..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Hemþin

Hemþin - rize Hemþin Tarihi - - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

4964
islami sohbet
Tarihi geçmiþi itibarýyla Hemsin yöresini "Rize ve Çevresinin tarihi" içerisinde ele almak gerekmektedir. M.Ö. ki dönemlerde Rize ve çevresinde çeþitli kavimlerin yaþadýðý; yörenin zaman zaman deðiþik kavimlerin yönetiminde kaldýðý bilinmektedir.

M.Ö. 63'te Roma imparatorluðu egemenliðine girmiþtir. Roma imparatorluðunun bölünmesi ile Rize ve çevresi Bizans Yönetimi sýnýrlarý içerisinde kalmýþ týr. Bizans döneminde Rize'nin iç kýsýmlarýnda Alon, Kýpçak ve Kuman adlý Türk boylan yerleþmiþtir. Bu Türk boylarý içerisinde M.5. 623 yýllarýnda Hamam Beð idaresinde bugünkü Hemsin yöresinde bir Oðuz Oymaðý da bulunuyordu. Adý geçen bu Türk oymaðý, daha önce Oðuz- Türkmen-Partlý/Arþaklý Devletini ku ran 1. Arsak (M.Ö. 250 - M.Ö 247) tarafýndan Ma-nua idaresinde bir ön kuvvet korucu olarak Amadan-Mamadan bölgesine yerleþtirilmiþti. Uzun süre Amadan-Mamadan yöresini kendilerine yurt edinen bu Türk oymaðý, daha sonralarý Sasaniler'in yoðun din baskýlarýna ma-hruz kaldýlar. Mecusi (Ateþe tapan) inancýna sahip Sasaniler'in bu dine geçmeleri için zorlamalarý üzerine, Bu yörede tutunamayacaklarýný anlayýnca 623 yýllarýnda Hamam Beð idaresinde Rize yöresine göçüp "Danpur" denilen yýkýk kasabayý imar ettiler. Yeniden imar ettikleri bu beldeye beylerinin
adýna izafeten "Hamama Þen (Hamama Bad/ Hamamýn Þenlendirdiði) " adýný verdiler. Bu Türkçe ad zamanla Hemþen/ Hemsin biçimine girerek günümüze kadar geldi.

Tarihi kaynaklardan Hemþinliler'in atalarýnýn Ha-madan/ Hemedan'dan ayrýldýktan sonra Kars- Göle dolaylarýna yerleþtikleri; sonradan Acaristan ve Çoruh bölgesine inerek Çoruh'u karþýya geçtikleri ifade edilmekte ve Bizans kralý 6. Kostantin tarafýndan þimdiki Hemsin yöresine yerleþtirildikleri belirtilmektedir.
Ayrýca Osmanlý vergi defterinde Hemþinliler için; "Muselmaný Kadým" yaný: 1461 Osmanlý Fethi öncesi eski müslümanlar ifadesini kullanýlmasý da bu duru mu doðrulamaktadýr. Akkoyunlu Türk Devleti zama nýnda (1350- 1502) Rize'nin güney kesiminde yer alan Hemþin'e birçok Türk boyu yerleþmiþtir. Aþaðý Çamlýca (Viçe) ve Molaveyis (Ülkü) köy de bulunan Koç týeykeleri bu yörelerdeki Türklüð'ün bariz delille ridir. Benzeri koç heykelleri doðu Anadolu ve Azer baycan gibi diðer Türk bölgelerinde de bulunmakta dýr. Koyun ve koç heykelleri ortaasya Türk kültürün den kaynaklanmaktadýr.

Türkler göçüp yerleþtikleri yerlerde ölen ilk ata larýnýn mezar taþlarýna taþtan oyulma koç heykeli dikerler, bu bir Türklük geleneðidir.

1461 yýlýnda Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'un fethi ile birlikte Rize ve çevresi de Osmanlý topraklarý-na katýlmýþtýr. 1486 ve 1534 tarihli Trabzon sancaðý Mufassal Tapu tahrir defterlerine göre bölgenin mer-kezi yönetime baðlandýðýný görüyoruz. Bu kayýtlara göre Kaza-i Hemþen'e (Hemsin Kazasý) baðlý 34 köy bulunuyordu. Hemsin kazasýnýn; Hemsin, kara Hem-sin, Eskanos(Senos- Kaptanpaþa) olmak üzere üç nahiyesi vardý. 1536 tarihinde yapýlan yeni bir idari tak-simatla Hemsin, ispir sancaðýna baðlanmýþtý.

1600 tarihli kaynaklarda da bu sancaða baðlý olduðu görülür. 1753 ve 1831 tarihli tapu kayýtlarý ile ilgili belgelerde de Hemsin kazasýnýn Trabzon sancaðýna baðlý olduðu yazýlmaktadýr. 1836 yýlýnda yapýlan yeni bir taksimatla Atina (Pazar) ilçe, Hemþin'de Pa-zar'a baðlý bir nahiye olur. Daha sonra 1856-1857 yýllarýnda Hemþin'in kaza olduðu bilinmektedir. An-cak 1878 yýlýnda Berlin Antlaþmasý ile yapýlan yeni bir idare düzenleme ile Çoruh iline baðlý bir bucak; 1904 tarihinden sonra da Trabzon'a baðlý olduðu görülmektedir.

05.03.1916 tarihinde Rus iþgali sonucunda Hemsin, Batum Sancaðý'na baðlý olarak yönetilmeye baþlanmýþtýr. 15.08.1918 tarihinde Rus iþgalinin kaldýrýlmasý sonucunda da Hemsin tekrar Osmanlý impa-ratorluðu yönetimine girmiþtir.

Cumhuriyet dönemi ilk idari taksimat 20.04.1924 tarihinde yapýlmýþ; yapýlan bu taksimatla Hemsin tekrar Pazar'a baðlý bir bucak olmuþtur.

Son olarak 09.05.1990 tarih ve 3644 sayýlý kanunla Hemsin yenidin ilce olarak kurulmuþ; 19.08.1991 tarihi itibariyle teþkilatlanmaya baþlamýþtýr. Böylece 133 yýl sonra Hemsin ilçe olma statüsüne yeniden kavuþmuþtur.

Yöremiz tarihi ile ilgili deðerli araþtýrmalarý olan Prof. Dr. Fahrettin KÝRZÝOÐLU Hemþin'den bahseder-ken Orta Asya Türklerinden kalan bir boyun hatýra sini taþýyan 14 Asýrlýk (Hem-þen) adýnýn yalnýz baþýna bile; Anadolu'nun Karadeniz daðlarýnýn denize bakan eteklerinden islamiyet'ten önceki Türklük varlýðýný tanýtacak güzel bir vesika mahiyetinde olduðunu ifade etmektedir. Yaþayýþ baký-mýndan yarý göçebe bir hayat süren Hemþinliler'in Oðuzlar'ýn yazý dilinin bozuk bir lehçesi ile konuþtuklarý bir gerçektir. Hemþin'in baþlangýçta esas yerleþim merkezi: Fýrtýna deresinin yukarý kesimlerinde yer alan Baþ Hemsin, Aþaðý Hemsin ve Kale-i Balâ'dýr. Ancak zamanla nüfusun artmasý ile önce Rusya içlerine daha sonra da Türkiye safýnda gurbet hayatýna atýldýklarý görülür.

Hemþinliler'in Anadolu'ya ilk gelen Türkler'den olup halen Dede Korkut dilini konuþtuklarý bir gerçektir. Nitekim, Prof. Dr. Laszla KASONYÝ türanit (Türk) tipini Doðu Karadeniz'de ilk çaðlardan beri mevcut olduðunu ifade etmektedir. Hemsin Dil yapýsý incelendiði zaman Türk dilinin en saðlam kaynaðý sayýlan Divan-i Lügat-it Türk'deki mecvut birçok Türkçe sözlerin halen Hemþinliler'in günlük konuþmalarýnda yer aldýðý görülmektedir. Kaþgarlý Mahmut tarafýn-dan 1072-1074 yýllarýnda derlenen Divan-ý Lügat-it Türk'ün tercümesinde geçen "EMÞEN" kelimesinin kuzu derisi kürk yapýlan deri anlamýna geldiði görül-mektedir. Deriden yapýlmýþ kürk giyen, kabile boy baþkanlarýna izafetten Hemþen'li deyiminin ortaya çýktýðýda ifade edilmektedir. (Hemsin isminin Hemþen kelimesinden ortaya çýkmýþ olabileceði kuvvetli bir ih-timaldir). (H harfini) Bu kelimenin yer almamasý, Çaðatay Türkçe'sinde (H) harfinin bulunmamasýndan kaynaklan maktadýr. "EMÞEN" kelimesinin Anadolu Türkçe'sinde "HEMÞEN" olarak geçmesi de doðaldýr.

Bu gün Hemþinliler'in gelenek ve göreneklerin-den halen varlýðýný sürdüren birçok adetler Orta As-ya'dan baþlayýp iran üzerinden devam eden ve Doðu Karadenizin iç kesimlerinde noktalanan tarihi yolculu-ðun birer delili olarak durmaktadýr. Örneðin; eskiden Ergenekon dolaylarýnda daðlarda yapýlan "Vartivor" eðlenceleri þimdi ayný ihtiþamýyla Hemsin yaylalarýnda devam etmektedir. Horasan kuþaðý ve Farsça Puþiþ (Örtülecek Þey) kelimesinden gelen "Püþi" ise; kendi-ne has baðlama biçimi ile Hemþinliler'in hayatýnda; Orta Asya, Hemedan ve Anadolu hatmin çok güzel bir hatýrasý olarak varlýðýný sürdürmektedir.

Kaynak: Rize Valiliði Resmi Sitesi
 

...    Yorumlar

 
Ünlü Oyuncu Ölümle Burun Buruna Geldi


Gerçek Olan Tek Bir Bað Bilirim


YanMayAn BiLMez - AþKa DaiR


Vadi Bu Hafta Sezon Finali Yapýyor


En þirin bebek battaniye modelleri


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe