..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Dini Hikayeler - Eðer yalancý isen

Dini Hikayeler - Eðer yalancý isen hikayesi - dini sohbet Dini Hikayeler - Eðer yalancý isen dinle - islami sohbet Dini Hikayeler - Eðer yalancý isen oku - en güzel Dini Hikayeler - Eðer yalancý isen - bedava Dini Hikayeler - Eðer yalancý isen - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3779
islami sohbet

Ýsrâiloðullarý'ndan abraþ (cilt hastasý), kel ve kör üç kiþi vardý. Hz. Allah bu üç kiþiyi imtihan etmek istedi de kendilerine bir melek gönderdi. Melek abraþa geldi ve:

-Hangi þey sana daha sevimlidir? diye sordu.

Abraþ:

- Güzel vücut, güzel ten ve halkýn iðrendiði abraþlýðýn benden giderilmesidir, dedi. Melek onun vücudunu sývazladý, hemen çirkin manzarasý gitti; kendisine güzel bir renk, güzel bir ten verildi.

Melek yine sordu:

- En çok hangi maldan hoþlanýrsýn?

Abraþ:

-Deve'den, dedi. Ona, on aylýk bir diþi deve verildi.

Melek:

- Allah bu deveye senin için bereket kýlsýn, diye duâ etti.

Sonra melek kel'in yanýna geldi ve ona:

- En çok hangi þeyi istersin? diye sordu.

Kel:

-Güzel saç ve halkýn tiksindiði þu kelliðin benden gitmesini, dedi.

Melek onu da sývazladý, kelliði gitti; kendisine güzel bir saç verildi.

Melek tekrar sordu:

- Hangi mal daha çok hoþuna gider?

Kel:

- Sýðýr, dedi. Ona da yüklü bir inek verildi.

Melek:

- Allah bu inekte senin için bereket kýlsýn, diye duâ etti.

Daha sonra melek, kör'ün yanýna geldi ve ona da sordu:

- Hangi þey daha çok hoþuna gider?

- Allâh'ýn, gözümü bana iâde buyurup insanlarý görmem, dedi. Melek onu da sývazladý. Allah Teâlâ da ona gözünü iâde buyurdu.

Melek:

- Hangi mal daha çok hoþuna gider? dedi. Kör:

- Koyun, diye cevap verdi. Ona da kuzulu bir koyun verildi.

Bir müddet sonra deve ve sýðýr sahiplerinin bu hayvanlarý yavruladý, koyun sahibinin koyunu da kuzuladý. Öyle ki; deve sahibinin bir vâdi dolusu devesi, sýðýr sahibinin bir vâdi dolusu sýðýrý, koyun sahibinin de bir dere dolusu koyunu oldu...

Derken bir zaman sonra o melek, ilk görüþtüðü andaki sûret ve hey'etinde Abraþ'a geldi:

- Ben yoksul bir adamým, dedi, yolculuðum esnasýnda maiþet imkânlarým kesildi. Bugün gitmek istediðim yere varmam, ancak evvelâ Allâh'ýn, sonra da senin sâyende olacak. Sana güzel renk, güzel ten ve bolca mal veren Allah hakký için, ben senden bir deve istiyorum ki, yolculuðumda (gitmek istediðim yere) onun sýrtýnda varayým.

Abraþ:

- Hak sahipleri çoktur yardým edilecek pek çok yer var, sana verecek malým yoktur, dedi.

Melek:

- Ben seni tanýyor gibiyim. Sen halkýn tiksindiði Abraþ deðil misin? Sen Allâh'ýn (sonradan) servet verdiði fakir deðil misin? dedi.

Abraþ:

- Ben bu mala ancak ata'dan ata'ya intikâl ile vâris oldum, dedi.

Melek:

- Eðer iddiânda yalancý isen, Allah seni eski vaziyetine çevirsin, dedi.

Sonra melek ilk görüþmelerindeki sûret ve hey'etinde kel adama geldi. Ona da Abraþ'a dediði gibi dedi. Kel de Abraþ gibi reddetti.

Melek:

- Eðer yalancý isen, Allah seni önceki hâline soksun, dedi.

Daha sonra melek yine ilk görüþmelerindeki sûret ve þekliyle kör'e geldi ve dedi ki:

- Ben yoksul biriyim; yolda kaldým, yolculuðum esnasýnda maîþet sebeplerim kesildi. Bugün gitmek istediðim yere varmam, önce Allah, sonra da senin sâyende olacak. Sana gözünü iâde eden Zât hakký için, senden bir koyun istiyorum ki; yolculuðumda onun sütünden gýdâlanarak memleketime varayým.

Bunun üzerine o adam:

- Dilediðin kadar al, dilediðin kadarýný da býrak. Vallâhi bugün, Allah için alacaðýn hiçbir þeyde sana güçlük çýkarmayacaðým, dedi.

Melek de:

- Malýn sana kalsýn. Siz imtihan olundunuz. Senden râzý olundu, diðer iki arkadaþýna da gadap olundu, dedi.

Mevlâmýz, cümlemizi cimrilik ve nankörlük illetlerinden uzak eyleyip, hayýr ve hasenatta yarýþan ve zâtýna dâima þükreden kullarýndan eylesin.
Âmîn...

Hz.Ömer (r.a.) tayin ettiði valilerden biri, Cuma hutbesi esnasýnda Hz.Ömer'i  öyle överki, bir Sahabi dayanamaz, kalkar, valiye müdahale edip, onu susturmaya çalýþýr.
Namazdan sonra durum Hz.Ömer'e iletilir. Halifenin emriyle valiye karþý gelen adam yakalanýp bir suçlu gibi götürülür.

Suçlu kabul edilen Sahabi, Hz.Ömer'in huzuruna girince selam verir. Hz.Ömer (r.a.), hiddetinden selama mukabelede bulunmaz. Onu azarlar.

Bunun üzerine sahabi:
- Ya Ömer! Ben bir suç iþlediysem, sen iki suç iþledin, diyince

Hiddeti birden kaybolan Hz.Ömer (r.a.):
- Nedir benim o iki suçum?

- Allah'ýn selamýný verdim de çok hiddetlendiðin için mukabelede bulunmadýn. Vacibi terkettin. Bu bir. Suçluyu dinlemeden tek taraflý hüküm verdin. Bu da iki.

Hatasýný anlayan Hz.Ömer (r.a.) olayý anlatmasýný isteyince,

Sahabi:
- Tayin ettiðin vali, hutbede seni öyle övdü, öyle övdü ki bu söz, cemaatin üzerinde sanki fazilet yönünden senin Hz. Ebubekir'den daha üstün olduðun izlenimini býraktý. Ýþte bu yanlýþ düþünceyi zihinlerden silmek için müdahale ettim. Halbuki sen fazilet yönünden Hz.Ebubekir'in yarýsý kadarsýn.

Hz.Ömer (r.a.)
- Neden?

Sahabi:
- Orduya yardým ediniz ! emri-i peygamberi karþýsýnda sen servetinin yarýsýný getirmiþtin. Hz.Ebubekir ise servetinin tamamýný getirmiþ ve Ashabýn gözlerini yaþartmýþtý. Bunun üzerine Hz.Ömer (r.a.), o zattan özür dileyip dua istedi ve onu serbest býraktý. Böyle konuþan valiyi ise hemen görevden azletti.
 

...    Yorumlar

 
Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan Ayin 22. Gunu - 22 Agustos 2011


Yeni Bir Haftaya Merhaba


14 Þubat SevgiLiLer Günü Hediyeleri- 50 Dilde Seni Seviyorum Çerçeve


resimli kravat modelleri


Selçuk Yöntem, Adnan Bey Rolünden Memnun Olmadý


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe