..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Rüyada ölü - ölüm görmek

Rüyada ölü - ölüm görmek - ölü / ölüm | ölü / ölüm yorumu | Rüyada ölü / ölüm | Rüya tabiri ölü / ölüm | Rüya tabirleri ölü / ölüm | ölü / ölüm | Rüyada ölü / ölüm görmek | ölü / ölüm tabiri | Rüya yorumu ölü / ölüm | Rüya ölü / ölüm | ölü / ölüm rüya tabiri - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

3686
islami sohbet

Ölmek dince eksikliðe ve itikat bozukluðuna; yolculuða, bir yere taþýnmaya yahut yoksulluða yahut evlenmeye,

Ölüm bazen uzlete, rahata kavuþmaya yahut þerefe; âni ölüm yoksul için zenginliðe, zengin için yoksulluða,

Ölmek, bir hatadan yahut günahtan piþman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksýzýn öldüðünü görmek ömrünün uzun olmasýna,

Bir þeyden korkan yahut üzüntü ve sýkýntý içinde olan kimsenin öldüðünü görmesi hayra ve esenliðe,

Ölü olduðunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye,

Ölüm aný ve onun sýkýntýlarýný çektiðini görmek çýkar için insanlara zulmetmeye,

Bazen ölüm aný dinde tartýþmaya, ev taþýnmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazýrlamaya, bir sanattan diðer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye,

Ölü üzerine feryad ederek aðlamak vaaz ve nasihate,

bu aðlamayý dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgý aletlerinin çalýndýðý bir merasimde bulunmaya; bir fitne çýkarmaya,

Ölü ardýndan üzüntüyle - sesli de olsa- aðladýðýný görmek sevinç ve sürura,

Ölü üzerine ücretle aðlayan kadýnlarý görmek durumun deðiþmesine, çirkin amellere,

Ölerek toprak zeminde çýplak kaldýðýný görmek yoksulluða, bir yataðýn üzerinde kendini böyle görmek dünyasýnýn iyileþmesine,

bir sedir üzerinde ölüp çýplak kaldýðýný görmek þeref ve rütbeye,

Öldüðünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldüðünü fakat defnedilmediðini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye,

defnedilmiþ ise dünyanýn kendisine galip gelmesine;

Öldüðü halde kefen, tabut ve yýkanmak gibi þeyleri görmemek bir þeyin kýrýlmasýna yahut yýkýlmasýna,

Ölüp de defnedildiðini görmek tövbe etmeden vefata,

öldüðü halde dirildiðini görmek tövbe etmeye,

Öldüðü halde yaþadýðýný görmek yoksulluktan so a zengin olmaya, günahlarýndan tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanýna dönmeye,

Bilinmeyen kadýnýn ölmesi yaðmur yaðmamasýna, bu kadýnýn dirilmesi bereketli yaðmurlara,

Hanýmýnýn ölüp tekrar dirildiðini görmek ziraat ve harmandan fayda görmeye,

Kadýnlarýn vefatý çocuklarýn ölümüne,

çocuklarýn ölümü kadýnlarýn vefat etmesine,

Ölmüþ birinin ölmediðini söylemesi, onun durumunun þehidlik makamý olduðuna,

Ölmüþ birini sýrtýna almak dinsiz birinin meþakkat ve sýkýntýsýný üzerine almaya,

Ölüyü, mutad olan þeklin dýþýnda yüklendiðini görmek haram mala,

Ölü taþýdýðýný görmek devlete hizmet etmeye,

Ölmüþ birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduðuna,

Ölmüþ birinin kiþinin kendisi ve insanlar için bir þeyi haber verdiðini görmek, bu haberin aynen çýkmasýna;

ölü geçmiþte olmayan bir þeyi haber vermiþ ise bu rüyanýn geçersiz olmasýna,

Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduðuna,

Ölüyü beyaz, yeþil elbiseler içinde yahut saðlýklý ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduðuna;

siyah ve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiðine,

Ölünün ardý sýra gitmek, ölen kimsenin meslek ve iþine, görüþ ve düþüncesine uymaya,

Ümamýn ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi þehrin yahut o yerleþim alanýnýn harap olmasýna,

Uzaktaki yahut kaybolmuþ birinin ölüm haberini almak, onun dice noksanlýk içinde olduðuna,

Oðlunun öldüðünü görmek düþmanýndan kurtulmaya,

kýzýnýn öldüðünü görmek ümitsizliðe,

Erkek kardeþinin öldüðünü görmek düþmanýn vefatýna yahut zarardan kurtulmaya,

Ölü ile arkadaþlýk etmek yolculuða ve bununla eriþilecek hayra,

Ölüyü yediðini görmek uzun ömre,

Ölünün bir þey yemesi, o þeyin pahalýlaþmasýna,

Ölmüþ anne ve babalarýnýn sað olduklarýný görmek korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluða,

Ölüyü dirilttiðini görmek birinin hidayetene vesile olmaya,

Ölmüþ birinin ikinci kez öldüðünü görmek, onun adaþý yahut yandaþý olan birinin yefat etmesine,

Ölünün bir yerinden þikâyet ettiðini görmek, onun bir þeyden sorumlu tutulduðuna,

Ölüye bir þey vermek - eðer ölü bunu almýþ ise- mal veya dünyalýðýna gelecek zarara,

Ölünün yenecek bir þey vermesi ummadýðý yerden rýzka nail olmaya,

Ölünün elini tuttuðunu görmek, ümidini kestiði bir þeyin gerçekleþmesine,

Ölü bir kimseyle kanuþmak uzun ömre,

Tanýdýðý bir ölüyü öpmek veya onun tarafýndan öpülmek onun vereselerine býraktýðý mal ve ilminden istifade etmeye,

tanýnmayan ölüyü öpmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dünyalýðýn gelmesine,

Ölü ile cinsi münasebette bulunmak ümidini kestiði bir þeyin gerçekleþmesine ya du bu iþin ölünün vereseleri tarafýndan gerçekleþmesine yahut o ölüyü hayýrla yâd etmeye,

Ölmüþ birinin bir diriyi dövmesi, dövülen kimsenin dinen sakýncalý bir iþ iþlediðine,

Ölmüþ birini dövmek - eðer ölü buna razý ve itaat ediyorsa- döven kimsenin ölüye hayýr ve duâ ettiðine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettiði þeyi bulmasýna,

Ölüyü soymak, eþini boþamak için zorlanmaya, malýnda zulüm meydana gelmesine, yolculuða, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da -kâfir için- Ýslâmla þereflenmeye,

Ölmüþ kimseyi uykuda görmek, onun durumunun iyi olduðuna,

Ölü üzerine namaz kýlmak çirkin bir iþ yapmaya yahut batýl amele delalet eder.

 

   Yorumlar

 
En güzel 2011 Bayan Pijama Takýmlarý


2011 Fiskos modelleri


KeLebekLi HavLu Kenarý ModeLi


Ýlyas Keçeci - Kabenin Yollarý


Rize Atasözleri


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe