..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 Diyanet'ten Regaip Kandili mesajý

Diyanet'ten Regaip Kandili mesajý - Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, bugün idrak edilecek Regaip Kandili dolayýsýyla ilk kez görüntülü bir mesaj yayýmladý. - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

3121
islami sohbet

Görmez, ''Ýnsanoðlunun günümüzde en büyük sorunlarýndan birisi hiçbir arzusuna gem vuramamasý, isteklerini dizginleyememesi, tutkularýný terbiye edememesi, güç, servet, þehvet tutkusunu frenleyememesi, kýsaca raðbetini, içten isteðini, regaibini Rabbine yöneltememesidir'' deðerlendirmesinde bulundu. 

 2 Haziran Perþembe'yi 3 Haziran Cuma'ya baðlayan gecenin, rahmet, bereket ve maðfiret iklimi üç aylarýn ilk habercisi ve Kur'an ayý Ramazan'ýn müjdecisi olarak idrak edilecek mübarek Regaib Kandili olduðunu hatýrlatan Görmez, ''Regaib''in, dilimizde arzu, istek, emel, tutku anlamlarýna gelen raðbet kelimesinin çoðulu olduðunu ifade etti.

''Regaib, diðer bazý kandillerimiz gibi tarihte yaþanmýþ bir gecenin sene-i devriyesi deðildir. Regaib, geleceðe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularýmýzý gözden geçirme imkaný veren mübarek bir gecedir'' ifadesini kullanan Görmez, þunlarý kaydetti:

''Bugün insanoðlunun en büyük sorunlarýndan birisi hiçbir arzusuna gem vuramamasý, isteklerini dizginleyememesi, tutkularýný terbiye edememesi, güç, servet, þehvet tutkusunu frenleyememesi, kýsaca raðbetini, içten isteðini, regaibini Rabbine yöneltememesidir. Ýþte Regaib Kandili, bitmeyen arzularýmýzýn, tükenmek bilmeyen isteklerimizin, bizi esir alan aþýrý tutkularýmýzýn ve bütün bu arzular doðrultusunda ortaya koyduðumuz çaba ve gayretlerimizin muhasebesini yapmamýz için Rabbimizin her yýl bize lütfettiði mübarek bir gecedir.''

Kur'an-ý Kerim'de Ýnþirah suresinin son ayetinde ''Raðbetiniz sadece Rabbinize olsun'' buyrulduðunu hatýrlatan Görmez, þöyle devam etti:

''Sure bir bütün olarak ele alýndýðýnda Yüce Rabbimizin, kalbimizin inþirahý, yüreklerimizin huzuru, kalbimizin neþe ve sevinci için arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularýmýzý, kýsacasý raðbetlerimizi iyiye, doðruya, güzele, faydalý olana, regaibimizi Rabbimize yöneltmemizi, tüm iþlerimizi Rabbimizin rýzasýna uygun hale getirmemizi emrettiðini görürüz. Dahasý ayný surede bellerimizi büken günahlarýmýzdan, hata ve kusurlarýmýzdan, sinelerimizin aðýr yüklerinden kurtulmak, þanýmýzý yüceltmek, güçlükleri yenmek ve iþlerimizi kolay kýlmak için raðbetimizin daima Rabbimize yönelik olmasý istenmiþtir.

Ýlahi rahmete fazlasýyla mazhar olan bu mübarek gün ve gecelerde kendimizi bu açýlardan sorgulamaya ve yüce dinimiz Ýslam'ýn manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya, ihtiraslarýmýzý dizginleyip menfaat ve çekiþmelerden uzak kalmaya ihtiyacýmýz daha da artmaktadýr. Öyleyse bu mübarek zaman dilimini fýrsat bilerek, aramýzdaki çekiþmeleri ve kýrgýnlýklarý, þahsi menfaat hesaplarýný bir tarafa býrakýp, yüce dinimizin bizden istediði, sevgi, saygý ve hoþgörü ortamýnýn kurulmasýna, birlik, beraberlik ve kardeþliðimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygýnlaþmasýna gayret gösterelim.''

Hz. Muhammed'in Regaip Kandili'ne ulaþtýðýnda ''Allah'ým, Recep ve Þaban ayýný bizim için mübarek kýl ve bizi Ramazan ayýna kavuþtur'' diye dua ettiðini aktaran Görmez, þunlarý kaydetti:

''Biz de ayný duayý bütün Ýslam alemi için tekrar ederek; 'Allah'ým, dünyada yaþayan bütün Müslüman kardeþlerimiz için Recep ve Þaban ayýný mübarek kýl ve Ramazan ayýna hayýrla kavuþmayý bizlere nasip eyle' diye dua etmeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle baþta ülkemiz olmak üzere yurt dýþýnda yaþayan vatandaþ ve soydaþlarýmýzla birlikte bütün Ýslam aleminin mübarek Regaib Kandili'ni tebrik ediyor, bu gecenin, özellikle insanlýðýn ortak huzurunu tehdit eden terör ve þiddetin, savaþ ve düþmanlýðýn yerini barýþ ve huzura býrakmasý için raðbetlerimizin iyiye, güzele ve doðruya yönelik olmasýný, bu gecede yapacaðýmýz ibadet, dua ve yakarýþlarýn kabul olmasýný Cenab-ý Mevla'dan niyaz ediyorum.''

 

   Yorumlar

 
Yeni Deri Ceketler modelleri 2011


Güneþ kendini gizLemez


Sana dair dev gibi bir sevda büyüttüm küçücük yüreðimde


islamiyol


2013 ModeLi DanteL AngLez Sehpa Örtü ModeLLeri


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe