..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Dini Hikayeler - Bir Boþanma Olayý

Dini Hikayeler - Bir Boþanma Olayý - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3499
islami sohbet
Medineli Sabit bin Kays, sahabenin ileri gelenlerindendi. Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’e hizmetten asla geri kalmaz, sözünden ise bir an olsun dýþarý çýkmazdý. Efendimiz de onu çok severdi. Hatta bir küçük hatasý yüzünden aþýrý üzüntüye kapýlan Sabit’i teselli ederek “Sabit cennetliklerdendir.” buyurmuþtu.

Ýþte bu Sabit’in aile içi bir sýkýntýsý vardý. Hanýmý Cemile, Sabit’e bir türlü ýsýnamamýþ, onu sevememiþ, içindeki ilgisizliði yenip de bir gün olsun sevgiyle muhatap olamamýþtý.

Cemile bir kadýn olarak iç dünyasýndaki bu fýrtýnayý kime anlatabilirdi? Kendisini kim dinlerdi? Ýslam’da kadýn dinlenir miydi? Önceki devirde kadýnýn söz hakký yoktu çünkü;

Cemile tereddütler içerisinde doðruca Efendimiz (sallallaha aleyhi ve sellem) Hazretleri’nin huzuruna girdi, olanca cesaretini toplayarak kimselere açamadýðý iç dünyasýný Efendimiz’e açtý.

– Ya Resulallah, dedi, beyimin Ýslamî yaþayýþýna diyeceðim yoktur. Ahlakýndan da þikayetçi deðilim. Lakin ben onu bir türlü sevemedim. Bu halimle ona isyan etmekten, isteklerine ters bir karþýlýk verip kötü bir sonuca düþmekten korkuyorum. Söyleseniz de beni boþasa. O, kendisini sevmeyen bir hanýmý zorla nikaný altýnda tutan adam durumuna girmese, ben de dinime zarar verecek bir itaatsizliðe doðru kaymasam!.

Efendimiz, iç dünyasýný bu nitelikte anlatan Cemile’yi tepkiyle deðil ilgiyle dinledi. Bir hanýmý, sevemediði erkekle bir arada kalmaya mecbur etmeyi zaten münasip de bulmuyordu. Ancak, beyi ne diyecekti? Boþamak istemezse zorla boþayacaksýn da denemezdi. Bir de onu dinlemek gerekirdi. Nitekim öyle de yaptý. Cemile’nin duygularýný, düþüncelerini aynen Sabit’e aktararak onu da dinledi.

Anlaþýlan Sabit, Cemile’yi seviyordu. Ama Cemile’nin kendisini ayný sýcaklýkta sevmediðini, tek taraflý sevginin mutluluk getirmeyeceðini de biliyordu. Nasýl bir çare bulunabilirdi?

Düþünmeye baþladý. Gözlerini diktiði sabit noktadan baþýný kaldýrýp dedi ki:

– Ya Resulallah, Cemile’ye nikahta en deðerli bahçemi mehir olarak verdim. Bunca deðerli serveti verdiðim kadýný bir anda nasýl boþayabilirim? Üstelik benim öyle baþka bir bahçem de yoktur!

Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Sabit’in yaklaþýmýný öðrenmiþ oldu. Cemile’ye bu defa sorusunu þöyle sordu:

– Sabit seni boþayacak olsa, nikah sýrasýnda aldýðýn deðerli mehri iade eder misin? Böylece sen mehrini verip nikah baðýndan kurtulmuþ olursun, Sabit de nikah hakkýndan vaz geçip bahçesini geri almýþ olur. Ýki taraf da bir þey verirken bir þeyleri almýþ sayýlarak karþýlýklý maðduriyetlerinizi gidermiþ sayýlýrsýnýz. Teselli tarafýnýz bu olur.

Cemile buna hemen razý oldu. Kocasýnýn nikah sýrasýnda kendisine mehir olarak verdiði bahçeyi “Memnuniyetle iade ediyorum.” dedi.

Sabit de “Öyle ise ben de nikahýný ayný memnuniyetle ona iade ediyor, bu andan itibaren boþamýþ bulunuyorum, özgürdür.” dedi.

Taraflar böylece bir þey verirken bir þey de aldýklarýndan helalleþerek ayrýlmýþ oldular.

Bu olay üzerine Bakara Suresi’nin 229. ayeti nazil oldu. Ayet-i kerime anlaþmayý iptal etmiyor, hatta ortak aile hayatýný sürdürme sevgisi yok olunca, hanýmýn aldýðý mehri verip de nikahýný ortadan kaldýrmasýný meþru görüyor; ancak erkeðin fýrsatçýlýk edip de kadýndan veremeyeceði miktarda mal istememesini de tavsiye ediyordu.

Bu hadise üzerine fýkýhta hüküm þöyle tespit edildi:

– Kadýn ayrýlmak istediði beyine bir þeyler vererek kendini boþatabilir! Yeter ki beyi fýrsatçýlýk edip de kadýndan veremeyeceði miktarda haksýz mal isteðinde bulunmasýn.

Kaynak: Yeni Aile Ýlmihali, Ahmed Þahin, Cihan Yayýnlarý

 

...    Yorumlar

 
Grup Haykýrýþ - Uyan Uyan


Ünlülerden GafLar - Mircte Geyik


Nazar boncuklu kapý süsleri


Gamze Saraçoðlu 2013


GüL KoKuLu CumaLaR ...


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe