..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Dini Hikayeler - Ahsen-ül Kasas

Dini Hikayeler - Ahsen-ül Kasas - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3008
islami sohbet
Baþlýkta okuduðumuz terkip, 'Kýssalarýn en güzeli' demektir. Bu tâbir, Kur'ân-ý Kerim'de, Hz. Yûsuf aleyhisselâmýn kýssasý için kullanýlmýþtýr. Bu kýssayý, ya bir tefsirden, veya onunla alâkalý bir kitaptan okumanýzý tavsiye ederiz.

Bildiðimiz sebeplerle Kenan diyarýndan Mýsýr'a getirilen Hz. Yûsuf, Yâkup aleyhisselâmýn oðludur. Dedesi Hz. Ýshak, büyük dedesi de Hz. Ýbrâhim'dir. Hepsi de þirke karþý tevhîdi, küfre karþý îmâný teblið etmiþ, Allâh'ýn nûrunu kalplere nakþetmek için mücâdele etmiþlerdir.

Böylesine muazzez, mukaddes ve müberrâ bir nesilden gelen Hz. Yûsuf, aristokrat bir hayat içinde yüzen Mýsýr saraylarýnda; hayâ, edep ve terbiye âbidesi olarak insanlara örnek olmuþ, aslâ gayr-i meþrû tekliflere iltifat etmemiþti. Hatta ahlâksýzca yapýlan îmâ ve baskýlara karþý Cenâb-ý Hakka, bunlardan kurtarmasý için yalvarýp, 'Zindan, bunlarýn beni dâvet ettiði þeyden iyidir Rabbim, dedi.' (S. Yûsuf, 33)

Sonra, Aziz ve arkadaþlarý, Hz. Yûsuf (a.s.)'un mâsûmiyetini isbat eden bütün o kat'î delilleri görmelerine raðmen, halkýn dedi-kodusunu kesmek için onu zindana attýlar. Hatta onunla beraber, biri hükümdârýn sâkîsi, diðeri de ekmekçisi olmak üzere iki delikanlý daha hapse atýldý. Onlar, hükümdarý zehirlemeye teþebbüs etmek suçuyla itham olunuyorlardý.

Bunlardan biri,

- Ben rüyamda kendimi þarap için üzüm sýkýyor gördüm, dedi.

Öbürü ise;

- Ben de rüyamda kendimi baþýmda ekmek götürüyor, kuþlar da gagalayýp yiyor gördüm, dedi. Bize bunlarýn tâbirini haber ver; çünkü biz seni, iyilik edenlerden görüyoruz, dediler.

Dahhak rahýmehullah hazretlerine;

- Yûsuf aleyhisselâmýn iyiliði ne idi? diye sorulduðunda, þöyle cevap verdi:

- O, dâima iyiliði tercih eder, bütün hâl ve hareketlerinde güzel ahlâkýný gösterirdi: Zindandaki hastalarý ziyaret eder, mahzunlara dost ve arkadaþ olup onlarý tesellî eder, yeri dar olanlara geniþlik saðlar, muhtaç olanlara yardým toplayýp verirdi. 

Yûsuf aleyhisselâm delikanlýlara dedi ki:

- Size rüyanýzda rýzýk olarak yiyecek bir þey gelecek oldu mu, ben muhakkak onun ne olduðunu, daha size gelmezden evvel rüyanýzý tâbir eder, haber veririm.

Dikkat edilirse, Yûsuf aleyhisselâm onlarý, kendisine sorulanlara cevap vermezden evvel, tevhîde dâvet ve doðru yola irþad etmek istiyor. Bu dâvet ve tâbirinde doðruluðuna delâlet etmek üzere de, gaybden haber verme mûcizesini anlatýyor. Zira bütün peygamberlerin, peygamber olduklarýný isbat için mûcize göstermeleri gerekir.

Yûsuf aleyhisselâm konuþmasýna devam ederek þöyle diyor:

- Bu, Rabbimin bana öðrettiði ilimlerdendir. Çünkü ben, Allâh'a inanmayan, âhireti de inkâr eden bir kavmin dînini terk ettim. Atalarým Ýbrâhim, Ýshak ve Yâkub'un dînine uydum. Allâh'a herhangi bir þeyi ortak koþmamýz bizim için doðru olmaz. Bu tevhid, bize ve bütün insanlara Allâh'ýn bir lûtfudur; fakat, insanlarýn çoðu buna mukabil þükretmezler.

Ey Benim zindan arkadaþlarým, düþünün bir kere; darma daðýnýk birçok rabler mi iyi, yoksa her þeyi hükmü altýnda tutan ve kahredici olan bir tek Allah mý?

Sizin onu býrakýp taptýklarýnýz, kendinizin ve atalarýnýzýn takmýþ olduklarý kuru, mânâsýz ve boþ isimlerden baþkasý deðildir. Allah, onlarýn gerçekliði hakkýnda hiçbir delil indirmemiþ, onlara hiçbir güç vermemiþtir. Hüküm, yalnýz Allâh'ýndýr. O, yalnýz kendisine ibâdet etmenizi emretmiþtir. Ýþte dosdoðru din budur. Fakat insanlarýn çoðu bilmezler.

Ey zindan arkadaþlarým, rüyalarýnýza gelince; biriniz efendisine þarap içirecek, diðeri ise asýlýp tepesinden kuþlar yiyecektir. Ýþte hakkýnda fetvâ istemekte olduðunuz mes'ele, böylece olup bitmiþtir.

Bundan sonra Yûsuf aleyhisselâm, bu iki delikanlýdan, kurtulacaðýný bildiði kimseye yani sâkîye dedi ki:

- Beni efendinin yanýnda an, benden bahset.

Fakat þeytan, efendisine onu anlatmayý unutturdu. Bu yüzden Yûsuf aleyhisselâm, daha nice yýllar zindanda kaldý. (S. Yûsuf, 35-42)

Yani Hz. Yûsuf, Allah'tan baþkasýndan yardým istediði için, beþ yýllýk mahpusluktan sonra, yedi yýl daha hapiste kaldý. Zira böyle bir istek ümmetten herhangi bir fert için gayet normal olmakla birlikte, bir peygamber için münasip deðildi.

Onun zindanda kaldýðý 12 sene âyet-i kerimedeki 'üzkürnî ýnde rabbik' kavl-i keriminin harflerinin miktarýna müsâvidir. Bu 12 adedinde daha baþka acâib sýrlar da vardýr:

Burçlar, aylar on ikidir. 'Lâ ilâhe illallah' ve 'Muhammedün Resûlüllah'ýn asýllarý da on ikiþer harftir.

Kezâ Yâkup aleyhisselâmýn oðullarý da 12 idi. (Rûhu'l-Beyan)

Yûsuf aleyhisselâm, Mýsýr'ýn iktisadî bakýmdan en kritik bir devresinde yani yedi sene süren kýtlýk yýllarýnda hazînenin baþýna geçmiþ ve önceden aldýðý tedbirlerle ülkeyi bir bâdireden kurtarmýþtýr.

Hz. Yûsuf, bu güzel hizmeti yapmayý, bizzat kendisi tercih etmiþtir. Ýlk bakýþta, peygamberlik makamýnda bulunan bir zâtýn Mýsýr Hükümdârý'nýn emrinde (bugünkü tâbirle) Mâliye Bakanlýðý yapmasý garip karþýlanabilir; fakat, insanlýða iktisadî yönden bir hizmet verirken, kazandýðý sevgi-saygý ve hüsn-i zanla en müessir bir þekilde Ýslâm'ý teblið, telkin ve tâlim etmesi, kýsacasý o milleti maddî-mânevî tehlikelerden beraberce kurtarmasý, ibret ve ders alýnacak bir husustur.

Onun içindir ki, Kur'ân-ý Hakîm'de Yûsuf aleyhisselâmýn kýssasýna, kýssalarýn en güzeli mânâsýnda, 'Ahsenü'l-Kasas' tâbir edilmiþtir.
 

...    Yorumlar

 
Zor Oldu , Geç Oldu


14 þubat SevgiLiLer Günü - Saatli Ahþapfoto Hediyesi


Sedat Ucan - Mecnunun Olmusum 2011


nazar boncuklu havlu kenarý


ResimLi SiirLer - Sen Yoksun


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe