýr Pencere Engelleme: Açýlýr pencereleri sörf deneyiminizden uzakta tutun. Dilerseniz orta derece önlem alarak engellenen açýlýr pencereleri görün ya da görmek istediklerinize izin verin.

Özelleþtirilmiþ Güvenlik Ayarlarý: Firefox’un sitelerin neler yapmalarýna izin vereceðine karar verin, bilindik sitelere ayrýcalýk tanýyýn. Güçlenmiþ internet deneyimi için parola, çerez, resim yükleme ve eklenti kurma ayarlarýný özelleþtirin.

Ýndirme Yöneticisi: Tamamen yenilenen indirme yöneticisi dosyalarý sorunsuz ve çok daha güvenli indirmenizi saðlar. Duraklatmayý ve devam etmeyi saðlayan düðmelerle, baðlantýnýzý kesmeden dosyanýn inmesini beklemek zorunda deðilsiniz. Beðendiðiniz albümü indirirken otobüse geç kaldýðýnýzý farkederseniz indirme iþlemini duraklatýn. Eve gelince indirmeye devam edebilirsiniz. Kaldýðý yerden devam etme özelliði sisteminiz çöktüðünde ya da yeniden baþlatýlmak zorunda kaldýðýnda da iþ görür. Ýndirme yöneticisi indirme iþleminin ilerleme durumunu gösterirken, indirilenleri dosya adý ya da indirilen adrese göre bulma olanaðý tanýr.

Yazým Denetimi: Firefox ile birlikte sunulan yazým denetimi özelliði ile e-posta ya da günlük yazýlarý yazarken yazým hatasý yapma derdinden kurtulursunuz. Doðrudan internet üzerinde çalýþarak zaman kazanýn.

Oturum Kurtarma: Firefox beklenmeyen þekilde kapanýrsa verilerinizi kurtarmak ya da ayný adýmlarý tekrar takip etmek zorunda kalmazsýnýz. Bunu e-posta yazarken yaþarsanýz en son yazdýðýnýz kelimeden devam edebilirsiniz. Oturum kurtarma özelliði pencerelerinizi ve sekmelerinizi anýnda geri getirerek kaybetmekten korktuðunuz metni ve inen dosyalarý size sunar. Eklenti ya da yazýlým güncellemesi kurduktan sonra tarayýcýyý yerinizi kaybetmeden baþtan baþlatýn.

Bütünleþik Arama: Konum çubuðunuzun hemen saðýndaki arama kutusundan internette arama yapmak çok basit bir iþ. Seçtiðiniz arama motorunu kullanarak arama yapmak için kutuya aradýðýnýzý yazmanýz yeterli. Arama kutusunun boyutu deðiþtirebildiðinden, daha geniþ bir alana ihtiyaç duyarsanýz endiþe etmenize gerek yok.

Yüzlerce Arama Motoru: Sýk kullandýðýnýz arama motorlarýna bütünleþik arama çubuðundan eriþin. Her arama için ayný ya da farklý motoru kullanabilirsiniz. Size sunulan arama motorlarýný açýlýr menüden seçin ya da “Arama motorlarýný yönet…” seçeneðine týklayarak eklenti olarak sunulan diðer seçeneklere göz atýn. Ýhtiyacýnýz olabilecek arama motorlarýna bakýn.

Kapatýlan Sekmeleri Yeniden Açma: Eðer kazara bir sekmeyi kapatýrsanýz onu bir týk ile yeniden açabilirsiniz. Geçmiþ menüsündeki ‘yeni kapatýlan sekmeler’ seçeneðine týklayýn ve tekrar açmak istediðiniz sekmeyi seçin.

Yumuþak Kaydýrma: Sýkça açtýðýnýz 20 sayfayý bir kerede açmaktan hoþlanýyor musunuz? Zarif bir yeni özellik sayesinde sekmeleri kolayca kaydýrýn, tüm sekmelere bakýn ve istediðinize çabucak ulaþýn.

Daha Hýzlý JavaScript: Firefox artýk ifade kapatma, üreteç ifadesi ve dizi azaltma özelliklerini içeren JavaScript 1.8 ile daha ileri düzeyde geliþmeyi destekliyor.

Daha Hýzlý Sayfa Yükleme: Baþtan tasarlanan sayfa gösterme motorumuz sayfalarý beklendiði gibi daha hýzlý görmenizi saðlýyor.

Eklentiler ile iþlevsel kullaným: Firefox zengin eklentiler sayesinde pek çok farklý özellik kazanabilmekte ve daha iþlevsel olabilmektedir. Eklentiler hakkýnda bilgi almak ve eklenti indirebilmek için buraya týklayýnýz.

Tema Desteði:Tema desteði ile Firefox’u yepyeni bir görünüme kavuþturabilirsiniz. Temalara göz atmak ve indirebilmek için buraya týklayýnýz

indir

 

...    Yorumlar

 
sade kravat modelleri


Yasin ismi - Yasin isminin anlamý nedir


Trend 2011 Dantel Elbiseler


Ender Doðan - Bu Can Sana Feda oLsun


ResimLi SiirLer - GüLüm


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe