..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 Dini Hikayeler - Çobandaki Feraset ve Marifet

Dini Hikayeler - Çobandaki Feraset ve Marifet - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

2840
islami sohbet
Abdullah bin Mübarek (rah) bir gün Medine dýþýnda seyahat ediyordu. Yolda koyun otlatan genç bir çoban gördü. Gence acýdý. Bu zavallý genç, çocuklukta cobanlýk yaparsa büyüyünce Allah Teala'nýn ibadet ve marifetini nasýl öðrenir, diye düþündü ve kendi kendine, `Gideyim, ona Allah Teala'yý tanýmasý için bazý þeyler söyleyeyim, bir kaç mesele öðreteyim" deyip genç çobanýn yanýna geldi. Ona selam verip tanýþtýktan sonra,

"Evladým, Allah Teala'yý bilir misin? diye sordu. Çoban,

"Kul sahibini nasýl bilmez?" dedi. Abdullah bin Mübarek,

"Allah Teala'yý ne ile nasýl tanýdýn, kim öðretti? diye sordu. Çoban,

"Bu koyunlarýmla tanýdým" dedi. Abdullah bin Mubarek,

"Bu koyunlarla O`nu ne þekilde tanýdýn ki? diye sordu. Çoban,

"Düþünsene, bu bir kaç koyun sahipsiz ve çobansýz olmaz, olan da bir iþe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diðer tehlikelerden koruyacak birisi lazýmdýr. Bundan anladým ki kainat, insanlar, cinler, hayvanlar, diðer canlýlar ve þu üzerimde uçan kanatlý kuþlar bir koruyucuya muhtaçtýr. Hem bunlar kendi kendine olmaz. Þu alemde ki binlerce çeþit varlýklarý yaratan, koruyan, kollayan, hepsine gücü yeten biri vardýr. Bu Allah Teala'dan baþkasý deðildir. Ýþte bu koyunlarla Allah Teala'nýn varlýðýný böylece bildim" dedi. Abdullah bin Mübarek,

"Allah Teala'yý nasýl bilirsin?" diye sordu. Çoban,

"O`nu hiçbir þeye benzetmeden bilirim" dedi.

"O`nun hiçbir þeye benzemediðini nasýl bildin?" diye sordu. Çoban,

"Yine bu koyunlarý düþünerek böyle olduðunu bildim" dedi. Abdullah bin Mübarek,

"Nasýl düþündün?" diye sordu. Çoban,

"Þöyle düþündüm: Ben bu koyunlarýn çobanýyým, onlarý sevk ve idare ediyorum. Bakýyorum, ne onlar bana benziyor, ne de ben onlara. Bundan anladým ki, bir çoban koyunlarýna benzemezse, bütün varlýklarýn sahibi olan Allah Teala da kullarýna benzemez" dedi. Abdullah bin Mübarek,

"Güzel, doðru söyledin. Ýlimden bir þey öðrendin mi? diye sordu. Çoban,

"Ben bu sahralarda, nasýl ilim tahsil edebilirim ki" dedi. Abdullah bin Mübarek,

"Peki, bu ferasetle baþka ne öðrenmiþsin?" diye sordu. Çoban,

"Yüce Allah'ýn yardýmý ile üç çeþit ilim öðrendim. Bunlar gönül ilmi ve beden ilmidir" dedi. Abdullah bin Mübarek,

"Bunlar nelerdir?" diye sorunca, genç çoban þöyle açýkladý.

"Gönül ilmi þudur: Allah bana kalp verdi. Orayý kendisine muhabbet ve marifet yeri yaptý. Ýstedi ki bu kalp ile O`nu bileyim, tanýyayým ve seveyim. Ayrýca O`nun sevdiklerini de seveyim, sevmediklerine kalbimde yer vermeyeyim, onlardan uzak kalayým.

Dil ilmi þudur: Allah bana dil verdi. Bu dilimle kendisini zikretmemi, adýný anmamý ve nimetlerini anlatmamý istedi. Dilime kötü sözü yasakladý.

Beden ilmi þudur: Yüce Allah bana beden verdi. Onunla kendisine hizmet ve ibadet yapmamý istedi. Hayýrda koþmayý, kötü iþlerden uzaklaþmayý emretti."

Genç çobandan bunlarý dinleyen Abdullah bin Mübarek, iþittiklerine hayret etti. Çok memnun oldu. Çobaný tebrik etti ve ona,

"Ey genç, senin bu söylediklerin öncekilerin ve sonrakilerin bilmesi gereken ilimdir. Ýlmin aslýný ve herkese lazým olaný sen söyledin. Þimdi o temiz gönlünle bana bir nasihat et" dedi. Genç çoban þunlarý söyledi.

"Efendi, yüzünüzden alim bir zat olduðunuz belli oluyor. Eðer ilmi Allah rýzasý için öðrendi iseniz artýk insanlardan bir þey istemeyin, onlardan bir menfaat beklemeyin. Eger din ilmini dünya kazanmak icin ögrenmiþseniz ahirette bir faydasýný göremezsiniz, cennete giremezsiniz. Ayrýca vebali de sana kalýr" dedi.

Abdullah bin Mübarek (rah), genç çobana dua ederek ve yüce Allah'a þükrederek oradan ayrýldý

Ateþin Yakmadýðý aþýk, Dilaver Selvi, Semerkand Yayýnlarý
 

   Yorumlar

 
2011-2012 örgü elbise modelleri


yeni 2015 Sitem Sözleri


GüzeL SözLer - Her Yerde Olmak Gibi Bir Duan Varsa


Haddinden FazLa KýyMet VeriP


Hadi Git BakaLým !!!


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe