..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Hz. ÝLYAS (a.s)

Hz. iLYAS (a.s) - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3941
islami sohbet

Kur’an-ý Kerîm’de ismi geçen peygamberlerden biri. Hz. Musa (a.s)’dan sonra gelen nesebi Hz. Harun (a.s)’a dayandýðý rivayet edilen bir Ýsrailoðullarý Peygamberi.
Hz. Musa’dan sonra Ýsrailoðullarýnýn çeþitli boylarý, Þam civarýna yerleþmiþtir.

Þam bölgesindeki “Bek” þehrine yerleþen ve zamanla Allah’a isyan ederek haddi aþan bir Benu Ýsrail kabilesine Hz. Ýlyas (a.s)’ýn gönderildiði rivayet edilmektedir. Ýlyas (a.s) Kur’an-ý Kerîm’de iki deðiþik surede anýlmýþtýr. Bir yerde diðer Peygamberler ile birlikte ismi geçmiþtir: “(Ýbrahim’e) Zekeriya, Yahya, Ýsa ve Ýlyas’ý da baðýþladýk. Hepsi salihlerdendi” (el-Enbiya, 21/85). Diðer surede ise Ýlyas (a.s)’ýn kýssasý özetle anlatýlmýþtýr. Musa ve Harun (a.s)’dan bahsedilmiþ, onlarýn Allah’ýn salih kullarý olduðu anlatýldýktan sonra Ýlyas (a.s)’ýn kýssasýna geçilmiþtir: “Muhakkak Ýlyas da peygamberlerdendi” (es-Saffat, 37/123). Bu ayet-i kerime Ýlyas (a.s)’ýn etrafýnda Yahudiler ve Hristiyanlar tarafýndan oluþturulmuþ olan efsanevî kimliði aralamakta, onun Allah’ýn diðer Peygamberleri gibi bir peygamber olduðunu anlatmaktadýr. Buharî, Kitabu’l-Enbiya bölümünde Ýlyas (a.s) için bir bab açmýþ ve onun kýssasýný anlatan es-Saffat süresindeki ayetleri bu babda zikretmiþtir. Ýbn Mes’ûd ve Ýbn Abbas’ýn rivayetine göre Hz. Ýlyas ile idris (a.s) ayný þahýstýr (Buharî, Enbiya, 4). Ýdris (a.s) da Nuh (a.s)’ýn babasýnýn dedesidir (Buhari, Enbiya, 5).
Ýlyas (a.s) Peygamber olarak gönderildiði insanlarý dine davet etmiþtir: “(Hz. Ýlyas) milletine: “Allah’a karþý gelmekten sakýnmaz mýsýnýz? Yaratanlarýn en iyisi olan, sizin de Rabbýnýz önceki babalarýnýzýn da Rabbi bulunan Allah’ý býrakýp da Ba’l putuna mý taparsýnýz?” demiþti (es-Saffat, 37/124-126).
Ayet-i Kerime’de geçen “Ba’l” o kavmin tapýndýðý putun ismidir. Oturduðu þehirlerinin ismi “Bek” olan bu halkýn, tapýndýklarý puttan dolayý þehirlerinin isminin “Ba’lebek” olduðu rivayet edilmektedir.
Rivayete göre Hz. Ýlyas Ýsrailoðullarýna Hýzkil (a.s)’dan sonra gönderilmiþtir. Ýnsanlarý Allah’a imana çaðýran Hz. Ýlyas, kavminin Ba’l putuna tapmamasýný emretmiþtir. O bölgenin kralý önce iman etmesine raðmen daha sonra irtidat ederek Hz. Ýlyas (a.s)’ý öldürmeye kalkmýþtýr. Hz. Ýlyas yedi sene kadar daðlarda bayýrlarda dolaþmýþ, insanlarý Tevrat’ýn emirlerine davet etmiþ, iman etmemeleri üzerine, o beldeye üç yýl hiç yaðmur düþmemiþtir. Daha sonra Hz. Ýlyas’ýn duasýyla yaðmur yaðmasýna raðmen yine Ýlyas (a.s)’a iman etmemiþlerdir. Kendisinden sonraki Benûisrail Peygamberlerinden Kur’an’da ismi zikredilen Elyas’a (a.s)’ý Hz. Ýlyas yetiþtirmiþtir. Rivayete göre kavminin imansýzlýðýna kýzan Ýlyas (a.s), Allahu Teala’dan kendisini gökyüzüne kaldýrmasý için dua etmiþ, bunun üzerine belirlenen bir yerde yanýnda Elyas’a (a.s) da varken gökten gelen ateþ gibi bir ata binip havalanmýþ, nübüvvet simgesi olarak da aþaðýda kalan Elyas’a hýrkasýný atmýþ ve semaya refedilmiþtir.
Ancak þurasý unutulmamalýdýr ki bu rivayetler Ýsrailoðullarýnýn Tevrat kökenli rivayetleridir. Ýþin doðrusunu en iyi Allah bilir (Ýbn Kesîr, Tefsiru’l Kur’ani’l Azîm, VII, 31). Hz. Ýlyas (a.s)’ýn, Hýzýr (a.s) ile yýlda bir kez buluþtuðuna inanýlýr, halk arasýnda bu buluþma Hýzýr Ýlyas (Hýdrellez) þeklinde simgelenmiþtir.

 

...    Yorumlar

 
Aþka Dair - Bir GönüLe GaripLik Çöktükten Sonra


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 24 Aðustos 2010 sohbeti izle 1. Bölüm


Beren Rakiplerini Solladý


MusTaFa YýLDýzDoðaN - HeLaL EtMeM


Sen gittiðinde, ben de giderim - Facebook Sözleri


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe