Ýzarýyla ridâsýyla
Ya Rab! Bak þu kullarýna
Lebbeyk lebbeyk nidâsýyla,
Çýktýlar hac yollarýna.

Kabe’ye yönelmiþ yüzler
Orda birleþecek cüzler
Arþý titretecek sözler,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Sen ki,ey Mescid-i Haram!
Kokun gelir buram buram
Uçan kuþtan seni soram,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Suyu insan olan seller
Hüda’ya açýlmýþ eller
Allah’ý zikreder diller,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Kullarýn eðik baþlarý,
Nefse karþý savaþlarý
Günah yýkar göz yaþlarý,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Bir manzara ki,þahane
Beytullah bir þifahane
Hacýlar olmuþ pervane,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Boþa gider mi emekler
Kullar affolmayý bekler
Hakka ulaþýr dilekler,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Hak aþkýyla coþanlarý
Bin merhale aþanlarý
Gör Safa’da koþanlarý,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Hisler bir bir kabarýyor
Gözler maziyi tarýyor
Canlar cananý arýyor,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Gezerken Hira daðýný
Yaþar sahabe çaðýný
Arz eder Cennet baðýný
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.


Siyah taþa yüz sürerler
Günah defterin dürerler
Aðlayýp tevbe ederler
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Nice mü’mini gör taný,
Kalbi Hak diye ataný
Taþlýyor melun þeytaný,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Bir meltem gibi eserler
Her kötülüðe küserler
Hak için kurban keserler,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Olmasýn þöhretim,þaným
Günahkarým,hem piþmaným
Gelsem sana Rasül-i zîþaným,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Ya Rasül!Sana varan da
Ravza-i mutahharanda
Þefaat deyip duran da,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Ýman çok þeyin ilacý
Gidiþ güzel ,dönüþ acý
Nice insan oldu hacý,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Ne kadar þükredilse az
Yesrib’de kýrk vakit namaz
Bu yoculuk ne büyük haz,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.


Yalvarýyorum ben sana
Lütfet rabbim Haccý bana
Dua edem kana kana,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.

Ya Rab!Tutuver kollarýndan
Razý ol hacý kullarýndan
Dönecekler hac yollarýndan,
Lebbeyk lebbeyk nidasýyla.